חיפוש
!קלי איתך

תיקון 12 לחוק הגמל

כל מה שאתה חייב לדעת על החובות ועל השינויים בעקבות תיקון חוק הגמל

בחודש אוגוסט 2015 התפרסם תיקון מס' 12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשע"ה-2005, המנתק את הקשר בין סוג התכנית הפנסיונית שבה בחר העובד, לבין "התקציב הפנסיוני" שמעמיד לרשותה מעסיקו. כפועל יוצא של התיקון לחוק, צפויה התייקרות בעלויות ההעסקה החל משנת 2016.

בדף המידע שלהלן, נסקור את עיקרי השינויים הצפויים, את השלכותיהם על המעסיקים ואת האופן שבו נערכת קלי, כדי לסייע ללקוחותיה להתמודד עם החקיקה החדשה ועם אתגרי השעה.    

 1. מתי ייכנס תיקון 12 לתוקף?

תיקון מס' 12 לחוק הגמל פורסם בתאריך ה- 5.8.2015, והוא ייכנס לתוקפו בחלוף 6 חודשים ממועד פרסומו, היינו, בתאריך ה- 5.2.2016.

לתיקון "התמים" לכאורה בחוק, השלכות תקציביות לא מבוטלות עבור המעסיקים, לרבות למדינה בכובעה כמעסיק ולארגונים נוספים במגזר הציבורי. מקריאת הצעת החוק מחודש 7/2015 ופרוטוקולי הדיונים בוועדות הכנסת, נדמה כי נציגי המעסיקים "נרדמו בשמירה", וכי לא להם, ואף לא למחוקקים עצמם, לא הייתה בהירה דיה "עלותו" של התיקון לחוק.

אשר כי כן, לא נופתע אם לחץ המתהווה כעת מצד ארגוני המעסיקים יוביל לדחייה במועד כניסתו לתוקף של התיקון. ועם זאת, נכון למועד כתיבת שורות אלו, "החוק הוא חוק", ועל כן מומלץ בחום למעסיקים, לקדם את החשיבה ואת ההיערכות לקראת יישומו.   

 2. מה קובע תיקון 12?

תיקון 12 מתקן את סעיף 20(א) לחוק הגמל - אותו סעיף דרמטי בחקיקת בכר משנת 2005, אשר קבע לראשונה כי העובד "אחראי לגורלו הפנסיוני", והפקיד בידיו את זכות הבחירה הבלעדית במוצר הפנסיוני שלו. 

כעת בא תיקון 12, ומחדד כי לא ניתן יותר לקשור בין סוג התוכנית הפנסיונית בה בחר העובד, לבין שיעור תשלומי המעסיק אליה, ובמלים אחרות, כי עלות המעסיק צריכה להיות קבועה ואחידה, לא חשוב מה המוצר הפנסיוני במסגרתו בחר העובד לחסוך.

עוד קובע התיקון, וכאן "הדרמה" - כי היכן שקיימים שיעורי הפקדה שונים עבור סוגים שונים של מכשירים פנסיונים, שומה על המעסיק "להתיישר" על פי שיעור ההפקדה הגבוה מבין כל השיעורים שנקבעו למוצרים הפנסיוניים השונים! 

 

 3. מדוע חוקק תיקון 12, ומה מטרתו?

בדברי ההסבר לחוק, מצוין כי שיעור הפקדות מעסיק שונה עבור קופות גמל המיועדות לאותה מטרה (כגון קרן פנסיה מקיפה חדשה וביטוח מנהלים), "מעלה חשש לניגוד עניינים והעדר אדישות מצד המעסיק לגבי בחירת קופת הגמל על ידי העובד". אשר כי כן, כוונת המחוקק היא לנטרל כליל את אלמנט "עוגת התקציב הפנסיוני" על חשבון המעסיק, משיקולי הבחירה של העובד בתוכנית הפנסיונית המתאימה לו ביותר. 

  

 4. מהן השלכות תיקון 12 ומה צפוי להשתנות?

להמחשת משמעויות התיקון, נתרכז לצורך הדיון בעובדים, שהסכמי העסקתם כוללים את סעיף 14 (חלק הולך וגדל של העובדים במשק, כפופים לסעיף 14 מכוח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה; או מתוקף הסכמים אישיים, אליהם צורף "האישור הכללי" בדבר תשלומי מעסיקים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח מכוח סעיף 14 לחוק פיצוי פיטורים, תשכ"ג-1963).

כזכור, קובע סעיף 14 כי כדי שמעסיק יהיה פטור לחלוטין מחובת תשלום פיצוי פיטורים, עליו להפקיד בגין עובדו תשלומים מהשכר המבוטח בשיעור: 14.33% לקרן פנסיה (= 8.33% לפיצויים ו- 6% לתגמולים); ובשיעור מרבי של 15.83% לביטוח מנהלים (= 8.33% לפיצויים, 5% לתגמולים ועד 2.50% לביטוח אובדן כושר עבודה).   

על פי פרשנות משפטית רווחת, כפועל יוצא של תיקון 12 לחוק הגמל, יאלץ מעסיק להגדיל את התשלומים בגין כלל העובדים שהאישור הכללי חל לגביהם, לכדי 15.83% מהשכר ("שיעור ההפקדה הגבוה מבין השיעורים"), גם אם הם מבוטחים בקרן פנסיה, או נרכש עבורם ביטוח מוזל לאובדן כושר עבודה!

אם אכן לכך כיוון המשורר, כי אז עתיד "להתיישר" תקציב המעסיק לתגמולים + אי כושר עבודה לכדי 7.50% מהשכר המבוטח, מה שצפוי לגרור כאמור התייקרות ניכרת בעלות ההעסקה!

      

 5.האם חובת שיעור ההפקדות הזהות, חלה גם על הפקדות העובד?

לא. החובה לאחד את שיעורי התשלומים לביטוח פנסיוני חלה על המעסיק בלבד, והפקדות העובד תמשכנה לנוע בין 5% ל- 7% מהשכר המבוטח, בתלות במאפייני התוכנית הפנסיונית ובהחלטת העובד.

 

 6.כיצד נערכים ליישום החוק במישור המשפטי?

תחילה, מוצע לבחון מחדש את מדיניות המעסיק ולקבוע "תקציב פנסיוני זהה" מהו, בהתייחס לצורות ההעסקה השונות הנהוגות בארגון. כלומר, בהבחנה בין עובדים שלא חל עליהם סעיף 14; לבין עובדים שחל עליהם סעיף 14, ומתוקף אלו נסיבות: הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה (לרבות צו ההרחבה לפנסיית חובה), האישור הכללי, וכד'.

בחינה כאמור, שהיא משפטית במהותה, מומלץ בחום לערוך בליווי מקצועי של עורך דין המתמחה בדיני עבודה. כל זאת, לאור האינטרפרטציות השונות, שעשויות להיות לתיקון 12, ובייחוד למושג "שיעור ההפקדה הגבוה", המחייב את המעסיק.   

אנו תקווה, כי בתקופה הקרובה יפרסמו הרשויות הבהרות נוספות לתיקון, ושאלות רבות יקבלו מענה. כמו כן ידוע לנו כי בכוונת משרד האוצר להפיץ מסמך שאלות ותשובות בנושא, ואף נבחנת האפשרות לתקן את נוסח האישור הכללי, ולהתאימו להוראות סעיף 20 לחוק הגמל.

מטבע הדברים, לאחר שתתבהר "תמונת הקרב" ותגובש מדיניות מעסיק מעודכנת, יש לערוך את ההתאמות הדרושות בנוסח הסכמי העבודה.  

 

 7. כיצד מטמיעים את הוראות החוק בצד השכר?

שינוי בשיעורי הפקדות המעסיק לתוכניות לביטוח פנסיוני ע"ש עובדיו, הוא משימה מורכבת. כל זאת, מאחר ולרוב אין המדובר במהלך רוחבי גורף, אלא בהתאמה אישית בשיטת "תפירת חליפה", בהתאם למבנה תיק הביטוח הספציפי של העובד.

 דבר אחד שאסור לעשותו, בתכלית האיסור, הוא לעדכן את שיעורי התשלום בתוכנת השכר באופן חד-צדדי, ללא תיאום מוקדם עם מנהל ההסדר או עם הגופים המוסדיים. ראו הוזהרתם: כסף על פי מתכונת חדשה, "שתזרקו" במורד "שרשרת החיול", מבלי שהגוף המקבל ערוך לכך - הסיכוי שהכסף ייקלט בחברת הביטוח או בקרן הפנסיה, ויתפצל כהלכה בין מרכיבי התשלום השונים, הוא מקרי בהחלט!

 בשולי הדברים נציין, כי בסמיכות אירועים עם כניסת תיקון 12 לתוקף בראשית 2016, מתוכנן שינוי מאסיבי נוסף בשכר, הלוא הוא חובת הדיווח הדיגיטלי אודות תשלומים לקופות גמל ("ממשק מעסיקים"), בתחולה ממשכורת חודש 1/2016. אנא היערכו כדי להעמיד לרשות חשבי השכר, ומנהלי ההסדרים התומכים בהם (להלן: "האנשים השקופים") - תמיכה נפשית!  

 8. מהן המשמעויות בצד ניהול המוצר הפנסיוני?

ועוד לא מנינו את המורכבויות בצד המוצר הפנסיוני. שכן, גם אם יוסכם תיאורטית במישור יחסי עבודה, להגדיל את שיעור תשלומי המעסיק לתגמולים + אי כושר עבודה לכדי 7.50% מהשכר (או לכל שיעור אחר), כיצד מתמודדים עם אילוצי המוצר הפנסיוני? והרי בפוליסות ביטוח מנהלים וותיקות (מבטיחות תשואה ו/או מבטיחות תוחלת חיים), לא ניתן להגדיל את מסגרת ההפרשות לתוכנית?!  וכיצד מתמודדים עם השונות בתעריפי הביטוח למקרה אובדן כושר עבודה (תעריף אישי, בהשוואה לתעריף קבוצתי), ומנהלים בצד המוצר הפנסיוני לאורך ציר הזמן, את השינויים החלים בתעריף הביטוח?! כפי שתוכלו להיווכח אם כן, בנקודת הזמן הנוכחית, לצערנו, רב הנסתר על הנגלה בהקשר עם תיקון 12 המפורסם.

 בדבר אחד עם זאת, תוכלו להיות בטוחים: אנו בקלי עושים לילות כימים, בניתוח דרישות החוק, ובגיבוש צורת ההיערכות הנגזרת של כל הצדדים הנוגעים לדבר. אנו נמצאים כאן בשבילכם, ולא נחסוך כל מאמץ כדי לתת מענה כמיטב יכולתנו, לניהול הסדרי הביטוח הפנסיוני של עובדיכם על הצד המקצועי ביותר!    

לקבלת פרטים
ללא התחייבות
מעודכנים בכל
השינויים הפנסיוניים?
רשמו אותי לקבלת עדכונים במייל
:כדאי לקרוא גם על
ביטוח חיים
קופות גמל
קרנות השתלמות
ליווי מקצועי ואישי
לפני פרישה
יש כמה דברים חשובים שאתם חייבים לדעת התקשרו עכשיו
טלפון
6367129
03
כתבות ומאמרים