חיפוש
אודותינו רגעים חשובים בחיים
!קלי איתך

מילון מונחים

בדיקה רפואית

חברת הביטוח יכולה לדרוש מן המבוטח לבצע בדיקה רפואית כחלק מקבלתו לתוכנית הביטוח וזאת בכדי לבחון את מצבו הבריאותי של המבוטח ערב עריכת הביטוח על מנת להעריך את חשיפת חברת הביטוח לסיכונים.

בדיקה רפואית

חברת הביטוח יכולה לדרוש מן המבוטח לבצע בדיקה רפואית כחלק מקבלתו לתכנית הביטוח. זאת כדי לבחון את מצבו הבריאותי של המבוטח ערב עריכת הביטוח וכדי להעריך את חשיפת חברת הביטוח לסיכונים.

בדיקות הריון

רשימת בדיקות הריון אשר הוגדרו הפוליסה (כמו בדיקת מי שפיר, סקירת מערכות, שקיפות עורפית וכו') ואשר המבוטחת עמדה בכל התנאים הקבועים בהסכם לצורך קבלת זכותה כדי לקבל את הכיסוי על-פי תנאי ההסכם.

בדיקות רפואיות

בדיקות רפואיות הנדרשות על-פי אמות מידה רפואיות מקובלות כדי לאבחן בעיה רפואית של מבוטח/ת או לקביעת דרכי הטיפול בבעיה.

בונוס/ מאלוס

סכום חסכון נוסף שנצבר לזכות/ לחובת המבוטח בפוליסה לביטוח חיים משתתף ברווחים.

בורסה

הבורסה לניירות ערך מקום בו נערך המסחר בניירות ערך, ניירות ערך הן מניות ואגרות חוב ששוות כסף.

<<  למידע נוסף

ביטוח

התחייבות חברת הביטוח לשלם למבוטח פיצויים במקרה של נזק, או אובדן חיים, תמורת תשלום המבוטח לחברת הביטוח.

ביטוח

התחיבות חברת הביטוח לשלם למבוטח פיצויים במקרה של נזק, או אובדן חיים, תמורת תשלום המבוטח לחברת הביטוח. כאשר מתקיים סיכון טהור, כלומר, סיכוי לקרות/אי קרות נזק שיכול להביא הפסד/פגיעה, לוקח הצד המבטח את הסיכון על עצמו ובמקרה שהנזק קרה הוא יביא את המבוטח למצב הקרוב ביותר שהיה בו ערב קרות הביטוח.

ביטוח בריאות

ביטוח המכסה תשלומים עבור טיפול רפואי, במסגרת פוליסות שונות כמו ביטוח מחלות או ביטוח אשפוז, ביטוח רפואת שיניים וכו''. הביטוח הרפואי מחזיר הוצאות שהמבוטח שילם לטיפול רפואי, או מעניק פיצוי חד פעמי בעת אירוע, בהתאם לתנאי הפוליסה אליה הצטרף.

ביטוח חיים

תוכנית המבטיחה סכום ביטוח לשארים/מוטבים במקרה של מות המבוטח בטרם עת, או למבוטח בעת גיל הפרישה כסכום הוני או כקיצבה, בהתאם למוסכם בפוליסה.

<<  למידע נוסף

ביטוח מחלות קשות

ביטוח לקבלת סכום חד פעמי במקרה של גילוי מחלה מתוך רשימת מחלות המפורטות בפוליסה.

<<  למידע נוסף

ביטוח מנהלים

ביטוח חיים משולב חיסכון המהווה את אחת החלופות המוכרות ע"י משרד האוצר לחיסכון הפנסיוני. ביטוח המנהלים הינו בבעלות המעביד כאשר המבוטח הוא העובד. לתוכנית מועברת פרמיה חודשית המבוססת על שכרו הפנסיוני של העובד (כחלק מתנאי הסוציאליים של העובד) המעסיק מעביר פרמיה לפיצויים, תגמולי מעסיק ואובדן כושר עבודה

<<  למידע נוסף

ביטוח משלים

תכנית למתן שירותי בריאות בנוסף על שירותי הבריאות הניתנים על-פי סל השירותים והתשלומים כהגדרתו בחוק הבריאות, שאושרה על פי חוק הבריאות. תכנית זו מוצעת על-ידי קופת החולים שבה חבר המבוטח, או על-ידי ישות משפטית שהוקמה לשם כך.

ביטוח נסיעות לחו"ל

ביטוח נסיעות לחו"ל הוא ביטוח רפואי בעת יציאה מהארץ לטיול/ עבודה ליום אחד ויותר. הביטוח חייב לכלול את כל הכיסויים הדרושים על מנת להיות מבוטחים על כל צרה שיכולה לקרות במהלך השהות במדינה הזרה. כמובן שהחשוב מכל הוא להיות מכוסים בכל הקשור לצד הרפואי והבריאותי. פוליסת הביטוח צריכה לכלול כיסויים כמו תאונות

<<  למידע נוסף

ביטוח סיעודי

ביטוח המעניק פיצוי או שיפוי חודשי למבוטח בהיותו סיעודי, אם הוא זקוק לסיוע בפעילות ה-ADL ותשישות נפש (בהתאם להגדרות שבפוליסה). הפיצוי או השיפוי ישולמו למשך כל חיי המבוטח או לתקופה של מספר שנים, לפי תנאי הפוליסה.

<<  למידע נוסף

ביטוח סעודי

תוכנית זו מבטיחה תשלום פיצוי חודשי למבוטח בהיותו סעודי, דהיינו, זקוק לסיוע לקום, לשכב, להתלבש, להתרחץ, לאכול וכו'' בהתאם להגדרה בפוליסה. הפיצוי ישולם לתקופה מוגבלת (5 שנים) או לכל החיים, כמפורט בדף פרטי הביטוח.

<<  למידע נוסף

ביטוח קולקטיבי/קבוצתי

ביטוח בריאות לקבוצת אנשים בעלי רקע משותף, מקום עבודה או תאגיד. יתרונותיו של ביטוח בריאות קולקטיבי באים לידי ביטוי, בין היתר, בעלות נמוכה יחסית הנדרשת.

<<  למידע נוסף

ביטוח ריסק לבת/בן הזוג

סכום הביטוח ישולם למוטב במות בן/בת הזוג במשך תקופת הביטוח. בנוסף לכך, במות המבוטח הראשי בפוליסה, ימשיך הכיסוי הביטוחי של בן/בת הזוג להיות בתוקף ללא תשלום פרמיה.

<<  למידע נוסף

בית חולים

מוסד רפואי המוכר על-ידי הרשויות המוסמכות בישראל או בית חולים כללי בחו"ל.

בית חולים פרטי

בית חולים כמוגדר לעיל המורשה על-ידי משרד הבריאות לבצע שירותי רפואה לרבות ניתוחים באופן פרטי.

בית חולים שבהסכם

בית חולים הקשור בהסכם עם החברה למתן שירותים רפואיים למבוטחיה בקרות מקרה ביטוח מתאים.

בעל הפוליסה

אדם או תאגיד המתקשר עם המבטח בחוזה הביטוח ואשר שמו נקוב בפוליסה כבעל הפוליסה.

בעל הפוליסה

אדם, חבר, בני אדם או תאגיד המתקשר עם המבטח בחוזה הביטוח ואשר שמו נקוב בפוליסה כבעל הפוליסה.

לקבלת פרטים
ללא התחייבות
מעודכנים בכל
השינויים הפנסיוניים?
רשמו אותי לקבלת עדכונים במייל
:כדאי לקרוא גם על
ביטוח חיים
קופות גמל
קרנות השתלמות
ליווי מקצועי ואישי
לפני פרישה
יש כמה דברים חשובים שאתם חייבים לדעת התקשרו עכשיו
טלפון
6367129
03
כללי
חיסכון פנסיוני
גמל והשתלמות
תיקי השקעות וחיסכון
בריאות וסיעוד
יעוץ למעסיק