קבוצת קלי
פרישה לגמלאות בצל ימי קורונה
קבוצת קלי
 

משבר הקורונה 'פוגש' את מערכת הפנסיה בשתי חזיתות במקביל: בשוק העבודה, חלה עליה חדה בשיעור האבטלה, ומומחים מעריכים, כי רבים מהעובדים שנאלצו לצאת לפני חג הפסח לחופשה כפויה ללא תשלום (חל"ת), לא ישובו בסופו של דבר לעבודתם. בשוק ההון, חווינו ירידות שערים חדות, אשר שחקו את החסכונות הפנסיוניים.

התפתחויות שליליות אלו, מטרידות מטבע הדברים חוסכים וותיקים. צעירים - לפניהם שנים רבות עד לפנסיה, ודי זמן כדי לתקן את הירידות בשווקים הפיננסיים. אך מבוגרים, הקרובים לגיל פרישה לגמלאות, חשופים במידה רבה יותר.

בעקבות פניות מודאגות של לקוחות בשבועות האחרונים, ריכזו במאמר שלהלן שאלות ותשובות בנושא פרישה לגמלאות בצל ימי קורונה. ככלל, מיועד דף מידע זה עבור לקוחות בני 60 ומעלה. כל זאת, היות וגיל 60 הוא הגיל המוקדם ביותר, המאפשר קבלת קצבת זקנה מתכניות לביטוח פנסיוני בישראל.

למרות האמור לעיל, בחרנו להפיץ את המאמר לכלל לקוחותינו – היות ולכל אחד יש אבא ואימא, סבא וסבתא, להם עשוי המידע המקצועי להיות אולי רלוונטי.

עוד נאמר, כי המידע שלהלן אינו רלוונטי בהכרח לכל בני 60 פלוס באותה מידה. בני 60 ומעלה, הממשיכים בעת הזו לעבוד, ואינם צפויים לפרוש מעבודתם בטווח של 12 חודשים (מועד שרירותי, בו אנו מקווים כי הגרוע מכל, יהיה מאחורינו) – ימצאו בו בפירוש פחות רלוונטיות.

לסיום נדגיש, כי דף המידע שלהלן אינו מחליף בשום פנים ואופן חוות דעת פרטנית, המותאמת למצבו האישי של הלקוח, כלומר, לצרכיו, לטעמיו ולהיסטוריה הפנסיונית הספציפית שלו. ועל כן, בכל מקרה של שאלה או התבלטות, מומלץ לפנות אל מנהל הלקוח שלך בקלי או אל מומחי הפרישה שלנו.


1. אני פנסיונר, ומזה זמן שאני מקבל כבר קצבת זקנה מתכנית הפנסיה שלי. האם תפגע הפנסיה בעקבות הנפילות בשוק ההון?

התשובה תלויה בסוג תכנית הפנסיה שלך. אם אתה זכאי לפנסיה תקציבית, לקצבת זקנה מקרנות הפנסיה הוותיקות, או לקצבה מפוליסות ביטוח מנהלים מבטיחות תשואה, כי אז צמודה הקצבה שלך למדד המחירים לצרכן, והירידות בשוק ההון אינן משפיעות עליה כלל!

קצבה מקרנות פנסיה חדשות (שתחילתן משנת 1995), חשופה לירידות בשוק ההון בצורה חלקית. כל זאת, כיוון שרק 40% מהנכסים, מושקעים בשוק ההון, ואילו 60% הנותרים נהנים מאגרות חוב ממשלתיות מיועדות, המניבות תשואה גבוהה וקבועה בשיעור 4.86%. ועל כן, הפגיעה בקצבה מצומצמת, גם כאשר השוק בירידות.

אגב, נחדד כי פנסיונרים שהחלו לקבל קצבה מקרן פנסיה חדשה לפני חודש דצמבר 2017 - הקצבה שלהם צמודה למדד המחירים לצרכן מידי חודש. מי שהחל לקבל קצבה לאחר ינואר 2018 - הקצבה תהיה צמודה למדד ההשקעות של הקרן פעם בשנה. בקרנות פנסיה חדשות, בנוסף למנגנון ההצמדה, הקצבה גם מתעדכנת מידי רבעון בהתאם לתוצאות האיזון האקטוארי.

קצבה המשתלמת מפוליסות ביטוח מנהלים משתתפות ברווחים (שתחילתן משנת 1991), חשופה לירידות בשוק ההון בצורה מלאה, כיוון ש- 100% מהנכסים מושקעים בשוק ההון, והקצבה צמודה מידי חודש למדד ההשקעות של התכנית.

חישוב הקצבה מפוליסות ביטוח מנהלים, מתבסס על הנחת תשואה שתניב התכנית לאורך תקופת תשלום הקצבה. תשואה תיאורטית זו, מכונה 'ריבית תחשיבית'. בביטוחי מנהלים שתחילתם בין 1/1991 ל- 6/2001, עומדת הריבית התחשיבית על 2.5% לשנה. אם התשואה (הריאלית) שהשיגה התכנית בפועל בשנה נתונה, נמוכה מ- 2.5%, כי אז תצטמצם הקצבה בשנה העוקבת, בגובה הפער שבין התשואה שהושגה בפועל, לבין התשואה בבסיס החישוב. ולהיפך, בשנה בה התשואה בפועל גבוהה מ- 2.5%, תגדל הקצבה בשנה העוקבת בפער שבין התשואה בפועל ל- 2.5%.

פוליסות ביטוח מנהלים ששווקו מחודש יולי 2001 ואילך, פועלות באותה שיטה, רק שהריבית התחשיבית בהן עומדת לרוב על 3.5% לשנה (במקרים מסויימים: 3%).

2. אני עומד לקראת פרישה, ומתעתד לקבל קצבת זקנה מתכנית הפנסיה שלי עם פרישתי. כיצד משפיע משבר הקורונה על הקצבה שאני צפוי לקבל?

בהמשך ישיר לשאלה הקודמת, התשובה תלויה בסוג תכנית הפנסיה שברשותך, שכן יש תכניות פנסיה שמנקודת מבטו של העמית, אינן חשופות לשוק ההון.

כך למשל, אם אתה זכאי לפנסיה תקציבית, לפנסיה מקרן פנסיה וותיקה, או לקצבה מביטוח מנהלים מבטיח תשואה, כי אז להתרחשויות בשוק ההון אין השפעה על הקצבה הצפויה לך.

אבל, אם אתה חוסך בקרן פנסיה חדשה ו/או בביטוח מנהלים משתתף ברווחים – כי אז הקצבה הצפויה לך, תושפע גם תושפע מביצועי שוק ההון.

נסביר: לחישוב סכום הקצבה, מחלקים את יתרת החיסכון הצבורה על שם העמית, במקדם קצבה, הנקבע בהתאם לנתונים האישיים של החוסך (גיל, מין, מסלול קבלת הקצבה וכד'). כאשר הצבירה בחשבון קטנה בשל הירידות בשוק ההון, תקטן כמובן גם הקצבה בהתאמה.

לדוגמא: אם יתרת החיסכון הצבורה בתכנית עומדת על 1 מיליון ₪, ומקדם הקצבה הוא 200, כי אז הקצבה הראשונה שתשולם לעמית תסתכם ב- 5,000 ₪ (= 200 / 1,000,000 ₪). אבל, אם היתרה קטנה ב- 20% כתוצאה מהנפילות בשוק ההון ומסתכמת במועד תשלום הקצבה לראשונה בסך 800,000 ₪ בלבד, כי אז תעמוד הקצבה הראשונה על סך 4,000 ₪ בלבד.


3. אני עומד לקראת פרישה בעתיד הלא רחוק. האם כדאי לשנות את מסלול ההשקעה בתכנית, כדי לצמצם את הפגיעה בקצבת הזקנה הצפויה לי?

נזכיר כי החל מחודש 1/2016, הושקו בכל מוצרי החיסכון הפנסיוני מסלולי השקעות תלויי גיל. מודל השקעות תלוי גיל, המכונה גם 'המודל הצ'יליאני', מורכב מ- 3 מסלולי השקעה שונים, כדלקמן: מסלול השקעה אחד, שמדיניות ההשקעה בו מתאימה לעמיתים מתחת לגיל 50; מסלול השקעה שני, שמדיניות ההשקעה בו מתאימה לעמיתים בני 50 עד 60; ומסלול השקעה אחרון, שמדיניות ההשקעה בו מתאימה לעמיתים מעל גיל 60. המעבר בין המסלולים מתנהל באופן אוטומטי, 'ללא מגע יד אדם', בהגיעו של החוסך כל פעם, לגיל הרלוונטי.

עוד נזכיר, כי מודל השקעות תלוי גיל, חל כברירת מחדל, על כל מי שהצטרף אל תכנית לביטוח פנסיוני לאחר ה- 1.1.2016, וכן על כל חשבון חדש שנפתח לאחר אותו מועד עבור חוסכים קיימים או חדשים. אשר לעמיתים קיימים ולחשבונות קיימים נכון לחודש 1/2016 - אלו לא שויכו באופן אוטומטי למודל. מי שרצה להצטרף למודל ובכך לנייד באופן אוטומטי את חסכונותיו בין מסלולי השקעות תלויי גיל, נדרש היה לבצע בזמנו 'אקטיבציה', כלומר להודיע על כך לגוף המוסדי בצורה יזומה. מששויך חשבון למודל, הוא חל על הצבירה הקיימת ועל הפקדות חדשות כאחד.

לצד מסלולי השקעות מותאמי גיל, קיימים גם מסלולי השקעות מתמחים. על פי ההגדרות, מסלול השקעות מתמחה הינו מסלול שבו לפחות 75% מהנכסים המנוהלים, מושקעים באפיק השקעה או בתחום השקעה ספציפי. לדוגמא: במסלול אג"ח, יהיו נכסי המסלול חשופים להשקעה באג"ח בארץ ובחו"ל בשיעור של 75% לפחות.

באפשרות החוסך לבחור בכל עת לעבור לאחד מהמסלולים המתמחים ו/או להצטרף למסלול תלוי גיל ולהישאר בו, אף אם אינו מתואם עוד לגילו (כלומר, העמית לא יועבר בין המסלולים באופן אוטומטי בהתאם לגילו). המעבר בין המסלולים השונים הוא 'שקוף', כלומר, ללא עלות וללא אירוע מס.

בחזרה לענייננו – למי שעומד לקראת פרישה בעתיד הלא רחוק, מומלץ לרענן את זכרונו במסלול ההשקעות בחשבונו, ולוודא כי המסלול כיום, תואם את פרופיל הסיכון שלו.

ככלל, לקוח אשר בכוונתו להתחיל לקבל קצבה מקרן פנסיה חדשה ו/או ביטוח מנהלים משתתף ברווחים בטווח זמן המיידי/קצר (נאמר, עד שנתיים) – פונקצית המטרה שלו היא קרוב לוודאי שימור ההון (Capital preservation), ולא השאת תשואה. ועל כן, במידה והוא חוסך במסלול השקעה 'מסוכן' לטעמו, וחושש מפני המשך הירידות בשווקים - מומלץ לו לבחון עם בעל רישיון את המעבר למסלול השקעה סולידי יותר (לדוגמא: אג"ח או שקלי). יובהר עם זאת, כי שינוי במסלול ההשקעות לסולידי יותר - משמעו 'קיבוע ההפסד' שנגרם בתכנית מתחילת 2020!

מנגד, אם לפנינו עוד מספר שנים עד למועד תחילת תשלומי הקצבה, כי אז קיים על פניו סיכוי סביר לתקן את הירידות בשווקים, ועל כן מומלץ (ככלל) להימנע משינוי. ההיסטוריה מלמדת כי לאורך זמן אסטרטגיה זו מוכיחה את עצמה, וכי מי שיחליט 'לצאת מהשוק ולמכור הכל', לא יידע מתי לחזור, ועלול לפספס את התיקון בשוק. יחד עם זאת, נשוב ונסייג: אם יש ספק – אין ספק; ובכל מקרה של התבלטות, מומלץ לבקש את חוות דעתו של מומחה בעל רישיון.


4. האם ניתן לקבוע את מסלול ההשקעות בעת קבלת הקצבה?

על פי הנחיות רשות שוק ההון, נדרש גוף מוסדי לנהל את כספי פנסיונרים במסלול השקעות ייעודי עבור מקבלי קצבאות זקנה, שאירים ונכות. מסלול זה מכונה 'מסלול בסיסי למקבלי קצבה', והוא מנוהל מטבע הדברים באפיקי השקעה סולידיים.

לצד המסלול הבסיסי, בחרו מקצת מהגופים המוסדיים להשיק גם מסלולי השקעה נוספים עבור מקבלי קצבאות זקנה (להלן: 'מסלול מתמחה למקבלי קצבה'). כך למשל, מציעה קרן הפנסיה של מגדל מקפת, מסלולי השקעה מתמחים למקבלי קצבאות: מסלול מניות למקבלי קצבה, ומסלול אג"ח למקבלי קצבה. ההתמחות במסלולים אלו הינה ביחס לחלק הנכסים בקרן פנסיה חדשה, שאינו משוקע באג"ח מיועדות, קרי, ביחס ל- 40% (כיום) מהנכסים המושקעים בשוק החופשי.

יודגש כי מרגע שנבחר מסלול השקעה למקבלי קצבה, לא ניתן יהיה עוד לשנות אותו לאחר תחילת תשלומי הקצבה ('נגעת – נסעת').


5. לאור המצב בשוק ההון, האם כדאי לדחות את מועד תחילת תשלומי הקצבה?

ובכן, בתכניות פנסיה בהן חישוב הקצבה אינו משופע ממצב שוק ההון, אין כמובן טעם לדחות את מועד קבלת הקצבה.

בתכניות פנסיה החשופות לתנודות בשווקים הפיננסיים, קיימים צדדים לכאן ולכאן. ועל כן, בטרם קבלת החלטה, מומלץ בחום להיוועץ במומחה פרישה, שלנגד עיניו עומדת תמונה כוללת של צרכי הלקוח, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי וכיוצא באלו משתנים אישיים. לפנסיה פורשים רק פעם אחת - כך אומרים, ותכנון מדוקדק של פרישה לגמלאות הוא תהליך חשוב 'בכל מזג אויר'. קל וחומר בימים אלו - שכן החלטות בדבר קבלת קצבה אינן רוורסביליות, וצפויות להשפיע על כל מהלך החיים, ולא על תקופת משבר הקורונה בלבד.

לגופו של עניין, היתרון המרכזי בקבלת קצבה הוא כמובן ההכנסה החודשית, ממנה נהנים באופן מידי. בעת דחיית מועד קבלת הקצבה, מפסידים את החודשים שבהן לא השתלמה הקצבה. לא כל אחד יכול להמתין לתיקון בשוק ההון, ואין וודאות אם, מתי ובאיזה קצב יעלו השערים בבורסה. ועל כן, מי שזקוק לתזרים מזומנים ולא עומדים לרשותו מקורות כספיים נוספים, יבקש כנראה ליזום את קבלת הקצבה כאן ועכשיו, למרות השחיקה שחלה בה.

מנגד, החסרון המרכזי בקבלת קצבה לאלתר, הוא הפגיעה בסכום הקצבה, בהשוואה לקצבה שתתחיל להשתלם לאחר שהשוק ישוב לעלות. במלים אחרות, קבלת קצבה היום 'תקבע' חלק מההפסדים.

אמנם נכון, הקצבה צמודה למדד ההשקעות, וכשהשוק ישוב לעלות - הקצבה תתאם את עצמה כלפי מעלה אף היא. ברם, על פי מנגנון ההצמדה המתואר בסעיף 1 לעיל, הקצבה המעודכנת תהיה עדיין נמוכה, ולעתים נמוכה בהרבה, בהשוואה לקצבה שתשתלם למי שדחה את מועד תחילת תשלומי הקצבה עד לאחר שהשוק 'חזר לעצמו'.


בסיכומו של דבר, נאמר זאת כך: חוסכים בביטוחי מנהלים משתתפים ברווחים, החשופים ב- 100% לשוק ההון - אם אינם חייבים כסף, מוטב להם לרוב לדחות את מועד קבלת הקצבה.

עמיתים בקרנות פנסיה חדשות – בעת קבלת קצבה מידית, מגדרים סיכונים באמצעות הגדלת מרכיב החיסכון המגובה באג"ח מיועדות מכדי כ- 27% מהתיק כיום, לכדי 60% (עבור מקבלי קצבאות) – מחד; אך 'מקבעים הפסד' בגין קצבאות שתשולמנה, מאידך.

לסיום, נדגיש כי מי שברשותו מספר מוצרי חיסכון פנסיוני (לדוגמא, שילוב בין קרן פנסיה לבין ביטוח מנהלים), רשאי כמובן לקבל קצבה מחלק מהתכניות; ולדחות את מועד תשלום הקצבה מתכניות אחרות. עולם מורכב – האם לא אמרנו כבר?


6. אני בן 66. התכוונתי לצאת לפנסיה בגיל 67, אך פוטרתי מעבודתי עקב המשבר. איך אוכל לגשר על תקופת הביניים עד לגיל 67?

הקדמת משיכת הקצבה לפני גיל פרישה חוקי לגמלאות (67), תגרור פגיעה בסכום הקצבה מכל הסיבות הבאות: (א) 'קיבוע ההפסדים' בשוק ההון, כפי שנזכר לעיל. (ב) חילוק צבירת החיסכון הנמוכה ממילא, במקדם קצבה גבוה יותר (המותאם לגיל 66, במקום לגיל 67). (ג) מיסוי הקצבה (הטבות מס מוענקות למקבלי פנסיה החל מגיל 67 בלבד). בנוסף, קבלת קצבה מיידית, עלולה לשלול ממך תשלום דמי אבטלה.

מכל הסיבות לעיל, מומלץ ככלל לדחות לגיל 67 את מועד תחילת תשלומי הקצבה, ולגשר על תקופת הביניים באמצעות חסכונות הוניים נזילים בתיק הביטוח הפנסיוני – ככל שישנם, ו/או מתוך חסכונות/השקעות פיננסיות אחרות שברשותך.


7. בחרתי למשוך מתיק החיסכון הפנסיוני את מרכיב הפיצויים. מהו תהליך העבודה לקבלת אישור מס מתאים?

במרבית המקרים, משיכת כספים מתיק הביטוח הפנסיוני כפופה תחילה להמצאת שומת מס מתאימה עבור הגוף המוסדי. בצל ימי קורונה, סגורים משרדי פקיד השומה לקבלת קהל, ובקשות להנפקת אישורי מס יש להגיש באמצעות דואר ישראל, או במסירה ידנית בדלפק השירות במשרדי פקיד השומה. לתשומת לבכם: מאחר ופקידי השומה עברו למתכונת עבודה מצומצמת, יש לצפות לעיכובים בהנפקת האישורים.

לזירוז תהליך העבודה להנפקת האישורים, ניתן להיעזר ברואי חשבון מייצגים, להם גישה ישירה אל פקידי השומה. לחליפין, ניתן לפנות אל משרדנו, הקשור עם מספר יועצי מס, המתמחים בתחום המיסוי הפנסיוני. למען הגילוי הנאות, יובהר כי השירות כרוך בתשלום שכר טרחה.