חיפוש
אודותינו רגעים חשובים בחיים
!קלי איתך

מילון מונחים

מדד

מדד המחירים לצרכן המתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בהיעדר פרסום שכזה, מדד המתפרסם על ידי גוף רשמי אחר שיבוא במקומו.

מדד המחירים לצרכן

עלות סל המוצרים שצורכת משפחה ממוצעת בתחומי החיים השונים כמו סל מזון, בריאות הלבשה דיור ותחומים נוספים.

מדד המניות הכללי

משקף השינויים שנרשמו בשערי כל המניות הנסחרות בבורסה של ת"א.

מדד המעוף

נקרא גם מדד ת"א 25. מדד זה מייצג את 25 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה של ת"א.

מדד ת"א 100

מדד זה מורכב מ-100 המניות בעלות שווי השוק הגבוה בבורסה של ת"א.

מדד תל-אביב 100

מדד המשקלל את שערי המניות של 100 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה בתל-אביב.

מדד תל-אביב 25 (לשעבר מדד המעו"ף)

מדד המשקלל את שערי המניות של 25 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה בתל-אביב.

מוות מתאונה

סכום הביטוח ישולם במקרה של מות המבוטח עקב תאונה כהגדרתה בביטוח זה.

מוטב

המוטב הוא מי שזכאי לקבל את תגמולי הביטוח בעת קרות מקרה הביטוח. הוא האיש, או האישיות, שהמבטח חייב לשלם לו את סכום הביטוח על פי תנאי הפוליסה, ושמו נקוב בפוליסה או בתוספת שלה כמוטב.

מוטבים

עמית בקופות הגמל רשאי לקבוע בטופס ההצטרפות את המוטבים (היורשים) שיקבלו את הסכומים שהצטברו בחשבונו בקופה במקרה של פטירה. אם לא צוינו מוטבים, ישולמו הכספים ליורשים החוקיים.

מזור

תוכנית המבטיחה תשלום סכום הביטוח אם ארע למבוטח לראשונה אחד האירועים המופיעים ברשימה הנקובה במשך תקופת הביטוח כגון סרטן, התקפי לב, שבץ מוחי ועוד... ע"פ תנאי הפוליסה.

מזור 18

התוכנית מבטיחה תשלום סכום הביטוח אם ארע למבוטח לראשונה אחד האירועים כמפורט בתוכנית מזור או אחד מהאירועים הנוספים הבאים: ניתוח מסתמי לב, ניתוח באב העורקים, אי ספיקת כבד פולמיננטית, שיתוק (פרפלגיה, קואדריפלגיה), שיתוק פוליו, טרשת נפוצה,עיוורון, חירשות, אלצהיימר,פרקינסון, תרדמת, HIV עקב עירוי דם.

מח"מ (Duration)

משך חיים ממוצע של איגרות-חוב. משך התקופה הממוצעת בשנים עד לקבלת התשלומים מהאיגרת. באיגרת-חוב שאינה משלמת ריבית, המח"מ הוא משך התקופה עד לפידיון האיגרת

מחזור יומי בבורסה (Daily Turnover)

סך הערך הכספי של כלל העיסקאות בכל ניירות-ערך שבוצעו ביום המסחר.

מחלה קשה

ביטוי ביטוחי המתייחס לאחת מהמחלות שנמנו בפוליסה למחלות קשות כמו: סרטן, אי ספיקת כליות, שבץ מוחי וכו'. בדרך כלל קיים כיסוי ביטוחי הנותן מענק חד פעמי בקרות אחת מאותן מחלות קשות או כיסוי לייעוץ רפואי במקרה של מחלה קשה.

<<  למידע נוסף

מניה

המניה מבטאת בעלות על חלק מחברה. כשקונים מניות, מקבלים בעצם פיסה מ"עוגת" החברה שהנפיקה אותן, וכן מעמד של שותפים בחברה. מי שרכש מניות זכאי להצביע באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, וכן זכאי לקבל חלק מרווחי החברה כדיבידנד. מי שמחזיק ברוב מניות החברה, מכונה גם בעל השליטה בחברה. כלומר, הוא יכו

מניות ארביטרז' (Arbitrage Stock)

מניות של חברות הרשומות למסחר בבורסה בתל-אביב ובבורסה נוספת בחו"ל. מסחר מקביל במניה ביותר מבורסה אחת יוצר אפשרות לרווח ודאי ונטול סיכון על-ידי קנייה של המניה בבורסה אחת ומכירתה בבורסה שנייה שבה השער גבוה יותר.

מנתח בהסכם

רופא מנתח הקשור בהסכם עם חברה הביטוח לביצוע ניתוחים במבוטחיה בקרות מקרה ביטוח.

מנתח שלא בהסכם

רופא אשר הוסמך ואושר על-ידי השלטונות המוסמכים בישראל או בחו"ל כמומחה מנתח, שאינו מנתח הסכם.

מסחר מחוץ לבורסה (Off Exchange Dealing)

מסחר בניירות-ערך המתבצע מחוץ לכותלי הבורסה לניירות-ערך בתל-אביב. עיסקאות אלו מחייבות דיווח לבורסה על-ידי חבר הבורסה שביצע אותם.

מעורב

תוכנית המשלבת ביטוו וחסכון. סכום הביטוח ישולם למוטב אם ארע מקרה ביטוח לפני תום תקופת החסכון, או למבוטח בתום תקופת תקופת החיסכון.

מענק לידה

מענק לידה הוא תשלום המוענק ליולדת על-ידי המוסד לביטוח לאומי, וניתן לכלל הנשים, גם אם אינן עובדות. מענק זה ניתן גם להורים מאמצים (מענק אימוץ) וגם בהליך פונדקאות. מענק הלידה מדורג וניתן ע"פ מספר הילדים במשפחה.

<<  למידע נוסף

מצב חירום רפואי

נסיבות שבהן אדם מצוי בסכנה מיידית לחייו או שקיימת סכנה מיידית כי יגרם לאדם נזק חמור ובלתי הפיך אם לא יינתן לו טיפול רפואי דחוף.

מצב רפואי קודם קיים

מצבו הרפואי של המבוטח בטרם התחיל הביטוח.

מקמ

מלווה קצר מועד (מק"מ) הוא סוג של איגרת חוב ממשלתית קצרת מועד, המונפקת לתקופה של שנה לכל היותר, ומקביל לפיקדון קצר טווח בבנקים. המק"מ מונפק על ידי בנק ישראל כאמצעי לספיגת כספים מהציבור ולוויסות הפעילות הכלכלית במשק. הוא משמש עבור הבנק ככלי נוסף לצד קביעת הריבית במשק על מנת לעמוד ביעד האינפלציה (קצב ע

מקרה ביטוח

מאורע (מקרה מוות, נכות וכו' - לפי העניין), אשר התרחשותו מזכה את המוטב או המבוטח, לפי העניין, בקבלת תגמולי ביטוח.

מקרה הביטוח

אירוע ו/או נסיבות שהוגדרו בכל אחד מפרקי הכיסויים הביטוחיים, ואשר בקרותם זכאי המבוטח לקבל מהחברה תגמולי ביטוח, כמפורט באותו פרק כיסויים ביטוחיים. הכל בכפוף לתנאים, לחריגים ולסייגים שכלולים בתנאים כלליים אלה ו/או בפרק הכיסויים הביטוחיים הנוגע לעניין.

מרשם

מסמך רפואי חתום על-ידי רופא מומחה אשר אישר את הצורך בטיפול התרופתי וקבע את אופן השימוש בתרופה, את המינון ומשך הטיפול הנדרש.

משווק פנסיוני

משווק פנסיוני הוא מומחה בנושא פנסיה המחויב לייעץ ללקוח אודות המוצר המתאים לו ביותר מתוך סל המוצרים אותם הוא משווק ומקבל בעבור שיווקם עמלה.

משיכה שלא כדין

משיכת כספים מקופת גמל בניגוד לתקנות. משיכה כזו תהיה חייבת במס של 35% .

לקבלת פרטים
ללא התחייבות
מעודכנים בכל
השינויים הפנסיוניים?
רשמו אותי לקבלת עדכונים במייל
:כדאי לקרוא גם על
ביטוח חיים
קופות גמל
קרנות השתלמות
ליווי מקצועי ואישי
לפני פרישה
יש כמה דברים חשובים שאתם חייבים לדעת התקשרו עכשיו
טלפון
6367129
03
כללי
חיסכון פנסיוני
גמל והשתלמות
תיקי השקעות וחיסכון
בריאות וסיעוד
יעוץ למעסיק