חיפוש
אודותינו רגעים חשובים בחיים
!קלי איתך

מילון מונחים

בריאות וסיעוד

תאריך הצטרפות

התאריך שבו הצטרף המבוטח לביטוח.

תביעה

דרישה לתשלום נזק או אובדן על-פי תנאי פוליסה לביטוח. התביעה יכולה להיות מוגשת על ידי המבוטח, במסגרת הסיכונים המכוסים, או על ידי צד שלישי, שפגע בו מבוטח.

תוספת חיתומית

תוספת פרמיה הנגבית מהמבוטח בגין מצב בריאות לקוי, בגין מקצוע או תחביב מסוכנים מהרגיל וכדומה.

תקופת אכשרה

פרק זמן רצוף של שלושה חודשים או פרק זמן רצוף אחר אם צוין כזה בדף פרטי הביטוח, שתחילתו בתחילת תקופת הביטוח ביחס לכל אחד מיחידי המבוטח, כשלעצמו. תקופת אכשרה תחול פעם אחת לגבי כל אחד מיחידי המבוטח אך תמנה מחדש אם הופסקה פוליסה זו וחודשה לאחר מכן בהסכמת החברה.

תקופת המתנה

תקופה רצופה ממועד קרות מקרה הביטוח שרק לאחריה תחל חברת הביטוח לשלם תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח או תביעה.

תרופה

חומר כימי מרפא שאושר על-ידי הרשויות המוסמכות בישראל ו/או רשויות מוסמכות אחרות וכלול ברשימת התרופות המאושרות לשימוש על-פי ההתוויה הרשומה לתרופה זו.

לקבלת פרטים
ללא התחייבות
מעודכנים בכל
השינויים הפנסיוניים?
רשמו אותי לקבלת עדכונים במייל
:כדאי לקרוא גם על
ביטוח חיים
קופות גמל
קרנות השתלמות
ליווי מקצועי ואישי
לפני פרישה
יש כמה דברים חשובים שאתם חייבים לדעת התקשרו עכשיו
טלפון
6367129
03
כללי
חיסכון פנסיוני
גמל והשתלמות
תיקי השקעות וחיסכון
בריאות וסיעוד
יעוץ למעסיק