חיפוש
אודותינו רגעים חשובים בחיים
!קלי איתך

מילון מונחים

בריאות וסיעוד

מדד

מדד המחירים לצרכן המתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בהיעדר פרסום שכזה, מדד המתפרסם על ידי גוף רשמי אחר שיבוא במקומו.

מוטב

המוטב הוא מי שזכאי לקבל את תגמולי הביטוח בעת קרות מקרה הביטוח. הוא האיש, או האישיות, שהמבטח חייב לשלם לו את סכום הביטוח על פי תנאי הפוליסה, ושמו נקוב בפוליסה או בתוספת שלה כמוטב.

מחלה קשה

ביטוי ביטוחי המתייחס לאחת מהמחלות שנמנו בפוליסה למחלות קשות כמו: סרטן, אי ספיקת כליות, שבץ מוחי וכו'. בדרך כלל קיים כיסוי ביטוחי הנותן מענק חד פעמי בקרות אחת מאותן מחלות קשות או כיסוי לייעוץ רפואי במקרה של מחלה קשה.

<<  למידע נוסף

מנתח בהסכם

רופא מנתח הקשור בהסכם עם חברה הביטוח לביצוע ניתוחים במבוטחיה בקרות מקרה ביטוח.

מנתח שלא בהסכם

רופא אשר הוסמך ואושר על-ידי השלטונות המוסמכים בישראל או בחו"ל כמומחה מנתח, שאינו מנתח הסכם.

מצב חירום רפואי

נסיבות שבהן אדם מצוי בסכנה מיידית לחייו או שקיימת סכנה מיידית כי יגרם לאדם נזק חמור ובלתי הפיך אם לא יינתן לו טיפול רפואי דחוף.

מקרה הביטוח

אירוע ו/או נסיבות שהוגדרו בכל אחד מפרקי הכיסויים הביטוחיים, ואשר בקרותם זכאי המבוטח לקבל מהחברה תגמולי ביטוח, כמפורט באותו פרק כיסויים ביטוחיים. הכל בכפוף לתנאים, לחריגים ולסייגים שכלולים בתנאים כלליים אלה ו/או בפרק הכיסויים הביטוחיים הנוגע לעניין.

מרשם

מסמך רפואי חתום על-ידי רופא מומחה אשר אישר את הצורך בטיפול התרופתי וקבע את אופן השימוש בתרופה, את המינון ומשך הטיפול הנדרש.

לקבלת פרטים
ללא התחייבות
מעודכנים בכל
השינויים הפנסיוניים?
רשמו אותי לקבלת עדכונים במייל
:כדאי לקרוא גם על
ביטוח חיים
קופות גמל
קרנות השתלמות
ליווי מקצועי ואישי
לפני פרישה
יש כמה דברים חשובים שאתם חייבים לדעת התקשרו עכשיו
טלפון
6367129
03
כללי
חיסכון פנסיוני
גמל והשתלמות
תיקי השקעות וחיסכון
בריאות וסיעוד
יעוץ למעסיק