חיפוש
אודותינו רגעים חשובים בחיים
!קלי איתך

חוק פנסיה חובה לעצמאיים נכנס לתוקפו

בחודש ינואר 2017 נכנס לתוקפו חוק לחיסכון וסיוע לעצמאים, המחייב לראשונה עצמאים לחסוך לפנסיה. מהם עיקרי החקיקה, ופרט, כמה נדרש כעת עצמאי להפקיד לחיסכון פנסיוני, ומה ההטבות להן הוא זכאי בגין הפקדותיו לפנסיה?

1. מה מטרת החוק?

כזכור, בשנת 2008 נכנס לתקפו חוק פנסיית חובה בישראל. החוק הטיל על כלל המעסיקים במשק את החובה להפקיד לפנסיה עבור עובדיהם השכירים; אך חובה דומה לחסוך לפנסיה, לא היתה מוטלת עד כה על ציבור העצמאיים.

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת 2015, בישראל כ- 210,000 עצמאיים. למרות שהם זכאים להטבות במס כנגד הפקדותיהם לפנסיה, לכ- 40% מהעצמאיים אין הסדרים פנסיוניים כלל, והם נאלצים להסתפק בפרישתם לגמלאות, בקצבת הזקנה הזעומה מהביטוח הלאומי.

אשר כי כן, מטרת החקיקה החדשה, לחייב גם עצמאיים לחסוך לפנסיה, כדי להבטיח את הכנסתם בגיל פרישה לגמלאות. כדי לעודד ולתמוך בחיסכון לפנסיה, קבע החוק במקביל הפחתה בדמי הביטוח הלאומי והגדלה בהטבות המס, כפי שנפרט בהמשך בהרחבה.

2. על מי חל החוק? 

החובה לחסוך לפנסיה מוטלת על כל עצמאי בגילאים 21 עד 60, ובלבד שחלפו 6 חודשים לפחות מאז נרשם לראשונה העצמאי כעוסק מורשה. 

על אף האמור לעיל, עצמאי שמלאו לו 55 שנים במועד כניסת החוק לתוקף בתאריך ה- 1.1.2017, פטור מחובת ההפקדה לפנסיה.

3. כמה נדרש עצמאי להפקיד לחיסכון פנסיוני? 

עצמאי המשתכר עד מחצית השכר הממוצע במשק, כלומר, עד 4,836  (בשנת 2017) - יפקיד לפנסיה 4.45% מההכנסה החייבת.

מי שמרוויח בין מחצית, לשכר הממוצע במשק,  כלומר, בין 4,836  ל- 9,673  (בשנת 2017), יפקיד 12.55% מחלק ההכנסה העולה על מחצית השכר בממוצע במשק. מעל השכר הממוצע במשק, אין חובה לחסוך לפנסיה. 

דוגמה א'- עצמאי שהכנסתו 8,000 ש"ח לחודש

הפקדה בגין הכנסה עד למחצית השכר הממוצע במשק 4.45%*4,836   215  
הפקדה בגין הכנסה העולה על מחצית שכר ממוצע במשק 12.55%* 3,164   397 
סך הכל הפקדה מהכנסה סך 8,000 ש"ח  612 

דוגמה ב' – עצמאי שהכנסתו 16,000 ₪ לחודש

הפקדה בגין הכנסה עד למחצית השכר הממוצע במשק      4.45%*4,836      215     
הפקדה בגין הכנסה העולה על מחצית שכר ממוצע במשק 12.55%*4,836  607  
סך הכל הפקדה מהכנסה סך 16,000 ש"ח 822 

4. מהם אפיקי החיסכון הפנסיוני הפתוחים בפני עצמאים?

כמו עובדים שכירים, רשאים גם עצמאים להפקיד כספים לתכנית מסוג קרן פנסיה, פוליסת ביטוח בחברת ביטוח, קופת גמל לתגמולים, או כל שילוב ביניהם. יודגש, כי לא חשוב מהו סוג התכנית, ייעוד החיסכון יהיה בכל מקרה קבלת קצבה חודשית החל מגיל פרישה לגמלאות (ולא קבלת סכומים הוניים).   

 5. מהן ההטבות עבור חיסכון פנסיוני?

חוק פנסיה חובה לעצמאים כולל שתי 'סוכריות': הקלה בתשלומים לביטוח לאומי, והגדלה בהטבות המס עבור חיסכון פנסיוני.

אשר לתשלומים לביטוח לאומי, נקבע כי מהכנסתו עד 60% מהשכר הממוצע במשק, דמי ביטוח לאומי שישלם עצמאי, יפחתו מכדי 6.72% עד כה ל- 2.87% בלבד. עם זאת, בגין  הכנסה העולה על 60% מהשכר הממוצע במשק, יגדלו קלות דמי הביטוח הלאומי מכדי 11.23% ל- 12.83%.

אשר להיקף ההפקדה לפנסיה המזכה בהטבות מס, זו תגדל מכדי 16% ל- 16.50% מההכנסה החייבת של עצמאי (כפוף לתקרה בסך 17,200 ₪ לחודש). במלים אחרות, ההפקדה המרבית לחיסכון פנסיוני המזכה בהטבות מס, תעמוד החל מה- 1.1.2017 על 2,838 ₪ לחודש.

לבסוף, יוכרו לצרכי מס הוצאותיו של עצמאי לרכישת ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה, בשיעור 3.50% מהכנסתו החייבת (כפוף לתקרה בסך 2.5 שכר ממוצע במשק). במידה וניצל עצמאי את הטבת המס כנגד תשלומיו לביטוח אובדן כושר עבודה, יוכרו הפקדותיו לפנסיה בשיעור 16% (במקום 16.50%) מהכנסתו החייבת.     

6. מהי הטבת המס כנגד חיסכון פנסיוני?

כנגד תשלומיו לפנסיה, נהנה עצמאי מזיכוי ממס (= החזר מס, בשיעור 35% מסכום ההפקדה), ומניכוי ממס (= החזר מס, בשיעור המס השולי מסכום ההפקדה). הטבלה הבאה, מציגה את הטבת המס עבור עצמאי, המפקיד לפנסיה את הסכום המרבי המזכה בהטבות מס, בסך 2,838 ₪ לחודש –

סכום הפקדה לפנסיהסכום החזר המס
זיכוי ממס 5.5%*17,200 = 946  946  *35%=  331  
ניכוי ממס 11%*17,200 = 1,892  1,892  *31%= 586  
סך הכל 2,838   917 

 

מסקנה: מסכום ההפקדה לפנסיה בסך 2,838 ₪ לחודש, מקבל העצמאי מאת מדינת ישראל, בדרך של החזר מס, 917 ₪ (המהווים 32% מסכום ההפקדה), ועל כן תורם 'נטו מהכיס' סכום בסך 1,921 ₪ בלבד – שזו עסקת חייכם!

7. מה דינו של עצמאי שלא יפקיד לפנסיה?

עצמאי שעל פי נתוני רשות המסים לא הפקיד כספים לפנסיה, או הפקיד סכומים נמוכים מהמתחייב בחוק - תישלח לביתו התראה לתשלום. לא הפקיד תשלומים לפנסיה בתוך 90 יום ממועד משלוח ההתראה - דינו קנס בסך 500 ₪.   

8. האם ניתן לחסוך בקרן השתלמות?

בהחלט! יתרה מכך, עד היום נדרש היה עצמאי להפקיד 7% מהכנסתו החייבת (כפוף לתקרה בסך 21,667 ₪ לחודש), כדי ליהנות מהטבת מס בגין 4.50% בלבד. מעתה יוכל להפקיד רק 4.50% מהכנסתו החייבת, וכל הסכום יהיה מוכר כהוצאה מהשקל הראשון, ללא צורך בהפקדת 2.50% נוספים, שאינם מוכרים למס. בשורה התחתונה, החל משנת המס 2017, מוכרת לעצמאי במלואה, הפקדה שנתית לקרן השתלמות בסך 11,700 ₪.  

9. מתי ניתן לממש את החיסכון הפנסיוני?

החיסכון הפנסיוני מיועד כאמור לקבלת קצבת זקנה החל מגיל פרישה לגמלאות. על אף האמור לעיל, במצב של אבטלה, רשאי עמית-עצמאי להקדים ולמשוך כספים מתכנית הפנסיה, ובדרך של סכום חד-פעמי. בכך, "נתפר" החוק למידות ולצרכים המיוחדים של ציבור העצמאיים; תוך שהוא מדמה את פיצויי הפיטורים, המשולמים לעובדים שכירים בעת סיום העבודה.

"מצב אבטלה" על פי הגדרת החוק: מצב שבו עמית-עצמאי חדל לעסוק במשלח ידו או סגר את עסקו; או מצב שבו הגיע עמית-עצמאי לגיל פרישה לגמלאות, ואין לו יותר הכנסה.

 10. מה מקבלים במצב אבטלה?

במצב אבטלה, יוכל עצמאי למשוך מתוך הקופה את הנמוך מבין הסכומים הבאים – שליש מכל סכום שהפקיד העצמאי בקופת גמל לקצבה (גם לפני מועד כניסת החוק לתוקף) תקרה בסך 12,200 ₪ לשנה (או כפי שתהיה מעת לעת), לכל שנת עבודה משיכת כספים כאמור מותנית, או בהפקדה של שנתיים לפחות מתוך 3 שנות המס האחרונות; או שנתיים לפחות, מתוך 4 השנים שקדמו לתחילת החוק.

11. מהם כללי המיסוי בעת משיכת כספים במצב אבטלה?

את הכספים יוכל עצמאי למשוך בפטור ממס, על חשבון הפטור המגיע לו במועד קבלת הקצבה בגיל פרישה לגמלאות. לחליפין, יוכל עצמאי שנקלע למצב אבטלה, למשוך כספים מתוך החיסכון הפנסיוני הצבור כהכנסה חייבת במס, מבלי לפגוע בפטורים במס במועד משיכת הקצבה.

 12. מתי מומלץ להפקיד כספים לחיסכון פנסיוני?

רבים מהעצמאיים, נוהגים להפקיד כספים לחיסכון פנסיוני ולקרן השתלמות – לא באופן שוטף, אלא ערב תום שנת המס. כל זאת, עקב אי הוודאות לגבי הכנסתם השנתית.

המלצתנו החד-משמעית היא לחסוך לתנאים סוציאליים באופן חודשי שוטף, כדי להימנע מהלחץ להפקיד כספים בדקה ה- 90, לפני ה- 31 בדצמבר, וכן כדי ליהנות באופן רציף מהתשואה בגין ההשקעה.

 

לקבלת הצעת מחיר אנא השאירו פרטים:
לקבלת פרטים
ללא התחייבות
מעודכנים בכל
השינויים הפנסיוניים?
רשמו אותי לקבלת עדכונים במייל
:כדאי לקרוא גם על
ביטוח חיים
קופות גמל
קרנות השתלמות
ליווי מקצועי ואישי
לפני פרישה
יש כמה דברים חשובים שאתם חייבים לדעת התקשרו עכשיו
טלפון
6367111
03
מה זה ביטוח מנהלים?
מהי קרן פנסיה?
ביטוח חיים
ביטוח אובדן כושר עבודה
חיסכון פנסיוני - מאמרים מקצועיים וסקירות
חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו
שאלות ותשובות
מילון מונחים