חיפוש
אודותינו רגעים חשובים בחיים
!קלי איתך

מילון מונחים

חיסכון פנסיוני

אובדן כושר עבודה

כיסוי ביטוחי המעניק הכנסה חודשית, מתום תקופת המתנה המצויינת בפוליסה, למבוטח שאינו מסוגל לעבוד מחמת מצב רפואי הנובע ממחלה או תאונה. הפיצוי המקסימלי עומד על 75% ומשולם כל עוד המבוטח מצוי במצב רפואי כמפורט.

<<  למידע נוסף

בדיקה רפואית

חברת הביטוח יכולה לדרוש מן המבוטח לבצע בדיקה רפואית כחלק מקבלתו לתוכנית הביטוח וזאת בכדי לבחון את מצבו הבריאותי של המבוטח ערב עריכת הביטוח על מנת להעריך את חשיפת חברת הביטוח לסיכונים.

ביטוח

התחיבות חברת הביטוח לשלם למבוטח פיצויים במקרה של נזק, או אובדן חיים, תמורת תשלום המבוטח לחברת הביטוח. כאשר מתקיים סיכון טהור, כלומר, סיכוי לקרות/אי קרות נזק שיכול להביא הפסד/פגיעה, לוקח הצד המבטח את הסיכון על עצמו ובמקרה שהנזק קרה הוא יביא את המבוטח למצב הקרוב ביותר שהיה בו ערב קרות הביטוח.

ביטוח בריאות

ביטוח המכסה תשלומים עבור טיפול רפואי, במסגרת פוליסות שונות כמו ביטוח מחלות או ביטוח אשפוז, ביטוח רפואת שיניים וכו''. הביטוח הרפואי מחזיר הוצאות שהמבוטח שילם לטיפול רפואי, או מעניק פיצוי חד פעמי בעת אירוע, בהתאם לתנאי הפוליסה אליה הצטרף.

ביטוח חיים

תוכנית המבטיחה סכום ביטוח לשארים/מוטבים במקרה של מות המבוטח בטרם עת, או למבוטח בעת גיל הפרישה כסכום הוני או כקיצבה, בהתאם למוסכם בפוליסה.

<<  למידע נוסף

ביטוח מחלות קשות

ביטוח לקבלת סכום חד פעמי במקרה של גילוי מחלה מתוך רשימת מחלות המפורטות בפוליסה.

<<  למידע נוסף

ביטוח מנהלים

ביטוח חיים משולב חיסכון המהווה את אחת החלופות המוכרות ע"י משרד האוצר לחיסכון הפנסיוני. ביטוח המנהלים הינו בבעלות המעביד כאשר המבוטח הוא העובד. לתוכנית מועברת פרמיה חודשית המבוססת על שכרו הפנסיוני של העובד (כחלק מתנאי הסוציאליים של העובד) המעסיק מעביר פרמיה לפיצויים, תגמולי מעסיק ואובדן כושר עבודה

<<  למידע נוסף

ביטוח סעודי

תוכנית זו מבטיחה תשלום פיצוי חודשי למבוטח בהיותו סעודי, דהיינו, זקוק לסיוע לקום, לשכב, להתלבש, להתרחץ, לאכול וכו'' בהתאם להגדרה בפוליסה. הפיצוי ישולם לתקופה מוגבלת (5 שנים) או לכל החיים, כמפורט בדף פרטי הביטוח.

<<  למידע נוסף

ביטוח ריסק לבת/בן הזוג

סכום הביטוח ישולם למוטב במות בן/בת הזוג במשך תקופת הביטוח. בנוסף לכך, במות המבוטח הראשי בפוליסה, ימשיך הכיסוי הביטוחי של בן/בת הזוג להיות בתוקף ללא תשלום פרמיה.

<<  למידע נוסף

בעל הפוליסה

אדם, חבר, בני אדם או תאגיד המתקשר עם המבטח בחוזה הביטוח ואשר שמו נקוב בפוליסה כבעל הפוליסה.

גורם פוליסה

סכום קבוע המתווסף לפרמיה של הפוליסה שמטרתו לכסות הוצאות מינימליות הכרוכות בטיפול בפוליסה במשך תקופת קיומה.

גיל כניסה

גיל המבוטח ביום תחילת הביטוח.

גמלה/ קיצבה

תכנית ביטוח המבטיחה תשלום גימלא חודשית (שכר חודש)לכל חייו של המבוטח, החל מגיל שנקבע מראש ולא פחות מ - 120 תשלומים.

דמי ניהול מפרמיה/מצבירה

המחיר שמשלם המבוטח לחברת הביטוח עבור ניהול החיסכון הפנסיוני שלו. דמי ניהול מהפרמיה מנוכים בכל חודש מההפקדה שעוברת לתוכנית הפנסיונית של המבוטחץ דמי ניהול מצבירה מנוכים אחת לשנה מהחיסכון אותו צבר המבוטח.

הוצאות קניה ומכירה

סכומים המנוכים מנכסי מסלול ההשקעה בגין קניה ומכירה של נכסים במסלול ההשקעה.

הטבות מס

כדי לעודד את הציבור להפקיד כספים בחסכון ארוך טווח, נחקקו חוקים המזכים את החוסכים בהטבות מיוחדות אשר מקטינות את חבות המס או מעניקות החזר מס.

הסדר ריסק

המשך מרכיבי הביטוח בפוליסה ושמירת האפשרות להמשיך את רכיבי החסכון בפוליסה באמצעות תשלום חודשי מופחת לתקופה שלא תעלה על שנה אחת בעת סיום עבודה או בתקופת חל"ת.

הפרמיה

דמי הביטוח ותשלומים אחרים שעל בעל הפוליסה ו/או המבוטח לשלם למבטח לפי תנאי הפוליסה.

הצהרת בריאות

טופס בו המועמד לביטוח עונה על שאלות הנוגעות למצבו הרפואי לצורך חיתום רפואי.

זפ"ק (ביטוח לזמן פרעון מוקדם)

סכום הביטוח ישולם בתום תקופת הביטוח, אם המבוטח יהיה אז בחיים. במות המבוטח במשך תקופת הביטוח, יופסק תשלום הפרמיה וסכום הביטוח ישולם בתום תקופת הביטוח.

חיסכון או חיסכון טהור

סכום הביטוח ישולם בתום תקופת הביטוח, אם המבוטח יהיה אז בחיים. במות המבוטח במשך תקופת הביטוח, תשלם החברה למוטב את סכום החיסכון שנצבר דהיינו את הפרמיות ששולמו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, או רווחי השקעה, על פי תנאי הפוליסה.

חיסכון מצטבר למשיכה

החסכון המצטבר בניכוי קנס משיכה (מחליף את ההגדרה : ערך פדיון).

חיתום רפואי או בדיקה רפואית

החלטה של חברת הביטוח באם ובאלו תנאים לקבל את המועמד כמבוטח בחברה.

יותר הון

התכנית מורכבת מחסכון וריסק אשר נקבעים בהתאם למסלול הביטוח שבחר המבוטח. במקרה מות המבוטח במשך תקופת הביטוח, ישולם למוטב סכום הביטוח שנרכש+ החסכון הצבור. בחיי המבוטח, בתום תקופת הביטוח, ישולם למבוטח סכום החסכון שנצבר בפוליסה.

יותר/ עדיף

התוכנית מורכבת מחסכון וריסק אשר נקבעים בהתאם למסלול הביטוח שבחר המבוטח. במקרה מות המבוטח במשך תקופת הביטוח, ישולם למוטב סכום ביטוח שנרכש. בחיי המבוטח בתום תקופת הביטוח ישולם למבוטח החסכון שנצבר כערך פדיון הפוליסה.

יתרת חסכון

סכום צבירת החסכון שנצבר בפוליסה נכון ליום הדוח.

כיסוי מוות מתאונה

סכום הביטוח ישולם במקרה מות המבוטח עקב תאונה כהגדרתה בביטוח זה.

מזור

תוכנית המבטיחה תשלום סכום הביטוח אם ארע למבוטח לראשונה אחד האירועים המופיעים ברשימה הנקובה במשך תקופת הביטוח כגון סרטן, התקפי לב, שבץ מוחי ועוד... ע"פ תנאי הפוליסה.

מזור 18

התוכנית מבטיחה תשלום סכום הביטוח אם ארע למבוטח לראשונה אחד האירועים כמפורט בתוכנית מזור או אחד מהאירועים הנוספים הבאים: ניתוח מסתמי לב, ניתוח באב העורקים, אי ספיקת כבד פולמיננטית, שיתוק (פרפלגיה, קואדריפלגיה), שיתוק פוליו, טרשת נפוצה,עיוורון, חירשות, אלצהיימר,פרקינסון, תרדמת, HIV עקב עירוי דם.

מעורב

תוכנית המשלבת ביטוו וחסכון. סכום הביטוח ישולם למוטב אם ארע מקרה ביטוח לפני תום תקופת החסכון, או למבוטח בתום תקופת תקופת החיסכון.

מענק לידה

מענק לידה הוא תשלום המוענק ליולדת על-ידי המוסד לביטוח לאומי, וניתן לכלל הנשים, גם אם אינן עובדות. מענק זה ניתן גם להורים מאמצים (מענק אימוץ) וגם בהליך פונדקאות. מענק הלידה מדורג וניתן ע"פ מספר הילדים במשפחה.

<<  למידע נוסף

מצב רפואי קודם קיים

מצבו הרפואי של המבוטח בטרם התחיל הביטוח.

נכות מוחלטת (מקצועית)

סכום הביטוח ישולם אם עקב מחלה או תאונה, נשלל מהמבוטח באופן מוחלט או תמידי הכושר להמשיך במקצועו או בעיסוקו ועקב כך אינו מסוגל באופן תמידי הכושר להמשיך במקצועו או בעיסוקו ועקב כך אינו מסוגל באופן תמידי לעסוק בעיסוק סביר ומתאים בהתחשב בהשכלתו, נסיונו ויכולתו. לאחר תשלום סכום הביטוח, יוקטן סכום הביטוח ל

נכות מוחלטת (רגילה)

סכום הביטוח ישולם אם המבוטח הפך באופן מוחלט ותמידי לנכה בשיעור של 100%, ועקב כך אינו מסוגל לעסוק בעבודה כלשהי תמורת תגמול או רווח. לאחר תשלום סכום הביטוח, יוקטן סכום הביטוח למקרה מוות בפוליסה בסכום ששולם עקב מקרה הנכות.

סוג הצמדה

סוג ההצמדה של תגמולי ביטוח: למדד, לדולר או משתתף ברווחים, לפי תנאי הפוליסה.

סוכן ביטוח

אדם הפועל כשלוח חברת הביטוח מול המבוטח לענין תיווך בעסקי הביטוח. סוכן הביטוח גובה בשם החברה את דמי הביטוח מהמבוטחים והוא מטפל בעניניהם מול חברת הביטוח.

סכום ביטוח

הסכום המירבי הנקוב בפוליסה בו תחוייב החברה לשלם בגין מקרה הביטוח.

סכום בתום התקופה

סכום החסכון שנצבר נכון ליום תום תקופת הביטוח. בתוכניות הוניות, ניתן לקבל את הסכום בתשלום חד פעמי. בתוכניות גמלא ניתן לקבל את הסכום בתשלומים חודשיים. כגימלא. בפוליסות בהן משולמות פרמיות שוטפות, הסכום מחושב בהנחה שהפרמיה החודשית האחרונה תמשיך להשתלם עד תאריך תום התקופה.

ערך מסולק

בביטוח פרט, זהו סכום הביטוח המוקטן בפוליסה הכוללת גם מרכיב חסכון, בו יהיה המבוטח מכוסה כאשר יפסיק לשלם את הפרמיות. בביטוח מנהלים ועובדים שכירים, זהו סכום הביטוח המוקטן בו יהיה המבוטח מכוסה כאשר יופסק תשלום הפרמיות עקב עזיבת עבודה.

ערך פידיון

הערך הכספי שהמבוטח יכול לקבל בפוליסת פרט המורכבת מרכיב חסכון. בביטוח מנהלים זהו הערך הכספי העומד לזכות העובד המבוטח עקב סיום עבודה - פיצויים ותגמולים.

פוליסה מוקפאת

פוליסה שתשלום הפרמיות בגינה הופסק (פוליסה מסולקת).

פעולות אי.די.אל (ביטוח סיעודי)

פעולות בסיסיות יום יומיות שאין המבוטח מסוגל לבצע בעצמו עקב מצבו הסיעודי. הפעולות הן : יציאה מהמיטה, הליכה, רחיצה, אכילה ושתייה, שליטה על הצרכים והתלבשות.

פרמיה לחסכון

הפרמיה ששולמה לחברה בניכוי דמי הניהול מפרמיה זו ובניכוי עלות הכיסויים הביטוחיים , אם היו כאלה.

קנס משיכה

סכום שמנוכה מהחיסכון המצטבר בעת משיכתו (במקום ערך פדיון במקרה של הפסקת תשלום).

קצבה / פנסיה

חיסכון פנסיוני במסלול קיצבה שבו המבוטח מקבל פנסיה חודשית בכל ימי חייו.

קרן פנסיה

קרן פנסיה היא תוכנית לביטוח פנסיוני המבטיחה לעובד תשלום חודשי לכל ימי חייו עם פרישתו מעבודה בהגיעו לגיל פרישה וכן במקרה של נכות, ופנסיה לשאירים במקרה של מות העובד . החברות בקרן פנסיה מבוססת על תשלומים חודשיים של העובד ומעבידו – תגמולים ופיצויים.

<<  למידע נוסף

קרן פנסיה מקיפה

זוהי התאגדות המאפשרת לשלם לעובד פנסיה בעת פרישתו מעבודה ו/או פנסיית נכות בעת קרות אירוע בריאותי מזכה וכן פנסיית שארים בעת פטירה.

ריסק

ביטוח למקרה מוות בלבד ללא רכיב חיסכון. סכום הביטוח בתוכנית זו ישולם למוטב במות המבוטח .

<<  למידע נוסף

שב"ן

שירותי בריאות נוספים - שמם הרישמי של הביטוחים המשלימים של קופות החולים.

שכר קובע

שכר המשמש בסיס לחישוב הזכויות בקרות אירוע מזכה

תאריך תום תקופת הביטוח

המועד בו מסתיימת תקופת הביטוח. בתוכנית יותר/ עדיף זהו המועד המוקדם מבין תום תקופת הביטוח בפוליסה או בהגיע המבוטח לגיל 65.

תוחלת חיים

חישוב של מס' השנים הממוצע שנותר לאדם לחיות, בהתאם לגילו בעת עריכת החישוב. לפי חישוב זה תקבע חברת הביטוח את עלות הביטוח ואת גובה הגמלא החודשית אשר יקבל המבוטח בתום תקופת הביטוח למשך ימי חייו.

תוספת חיתומית

תוספת פרמיה הנגבית מהמבוטח בגין סיכון נוסף שחברת הביטוח חשופה אליו כגון מצב בריאות לקוי של המבוטח בעת הצטרפותו או תחביב מסוכן או עיסוק מסוכן.

תקופת אכשרה

תקופה שרק בסיומה ביטוח נכות ושארים נכנס לתוקף. תקופת אכשרה נהוגה בעיקר בקרנות פנסיה. נכנס הביטוח לתוקף, קיימת בקרנות הפנסיה לסעיף שארים ונכות בביטוחי בריאות.

תקופת המתנה

תקופה רצופה המתחילה במועד קרות מקרה הביטוח ורק לאחר סיומה המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח. מעיין השתתפות עצמית של המבוטח.

לקבלת פרטים
ללא התחייבות
מעודכנים בכל
השינויים הפנסיוניים?
רשמו אותי לקבלת עדכונים במייל
:כדאי לקרוא גם על
ביטוח חיים
קופות גמל
קרנות השתלמות
ליווי מקצועי ואישי
לפני פרישה
יש כמה דברים חשובים שאתם חייבים לדעת התקשרו עכשיו
טלפון
6367129
03
כללי
חיסכון פנסיוני
גמל והשתלמות
תיקי השקעות וחיסכון
בריאות וסיעוד
יעוץ למעסיק