חיפוש
אודותינו רגעים חשובים בחיים
!קלי איתך

מילון מונחים

הוצאות קניה ומכירה

סכומים המנוכים מנכסי מסלול ההשקעה בגין קניה ומכירה של נכסים במסלול ההשקעה.

החרגה רפואית

הגבלת ליקויים בריאותיים או בעיות רפואיות שעבורם או עבור מצב הנובע מהם, הפוליסה אינה מקנה כיסוי ביטוחי.

הטבות מס

כדי לעודד את הציבור להפקיד כספים בחסכון ארוך טווח, נחקקו חוקים המזכים את החוסכים בהטבות מיוחדות אשר מקטינות את חבות המס או מעניקות החזר מס.

הטבות מס

המפקידים בקופות הגמל נהנים מהטבות מס, שמתבטאות בהקטנת התשלומים שהם חייבים לשלם למס הכנסה. מיצוי הטבות המס באופן מלא, תורם להגדלה משמעותית של התשואה הריאלית המתקבלת בקופות הגמל - לעיתים פי שניים ויותר.

הכנסה מזכה

ההכנסה המצטברת השנתית המרבית, שבעדה ניתנות הטבות במס הכנסה. תקרת ה"הכנסה המזכה" מתעדכנת מדי שנה על ידי נציבות מס הכנסה.

המשכיות (רצף ביטוחי)

ניתנת למבוטח האפשרות לעבור מפוליסה קבוצתית (קולקטיב) לפוליסה פרטית ללא בחינה מחודשת של מצבו הבריאותי וללא תקופת אכשרה.

הסדר ריסק

המשך מרכיבי הביטוח בפוליסה ושמירת האפשרות להמשיך את רכיבי החסכון בפוליסה באמצעות תשלום חודשי מופחת לתקופה שלא תעלה על שנה אחת בעת סיום עבודה או בתקופת חל"ת.

הפרמיה

דמי הביטוח ותשלומים אחרים שעל בעל הפוליסה ו/או המבוטח לשלם למבטח לפי תנאי הפוליסה.

הצהרת בריאות

טופס בו המועמד לביטוח עונה על שאלות הנוגעות למצבו הרפואי לצורך חיתום רפואי.

הצהרת בריאות

המבוטח יצהיר בכתב על מצבו הרפואי. בהצהרה זו על המבוטח לענות על כל השאלות באופן מלא ובכנות וליידע את חברת הביטוח בכל הפרטים אשר ידועים לו בעת מילוי ההצהרה לגבי מצבו הרפואי. מילוי פרטים לא נכונים על גבי הטופס או החסרת חלקים במילוי הטופס כאמור בהצהרת הבריאות יכול להביא להפרה של חובת הגילוי מצד המבוטח ה

הצעת ביטוח

שאלון המנוסח על-ידי חברת הביטוח ומהווה בסיס לפוליסת הביטוח וחלק בלתי נפרד ממנה. המבוטח נדרש לענות על כל השאלות בכתב, בכנות ובאופן מלא ולאשר בחתימתו את אמיתות התשובות. אי מילוי הטופס בהתאם למפורט יכול להוות הפרה של "חובת הגילוי" מצד המבוטח. עצם מילוי הצעת ביטוח אינו הופך באופן אוטומטי את המציע למבוטח

השתלה

כריתה כירורגית או הוצאה מגוף המבוטח של ריאה, לב, כליה, לבלב, כבד וכל שילוב שביניהם, והשתלת איבר שלם או חלק מאיבר אשר נלקחו מגופו של אדם אחר במקומם, או השתלה של מח עצמות מתורם אחר בגוף המבוטח, או מגוף המבוטח עצמו. השתלה תכלול גם השתלת לב מלאכותי, בשלב שבו הפרוצדורה הפסיקה להיות מוגדרת כניסיונית בישרא

<<  למידע נוסף

השתתפות עצמית

הסכום הראשוני מכל נזק שאותו נושא המבוטח על עצמו.

התיישנות

תקופה שנקבעה בחוק שאחריה לא ניתן לתבוע את חברת הביטוח בגין מקרה ביטוח.

לקבלת פרטים
ללא התחייבות
מעודכנים בכל
השינויים הפנסיוניים?
רשמו אותי לקבלת עדכונים במייל
:כדאי לקרוא גם על
ביטוח חיים
קופות גמל
קרנות השתלמות
ליווי מקצועי ואישי
לפני פרישה
יש כמה דברים חשובים שאתם חייבים לדעת התקשרו עכשיו
טלפון
6367129
03
כללי
חיסכון פנסיוני
גמל והשתלמות
תיקי השקעות וחיסכון
בריאות וסיעוד
יעוץ למעסיק