חיפוש
אודותינו רגעים חשובים בחיים
!קלי איתך

מילון מונחים

תאריך הצטרפות

התאריך שבו הצטרף המבוטח לביטוח.

תאריך תום תקופה

המועד שבו מסתיימת תקופת הביטוח. בתוכנית יותר/ עדיף זהו המועד המוקדם מבין תום תקופת הביטוח בפוליסה או בהגיע המבוטח לגיל 65.

תאריך תום תקופת הביטוח

המועד בו מסתיימת תקופת הביטוח. בתוכנית יותר/ עדיף זהו המועד המוקדם מבין תום תקופת הביטוח בפוליסה או בהגיע המבוטח לגיל 65.

תביעה

דרישה לתשלום נזק או אובדן על-פי תנאי פוליסה לביטוח. התביעה יכולה להיות מוגשת על ידי המבוטח, במסגרת הסיכונים המכוסים, או על ידי צד שלישי, שפגע בו מבוטח.

תוחלת חיים

חישוב של מס' השנים הממוצע שנותר לאדם לחיות, בהתאם לגילו בעת עריכת החישוב. לפי חישוב זה תקבע חברת הביטוח את עלות הביטוח ואת גובה הגמלא החודשית אשר יקבל המבוטח בתום תקופת הביטוח למשך ימי חייו.

תוספת חיתומית

תוספת פרמיה הנגבית מהמבוטח בגין סיכון נוסף שחברת הביטוח חשופה אליו כגון מצב בריאות לקוי של המבוטח בעת הצטרפותו או תחביב מסוכן או עיסוק מסוכן.

תוספת חיתומית

תוספת פרמיה הנגבית מהמבוטח בגין מצב בריאות לקוי, בגין מקצוע או תחביב מסוכנים מהרגיל וכדומה.

תיק השקעות

תיק השקעות מנוהל מאפשר לבעל החשבון ליהנות מניהול תיק ההשקעות שלו על ידי מנהל תיקים מקצועי. מנהל התיקים מקבל ייפוי כוח לביצוע פעולות קניה ומכירה בחשבון הלקוח, בהתאם למדיניות ההשקעות כפי שהוגדרה בהסכם הניהול.

תעודת סל

תעודת סל הינה נייר ערך הרשום למסחר העוקב אחרי מדד או נייר ערך אחר. מוכר התעודה מבטיח לקונה להחזיר לו את כספו בתום תקופה מסוימת, בתוספת אחוזי העלייה במדד אחריו התעודה עוקבת, או בניכוי הירידה במדד זה. ענף זה התפתח מאוד בשנים האחרונות בשוק ההון הישראלי והוא מכיל מעל ל-130 תעודות שונות המגלגלות סך נכסים

תקופת אכשרה

פרק זמן רצוף של שלושה חודשים או פרק זמן רצוף אחר אם צוין כזה בדף פרטי הביטוח, שתחילתו בתחילת תקופת הביטוח ביחס לכל אחד מיחידי המבוטח, כשלעצמו. תקופת אכשרה תחול פעם אחת לגבי כל אחד מיחידי המבוטח אך תמנה מחדש אם הופסקה פוליסה זו וחודשה לאחר מכן בהסכמת החברה.

תקופת אכשרה

תקופה שרק בסיומה ביטוח נכות ושארים נכנס לתוקף. תקופת אכשרה נהוגה בעיקר בקרנות פנסיה. נכנס הביטוח לתוקף, קיימת בקרנות הפנסיה לסעיף שארים ונכות בביטוחי בריאות.

תקופת המתנה

תקופה רצופה המתחילה במועד קרות מקרה הביטוח ורק לאחר סיומה המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח. מעיין השתתפות עצמית של המבוטח.

תקופת המתנה

תקופה רצופה ממועד קרות מקרה הביטוח שרק לאחריה תחל חברת הביטוח לשלם תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח או תביעה.

תרופה

חומר כימי מרפא שאושר על-ידי הרשויות המוסמכות בישראל ו/או רשויות מוסמכות אחרות וכלול ברשימת התרופות המאושרות לשימוש על-פי ההתוויה הרשומה לתרופה זו.

תשואה

הרווח שמפיק משקיע על השקעתו.

תשואה לפידיון (Yield To Maturity)

התשואה השנתית הממוצעת שתתקבל על איגרת-חוב אם האיגרת תוחזק עד למועד הפידיון.

תשואה נומינלית

אחוז השינוי בערכה של השקעה, כאשר הערכים אינם מתואמים לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתקופה.

תשואה נומינלית (Nominal Return)

הריווח הכולל על ההשקעה ללא תיאום הרכיב האינפלציוני.

תשואה ריאלית

אחוז השינוי בערכה של השקעה, בניכוי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתקופה. 1. שיעור תשואה ריאלית ברוטו הוא התשואה הריאלית שהשיגו נכסי הקופה. 2. שיעור תשואה ריאלית נטו הוא התשואה הריאלית בניכוי דמי הניהול שגובה הקופה.

תשואה ריאלית (Real Return)

הריווח הכולל על ההשקעה בתיאום הרכיב האינפלציוני.

לקבלת פרטים
ללא התחייבות
מעודכנים בכל
השינויים הפנסיוניים?
רשמו אותי לקבלת עדכונים במייל
:כדאי לקרוא גם על
ביטוח חיים
קופות גמל
קרנות השתלמות
ליווי מקצועי ואישי
לפני פרישה
יש כמה דברים חשובים שאתם חייבים לדעת התקשרו עכשיו
טלפון
6367129
03
כללי
חיסכון פנסיוני
גמל והשתלמות
תיקי השקעות וחיסכון
בריאות וסיעוד
יעוץ למעסיק