שיפוי

סכום המשולם על ידי חברת הביטוח כנגד הוצאות שהוציא המבוטח בפועל במטרה להביא את המבוטח למצב בו היה לפני התרחשותו של מקרה הביטוח. ההחזר מותנה בהצגת קבלות המעידות על תשלום.

כתבות נוספות באותו נושא