קבוצת קלי
על חלוקת דיבידנד כפוי על ידי פקיד השומה (פילוג רווחים) ועל הוראת השעה לחלוקת דיבידנד מוטב בשיעור מס של 25 אחוז
קבוצת קלי
 

במסגרת חוק ההסדרים האחרון תוקן גם סעיף 77 לפקודת מס הכנסה המאפשר למנהל רשות המיסים להורות לפקיד השומה לכפות חלוקת דיבידנד על חברת מעטים שיש בידה עודפים הניתנים לחלוקה והיא אינה מחלקם וזאת בהתקיים מספר תנאים, הן תנאים כמותיים והן תנאים מהותיים שעיקרם (בקצרה) הם:

 1. חברת המעטים לא חילקה דיבידנד בשיעור של 50% לפחות מתוך רווחיה לשנת מס פלונית (עד תום 5 שנים לאחר שנת המס הפלונית).

 2. הרווחים הנצברים עולים על 5 מיליון שקלים.

 3. יש בידי החברה לחלק דיבידנד בלי להזיק לקיומו ופיתוחו של עסקיה.

 4. תוצאות אי החלוקה היא הימנעות מס או הפחתת מס.

 5. לאחר התייעצות עם וועדה מיוחדת שהוקמה לצורך סעיף 77.

בהתקיים תנאים אלה רשאי המנהל להורות לפקיד השומה על חלוקת דיבידנד של 50% מהרווחים
(בניכוי סכומי הדיבידנד שחולקו בעבר) ובתנאי שהרווחים הנצברים לא יפחתו משלושה מיליון שקלים.

"רווחים" מוגדרים בסעיף כרווחים לצרכי מס ובתנאי שפרים הרווחים לא יעלה על סכום הרווחים הניתנים לחלוקה לפי חוק החברות ובתוספת רווחים שהוונו.

יצויין כי, האפשרות לכפות חלוקת רווחים לאחר התייעצות עם ועדה מיוחדת שהוקמה לענין סעיף 77 היתה קיימת בספר החוקים מלפני שנים רבות מאוד (עוד מהתקופה המנדטורית), אך סעיף זה לא הופעל בעבר משום שלא הוקמו הוועדות לצורך הפעלת הסעיף. גם הסעיף שתוקן עתה מותנה בהתייעצות עם הוועדה, ואולם עתה סביר להניח שמנהל רשות המיסים יקים ויפעיל את הוועדות האמורות כך שיהיה ביכולתו להפעיל את סעיף 77 לפקודה.

במקביל, וכדי ולהמתיק את "הגלולה המרה" ניתנה אפשרות במסגרת הוראת השעה לחלק דיבידנד מוטב בשיעור מס של 25% (כולל מס יסף) (במקום שיעור מס של 33%) עד ליום 30 בספטמבר 2017 ,וזאת בגין רווחים שנצברו עד ליום 31 בדצמבר 2016, ובלבד שסכום ההכנסות שיקבל בעל המניות המהותי מאת החברה המחלקת בכ"א מהשנים 2017 עד 2019 לא יפחת ממוצע ההכנסות שהתקבל בידו בשנת 2015 ו-2016 מאת החברה המחלקת (למעט הכנסות מחלוקת דיבידנד על ידי החברה).
על כך נאמר "שיטת המקל והגזר" ויש אומרים "שיטת המקבל והגזר הגמדי".

הינה כי כן, מונחת בפתחינו השאלה האם להיענות להוראת השעה (עד ל-30 בספטמבר 2017) ולחלק דיבידנד בשיעור מס מוטב (25%) או לחכות ל"מכה" שתונחת עלינו על ידי פקיד השומה, או אז נשלם מס בשיעור של 33% (במקום 25%) וגם לאפשר לפקיד השומה לכפות חלוקת דיבידנד עד לסכום שישאיר בחברה רווחים בסכום של 3 מיליון ש"ח בלבד (במקום 5 מיליון ש"ח אילו החברה מיוזמתה הייתה עושה זאת).

נדמה כי במקרים רבים הדילמה אינה קלה כלל וכלל וכדי להקל על החברות לקבל החלטה מושכלת ונכונה (מבחינת "סוף מעשה במחשבה תחילה") להלן מספר תובנות והארות:

 1. על פקיד השומה בבואו לתת החלטה על חלוקת דיבידנד כפויה עליו לעבור מספר משוכות לא קלות.
  האחת - יש בידי החברה לחלק דיבידנד מבלי להזיק לקיומו ולפיתוח עסקי החברה.
  השניה - תוצאות אי-החלוקה היא הימנעות ממס או הפחתתו.
  השלישית - התייעצות עם וועדה.
  הרביעית - החלטה זו של פקיד השומה נתונה לערעור בפני בית המשפט המחוזי/עליון.

 2. עם זאת, יש לזכור כי במועד קבלת ההחלטה על הדיבידנד הכפוי יהיה לפקיד השומה מידע רב על אודות פעילותה של החברה ועסקיה במשך חמש שנים לפחות לאחר שהרווח נוצר בחברה ולא חולק.

 3. בהחלט יש מקום לחברות, במטרה למנוע פילוג רווחים, לשנות את מרכיב ההשקעות של הרווחים שנצברו אצלן להשקעות ריאליות ולא  להשקיע באמצעים נזילים בשוק הון ("מזומנים ושווי מזומנים") כגון: השקעות בנכסי נדל"ן מניבים, השקעות במיזמים שונים וכיוצ"ב (תוך שינוי תקנון החברה בהתאם...).
  אין דין עסק בתחום מסחר בניירות ערך כדין עסק בתחום מתן שירותים כיוצ"ב ויש לבחון כל השקעה "ראלית" לשם פיתוח עסקי החברה לגופו של עניין.

 4. פיצול פעילויות שונות של העסק למספר חברות, כך שבכל חברה סכום הרווחים שלא יחולק כדיבידנד לא יעלה על 5 מיליון ש"ח. הפיצול חייב להיות פיצול אמיתי ולא מלאכותי, וכן יש לזכור כי ריבוי חברות עשוי ליצור בעיה של קיזוז הפסדים כאשר לחלק מהחברות יהיו הפסדים.

 5. יש לזכור גם כי לא כל העודפים הרשומים בספרי בחברה ניתנים לפילוג רווחים שלפי סעיף 77 לפקודה, אלא רק אותם רווחים שחוייבו במס. כך למשל, שיערוך ניירות ערך או שיערוך נכסים אינו בגדר "רווח" שפקיד השומה יכול להורות ולכפות על חלוקתם כדיבידנד.

 6. מאידך, אם יש בידי החברה רווחים שחוייבו במס, אך חשבונאית רווחים אלו קטנו עקב הפרשות חשבונאיות שלא הוכרו לצרכי מס (כגון: הפרשות לפיצויים, לחופשה, לחובות מסופקים, לנזקים צפויים וכיוצ"ב) הרי שפקיד השומה יהיה מוגבל להורות על חלוקת הדיבידנד עד לגובה הרווחים החשבונאיים שלפי חוק החברות.

הנה כי כן עיננו הרואות כי טוב תעשה החברה אם תכלכל את צעדיה בטרם "תתנדב" לחלק דיבידנד לפי הוראת השעה ותביא בחשבון את כל השיקולים הרלוונטיים לגביה מבחינת "סוף מעשה במחשבה תחילה".

רו"ח צבי פרידמן, מומחה בתחום המיסוי ושותף לשעבר בפירמת רואי החשבון Deloitte