חיפוש
אודותינו רגעים חשובים בחיים
!קלי איתך

מילון מונחים

בריאות וסיעוד

בדיקות הריון

רשימת בדיקות הריון אשר הוגדרו הפוליסה (כמו בדיקת מי שפיר, סקירת מערכות, שקיפות עורפית וכו') ואשר המבוטחת עמדה בכל התנאים הקבועים בהסכם לצורך קבלת זכותה כדי לקבל את הכיסוי על-פי תנאי ההסכם.

בדיקות רפואיות

בדיקות רפואיות הנדרשות על-פי אמות מידה רפואיות מקובלות כדי לאבחן בעיה רפואית של מבוטח/ת או לקביעת דרכי הטיפול בבעיה.

ביטוח משלים

תכנית למתן שירותי בריאות בנוסף על שירותי הבריאות הניתנים על-פי סל השירותים והתשלומים כהגדרתו בחוק הבריאות, שאושרה על פי חוק הבריאות. תכנית זו מוצעת על-ידי קופת החולים שבה חבר המבוטח, או על-ידי ישות משפטית שהוקמה לשם כך.

ביטוח נסיעות לחו"ל

ביטוח נסיעות לחו"ל הוא ביטוח רפואי בעת יציאה מהארץ לטיול/ עבודה ליום אחד ויותר. הביטוח חייב לכלול את כל הכיסויים הדרושים על מנת להיות מבוטחים על כל צרה שיכולה לקרות במהלך השהות במדינה הזרה. כמובן שהחשוב מכל הוא להיות מכוסים בכל הקשור לצד הרפואי והבריאותי. פוליסת הביטוח צריכה לכלול כיסויים כמו תאונות

<<  למידע נוסף

ביטוח סיעודי

ביטוח המעניק פיצוי או שיפוי חודשי למבוטח בהיותו סיעודי, אם הוא זקוק לסיוע בפעילות ה-ADL ותשישות נפש (בהתאם להגדרות שבפוליסה). הפיצוי או השיפוי ישולמו למשך כל חיי המבוטח או לתקופה של מספר שנים, לפי תנאי הפוליסה.

<<  למידע נוסף

ביטוח קולקטיבי/קבוצתי

ביטוח בריאות לקבוצת אנשים בעלי רקע משותף, מקום עבודה או תאגיד. יתרונותיו של ביטוח בריאות קולקטיבי באים לידי ביטוי, בין היתר, בעלות נמוכה יחסית הנדרשת.

<<  למידע נוסף

בית חולים

מוסד רפואי המוכר על-ידי הרשויות המוסמכות בישראל או בית חולים כללי בחו"ל.

בית חולים פרטי

בית חולים כמוגדר לעיל המורשה על-ידי משרד הבריאות לבצע שירותי רפואה לרבות ניתוחים באופן פרטי.

בית חולים שבהסכם

בית חולים הקשור בהסכם עם החברה למתן שירותים רפואיים למבוטחיה בקרות מקרה ביטוח מתאים.

בעל הפוליסה

אדם או תאגיד המתקשר עם המבטח בחוזה הביטוח ואשר שמו נקוב בפוליסה כבעל הפוליסה.

לקבלת פרטים
ללא התחייבות
מעודכנים בכל
השינויים הפנסיוניים?
רשמו אותי לקבלת עדכונים במייל
:כדאי לקרוא גם על
ביטוח חיים
קופות גמל
קרנות השתלמות
ליווי מקצועי ואישי
לפני פרישה
יש כמה דברים חשובים שאתם חייבים לדעת התקשרו עכשיו
טלפון
6367129
03
כללי
חיסכון פנסיוני
גמל והשתלמות
תיקי השקעות וחיסכון
בריאות וסיעוד
יעוץ למעסיק