רגעים חשובים בחיים
זכויות במהלך חופשת לידה
קבוצת קלי
 

חופשת לידה

מהי
חופשת
לידה?
image face

חופשת לידה (חל"ד) היא חופשה בת 12 שבועות שלה זכאית עובדת שילדה או שאימצה ילד שגילו עד 10 שנים. עובדת שילדה בלידה אחת יותר מילד אחד, זכאית להאריך את החל"ד בשבועיים נוספים.

במהלך
חופשת
הלידה
image face

  • במהלך חל"ד נאסר על המעסיק להעסיק את העובדת והוא פטור מלשלם לה שכר.
  • העובדת תקבל דמי לידה מביטוח לאומי עבור תקופת החל"ד.
  • עובדת רשאית להתחיל את החל"ד משישה שבועות לפני יום הלידה המשוער ולהשלים את השאר אחרי הלידה.
  • עבור חופשת הלידה נצברות לעובדת זכויות סוציאליות (מחלה, הבראה וותק לפיצויים)

חובות
המעסיק
בחל"ד
image face

החל מיולי 2008 חלה על המעסיק חובה להמשיך ולשלם את תשלומי המעסיק לביטוח פנסיוני ולקרן השתלמות, כאשר העובדת משלמת תשלומים שחלים עליה, כל זאת בתנאי שהעובדת עבדה אצל המעסיק לפחות שישה חודשים לפני תחילת ההיריון.
לפיכך תשלומים בגין חל"ד אמורים להמשיך ולהיות משולמים על פי חוק.
אם העובדת לא מסכימה להעביר את חלקה, יופסקו התשלומים וייוצרו פיגורים.
אם אין תשלום בגין תקופת חל"ד, דינן כדין חוב למעסיק.
הסדרת החוב על-ידי איפוס חיובים (דילוג), ריסק זמני או סילוקו ניתן רק בחתימת מבוטחת והמעסיק.

חל"ת
לאחר
חל"ד
image face

במקרה שהעובדת מאריכה את חופשת הלידה, כל חופשה נוספת מעבר ל-12 השבועות היא חופשה ללא תשלום.
אין למעסיק כל חבות חוקית בגין תקופת חל"ת.
אם העדכון מתבצע באופן רטרואקטיבי ותקופת החל"ת היסטורית ואינה עולה על שלושה חודשים, ניתן לבצע דילוג מבלי לפגוע בזכויות המבוטחת.

תקופת
שמירת
הריון
image face

היעדרות מן העבודה במשך ההיריון בעקבות מצב רפואי הנובע מההיריון ומסכן את האישה או עוברה.
בתקופת שמירת היריון מבוטחת מקבלת שכר מביטוח לאומי.