האם יש כיסוי ביטוחי לפגיעה הנגרמת כתוצאה ממלחמה או מפעולות איבה?

שאלות רבות עולות בתקופות של משברים ביטחוניים בדבר זכויות עמיתים מצד תכניות הביטוח השונות. עשינו עבורכם סדר בדברים והעלנו את הנקודות העיקריות שחשובות לכל חוסך ומעסיק בעת זו.

 

כיסוי ביטוחי לפגיעה עקב מלחמה או פעולות איבה

לנוכח האירועים הביטחוניים של התקופה האחרונה ובעקבות פניות של לקוחות, ראינו לנכון להתייחס באופן יזום לשאלה הבאה: האם יש כיסוי ביטוחי לפגיעה הנגרמת כתוצאה ממלחמה או מפעולות איבה?

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה

 1. על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל – 1970, זכאי מי שנפגע מפעולות איבה לריפוי, להחלמה, לשיקום ולתגמולים מאת המוסד לביטוח לאומי, על פי תנאים מסוימים שהוגדרו בחוק.
 2. במקרה מוות, ישלם המוסד לביטוח לאומי לבני משפחת הנספה סכומים הדומים לאלו להם זכאים בני משפחות חללי צה"ל, לרבות סכומים לכיסוי הוצאות קבורה ואחזקת הקבר. מידע נוסף ניתן למצוא באתר המוסד לביטוח לאומי.

ביטוח חיים

 1. על פי התנאים הסטנדרטיים של פוליסות ביטוח למקרה מוות, תקף ביטוח חיים(ריסק) בכל מקרה פטירה, למעט התאבדות בשנת הביטוח הראשונה. אי לכך, מכסים ביטוחי מנהלים וכן פוליסות ריסק-פרט, גם מקרה מוות שנגרם מפעילות חבלנית עוינת, מלחמה, שירות מילואים, וכדומה.
 2. גם קרנות פנסיה חדשות אינן מחריגות את תשלום קצבת השאירים, במקרה מוות הנגרם עקב מלחמה או פעולות איבה. בעת פטירת העמית בנסיבות אלו, יהיו איפוא שאיריו זכאים לקבל את תגמולי הביטוח כבכל אירוע מוות אחר.
 3. בנוסף לתגמולי הביטוח מחברת הביטוח ו/או לקצבת השאירים מקרן פנסיה חדשה, יהיו המוטבים זכאים לקבל גם תשלומים מאת המוסד לביטוח לאומי.
 4. קרנות הפנסיה הוותיקות, לעומת זאת, מחריגות תשלום קצבאות כתוצאה מפעולות איבה או מלחמה. אי לכך, לא יהיו השאירים זכאים לקבל כל תשלום מקרן הפנסיה הוותיקה, במקרה בו הם זכאים לתשלומים מהמוסד לביטוח לאומי בהתאם לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה או לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה.

כיסוי ביטוחי לפגיעה מפעולות איבה

ביטוח אובדן כושר עבודה 

 1. בתכניות ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה, התמונה מורכבת יותר, ותלויה בסוג הכיסוי. בהקשר הספציפי בו עסקינן, יש להבחין בין כיסויים למקרה אי כושר עבודה ששווקו עד חודש 8/2017 (להלן: "כיסויים ישנים"), לבין כיסויים ששווקו לאחר חודש 8/2017 (להלן: "כיסויים חדשים").
 2. על פי תנאי פוליסות ישנות לביטוח אובדן כושר עבודה – אם זכאי המבוטח לפיצוי מטעם המדינה (על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה או חוק חיילים שנפגעו במערכה), כי אז יקוזז פיצוי זה, מקצבת הנכות שתשלם חברת הביטוח, כך שסך הפיצוי שתשלם חברת הביטוח בצירוף הפיצוי מהמדינה, לא יעלו על 75% מהשכר המבוטח בפוליסה.
 3. לעומת זאת, תנאי פוליסות חדשות לביטוח אובדן כושר עבודה, קובעים כי אם המבוטח זכאי לפיצוי מטעם המדינה (על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה או חוק חיילים שנפגעו במערכה), כי אז יקוזז פיצוי זה מקצבת הנכות שתשלם חברת הביטוח, כך שסך הפיצוי שתשלם חברת הביטוח בצירוף הפיצוי מהמדינה לא יעלו על 100% מהשכר המבוטח; ובכל מקרה, תשלם חברת הביטוח לפחות 30% מהפיצוי החודשי שנרכש במסגרת הפוליסה.
 4. מבוטח המעוניין שחברת הביטוח לא תקזז מתגמולי הביטוח את סכום הפיצוי שישולם לו מאת המדינה, יכול לרכוש נספח לפוליסה המכונה "ביטול קיזוז מגורם ממשלתי". הרחבה זו, תזכה את המבוטח בתשלום סכום הביטוח המלא למקרה אובדן כושר עבודה – גם אם ישולם לו פיצוי חודשי מגורם ממשלתי. יודגש כי את הנספח "ביטול קיזוז מגורם ממשלתי", ניתן לצרף לתנאי פוליסות חדשות, בלבד. 
 5. למרות האמור לעיל, בהסכמי התקשרות מיוחדים, שנערכו בתיווך קלי בין ארגונים גדולים ובינוניים לבין חברות הביטוח, בוטלו בדרך כלל הסייגים האמורים. במילים אחרות, עובדי ארגונים אלו מכוסים בביטוח אי כושר עבודה גם מפני פגיעה במלחמה, שירות מילואים ופעולות איבה, לרבות נספח "ביטול קיזוז מגורם ממשלתי".
 6. באשר לקרנות הפנסיה החדשות: אלו מקזזות מתשלום קצבת הנכות את תשלומי הביטוח הלאומי המגיעים לעמית מתוקף חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.הקיזוז מתבצע על פי נוסחת קיזוז אחידה, המוגדרת בתקנון התקני של קרנות הפנסיה – שבלי להיכנס לפרטיה, תביא לכך שסך הפיצוי שתשלם קרן הפנסיה, בצירוף הפיצוי מהמדינה, לא יפחתו מ- 100% מהשכר המבוטח בקרן.
 7. לעמית המעוניין בביטול הקיזוז של גורם ממשלתי מקצבת הנכות המשולמת על ידי קרן פנסיה, אנו ממליצים לרכוש "מטריה ביטוחית" לקרן הפנסיה, עם הרחבה לביטול קיזוז מגורם ממשלתי. הרחבה זו, מעניקה לעמית את הזכאות לתשלום הסכום, שקרן הפנסיה תקזז על פי תקנותיה בעת תשלום מאת גורם ממשלתי.  
 8. לצרכי המחשה, מציגה הטבלה הבאה את התשלומים שיקבל עובד המבוטח בקרן פנסיה חדשה, ואשר רכש מטריה ביטוחית.

השכר המבוטח בקרן הפנסיה: 10,000 ₪, וקצבת הנכות עומדת על 7,500 ₪:

תשלום מביטוח לאומי
תשלום מקרן הפנסיה
תשלום מפוליסת מטריה ביטוחית (מינימום 30% פיצוי)
סה"כ
7,500 ₪
2,500 ₪
5,000 ₪
15,000  ₪

  

 1. לסיום, בכול הנוגע לקרנות הפנסיה הוותיקות: על פי התקנון האחיד, מחריגות הקרנות הוותיקות תשלום קצבאות כתוצאה מפעולות איבה או מלחמה, ועל כן במקרה נכות בנסיבות אלו, לא יהיה העמית זכאי לקבל מהקרן הוותיקה את קצבת הנכות.

 

 

אין לראות בנאמר תחליף לשיווק פיננסי ופנסיוני המותאם לצרכי הלקוח. השימוש במידע ובנתונים הינו על אחריות הבלעדית של המשתמש.

 

כתבות נוספות באותו נושא