חיפוש
אודותינו רגעים חשובים בחיים
!קלי איתך

מילון מונחים

יעוץ למעסיק

א.כ.ע. - אובדן כושר עבודה

כיסוי ביטוחי המעניק הכנסה חודשית מתום תקופת המתנה המצוינת בפוליסה, למבוטח שאינו מסוגל לעבוד מחמת מצב רפואי הנובע ממחלה או תאונה. הפיצוי המכסימלי עומד על 75 אחוזים ומשולם כל עוד המבוטח מצוי במצב רפואי כמפורט.

אי.די.אל.

פעולות בסיסיות יום יומיות שאין המבוטח מסוגל לבצע בעצמו עקב מצבו הסיעודי. הפעולות הן : לצאת מהמיטה, ללכת, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על הצרכים ולהתלבש.

בדיקה רפואית

חברת הביטוח יכולה לדרוש מן המבוטח לבצע בדיקה רפואית כחלק מקבלתו לתכנית הביטוח. זאת כדי לבחון את מצבו הבריאותי של המבוטח ערב עריכת הביטוח וכדי להעריך את חשיפת חברת הביטוח לסיכונים.

בונוס/ מאלוס

סכום חסכון נוסף שנצבר לזכות/ לחובת המבוטח בפוליסה לביטוח חיים משתתף ברווחים.

ביטוח

התחייבות חברת הביטוח לשלם למבוטח פיצויים במקרה של נזק, או אובדן חיים, תמורת תשלום המבוטח לחברת הביטוח.

חיסכון או חיסכון טהור

סכום הביטוח ישולם בתום תקופת הביטוח, אם המבוטח יהיה אז בחיים. במות המבוטח במשך תקופת הביטוח, תשלם החברה למוטב את סכום החיסכון שנצבר דהיינו את הפרמיות ששולמו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, או רווחי השקעה, על פי תנאי הפוליסה.

יתרת חיסכון

סכום צבירת החסכון שנצבר בפוליסה נכון ליום הדו"ח.

מוות מתאונה

סכום הביטוח ישולם במקרה של מות המבוטח עקב תאונה כהגדרתה בביטוח זה.

מקרה ביטוח

מאורע (מקרה מוות, נכות וכו' - לפי העניין), אשר התרחשותו מזכה את המוטב או המבוטח, לפי העניין, בקבלת תגמולי ביטוח.

ערך פדיון

הערך הכספי שהמבוטח יכול לקבל בפוליסת פרט מכילה גם מרכיב של חיסכון. בביטוח מנהלים זהו הערך הכספי העומד לזכות העובד המבוטח עקב סיום עבודה - פיצויים ותגמולים.

פיצוי

סכום ביטוח קבוע ומוסכם מראש שישולם בקרות מקרה הביטוח על-ידי חברת הביטוח.

פרמיה

סך כל התשלומים שהמבוטח ובעל הפוליסה שילמו במשך שנת הדיווח עבור הפוליסה .

פרמיה משתנה

פרמיה שמשתנה במהלך תקופת הביטוח בהתאם לתקופה המצוינת.

פרמיה קבועה

פרמיה שנקבעת במועד ההצטרפות לביטוח ואינה משתנה (פרט להצמדה) במשך תקופת הביטוח.

פרנצ'יזה

בתום תקופת ההמתנה, בביטוח אובדן כושר עבודה, כאשר המבוטח מתחיל בקבלת הפיצוי החודשי, תשלם חברת הביטוח פיצוי רטרואקטיבי נוסף.

קצבה/פנסיה

חיסכון פנסיוני במסלול קצבה שבו המבוטח מקבל פנסיה חודשית בכל ימי חייו.

תאריך תום תקופה

המועד שבו מסתיימת תקופת הביטוח. בתוכנית יותר/ עדיף זהו המועד המוקדם מבין תום תקופת הביטוח בפוליסה או בהגיע המבוטח לגיל 65.

לקבלת פרטים
ללא התחייבות
מעודכנים בכל
השינויים הפנסיוניים?
רשמו אותי לקבלת עדכונים במייל
:כדאי לקרוא גם על
ביטוח חיים
קופות גמל
קרנות השתלמות
ליווי מקצועי ואישי
לפני פרישה
יש כמה דברים חשובים שאתם חייבים לדעת התקשרו עכשיו
טלפון
6367129
03
כללי
חיסכון פנסיוני
גמל והשתלמות
תיקי השקעות וחיסכון
בריאות וסיעוד
יעוץ למעסיק