מדיניות פרטיות

 

תנאי שימוש

תנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש") קובעים את הגישה שלך לאתר ויחולו על כל שימוש שתעשה באתר לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בו או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים באתר או באמצעותו, וכן על כל מסירת מידע או על כל רכישת שירות באמצעות האתר והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו וזאת בנוסף לתנאים הקבועים בפוליסות/תכניות הביטוח ו/או התקנונים, לפי העניין. קבוצת קלי מאשרת לך את השימוש באתר זה בכפיפות לתנאי השימוש. 

קרא בעיון את תנאי השימוש לפני השימוש באתר. אתר זה זמין לשימושך רק בתנאי שתסכים לתנאי השימוש. הגלישה והשימוש באתר זה, על השירותים אשר ניתנים ו/או יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם הינם בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש אל תעשה שימוש באתר. גלישה ושימוש באתר מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול על-פיהם. 

האמור בתנאי שימוש מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

 

הגדרות והבהרה משפטית

"קבוצת קלי סוכנות לביטוח ושיווק השקעות בע"מ מס' רישיון 510470875".

"מידע" – כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר בכל מדיה ובכלל זה במלים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל. 

 

מידע אישי באמצעות האתר

מידע אישי, הנמסר באתר על ידי המבקשים לרכוש שירותים מקוונים באתר מרצונם החופשי, נשמר על ידי קבוצת קלי, במאגריה. כל מידע שיימסר על ידי המבקרים אמצעות האתר לקבוצת קלי, לרבות במסגרת הרישום לקבלת שירותים באמצעות האתר ו/או בעת בקשה לקבלת מידע ו/או הצעות על מוצרים ו/או שירותים של קבוצת קלי, נמסר לאחר קבלת הסכמתו המלאה של המבקר  ומהווה הסכמה ברורה מצידו לקבוצת קלי או למי מטעמה להשתמש בפרטים שמסר, בכפוף להוראות כל דין, לרבות הסכמה שתימסר לקבלת פניות שיווקיות בדיוור ישיר, בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני ובכל דרך אחרת.

המידע שקבוצת קלי אוספת מהמבקרים באתר מיועדת למתן שירות ולטיפול שוטף של קבוצת קלי וכן ליצירת קשר בהזמנה להציע הצעות לרכישת כיסויים ביטוחים ומוצרים או שירותים פיננסיים מטעם קבוצת קלי, לדיוור ישיר, לצורך עיבודים סטטיסטיים, לפילוח ומיקוד שיווקי. למטרות שיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו וכן לצורך טיפול בתביעות. 

כמו כן המידע יימסר לצורך עיבודו, אחסונו ו/או לשם השלמת השימושים כאמור וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. 

ככל שאתה מעוניין לקבל פניות שיווקיות , לגבי מידע על מוצרים או שירותים של החברה ,באפשרותך לסמן אפשרות זו וכדי להסיר את פרטיך מרשימת הדיוור לקבלת פניות שיווקיות ניתן לפנות למרכז שירות לקוחות בטלפון *6287 או באמצעות סימון באתר המידע האישי תחת עדכון פרטים או באמצעות פנייה לכתובת דואר אלקטרוני באחד ממוקדי השירות.

מדיניות פרטיות, מסירת מידע אישי באמצעות האתר ואבטחת מידע באתר

בקבוצת קלי מבינים כי שמירה על פרטיות מהווה גורם חשוב עבור המבקרים באתר זה. כמו כן השימוש באינטרנט חושף את המשתמש לסיכונים שונים הטבועים ברשת האינטרנט. למדיניות הפרטיות ואבטחת מידע באתר והסיכונים ראה מסמך מדיניות פרטיות ואבטחת מידע. מסמך זה סוקר, בין היתר, את האופן שבו משתמשת קבוצת קלי במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר ומיהם המורשים לקבל מידע כאמור, את הסיכונים ואת האופן בו נוקטת קבוצת קלי בכל הקשור להגנה בפני הסיכונים האמורים. תנאים אלה מהווים אף הם חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה והינך מתבקש לעיין במסמך זה.

 

מסמכי תכניות הביטוח/הפוליסות/תקנונים כתנאים מחייבים

האתר כולל מידע כללי, חדשותי וכלכלי אודות קבוצת קלי לרבות מידע אודות מגוון המוצרים והשירותים הנמכרים באמצעות קבוצת קלי ("השירותים"). המידע הנכלל באתר קבוצת קלי  אינו מפרט את כל התנאים, הסייגים וההוראות החלים על המוצרים והשירותים והוא מוצג באופן כללי בלבד. בהתאם לכך, יש להתייחס להוראות תכניות הביטוח/פוליסות הביטוח/התקנונים עצמם, וכן למוצרים הרלוונטיים והסכמי השירות, לפי העניין, והשימוש או הרכישה של אלה, בהם כפוף להוראות התנאים האחרים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע 

בפוליסות/תכניות הביטוח/תקנונים, יקבע המידע הרשום בפוליסות/תכניות הביטוח/תקנונים, לפי העניין.

 

מצגים

המשתמש מכיר בכך ומסכים כי האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו ו/או כל חומר או מידע שהגישה אליו נעשית באמצעות האתר, השירות המוענק באמצעות השימוש באתר והתוכנות העומדות בבסיסו, מוגשים ומועמדים לרשותו כמות שהם (AS IS) וכי בכפוף להסתייגויות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין לראות במידע המסופק באמצעות האתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהם, בין אם במפורש, מכללא או מכוח כל דין, כלפי המשתמש ו/או צדדיים שלישיים כלשהם, לרבות מצגים ו/או התחייבויות בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, השלמות ורמת העדכון של המידע האמור וכן שימושו המסחרי ו/או התאמתו למטרה מסוימת כלשהי. 

הפרסום באתר איננו מהווה הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול, כלליים או המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או ביצוע פעולות ו/או עסקאות, ואין בהם משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי. לפני ביצוע כל עסקה, השקעה ונטילת חבות כספית מכל סוג שהוא, בהסתמך על מידע המצוי באתר, קבוצת קלי  ממליצה  למשתמש להיוועץ במנהל הלקוח האישי.

קבוצת קלי  לא תחוב בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות ו/או פעולות עסקיות, כלכליות ו/או כספיות אשר יקבל ו/או יעשה המשתמש בהסתמך על מידע המסופק על-ידי ובאמצעות האתר. 

המשתמש מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובעים מכל שימוש שייעשה באתר. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מקבוצת קלי ו ו/או עובדיהם, ספקי התוכן השונים או מעניקי הרישיונות השונים הקשורים לאתר ולתוכנו, עושים כל שביכולתם לוודא את תקינות ורצף פעולתו של האתר וכן את איכותו, אמינותו, שלמותו ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר, אולם הם אינם יכולים, מבטיחים או מתחייבים לערוב לכך שהתקינות ו/או רציפות פעולתו של האתר ושל המידע ו/או השירות הניתנים באמצעותו, יהיו חופשיים ו/או חפים מהפרעות ו/או שגיאות, כמו גם לתוצאות שיושגו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או למידת הדיוק ו/או רמת העדכון של תוכנו של האתר ו/או של כל מידע המאוחסן באתר או שניתנת אליו גישה באמצעות האתר.

ההחלטה להשתמש באתר והאחריות על תוצאות השימוש בו הנה על המשתמש בלבד, וקבוצת קלי לא תישא בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש באתר, לעיכוב בשימוש בו, או לאי-יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא.

 

הגבלת אחריות

המשתמש מצהיר בזאת ומסכים כי קבוצת קלי ו/או כל גוף או אדם הקשורים ו/או מעורבים ביצירת, הפקת או הפצת האתר ותוכנו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות תחת כל עילה משפטית שהיא, בקשר לכל נזק, פגיעה, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, משניים, מיוחדים או תוצאתיים, הקשורים בקבלת המידע המצוי באתר, ו/או השירותים הניתנים באמצעות האתר ו/או בשימוש באתר או חוסר היכולת להשתמש באתר, לרבות אך לא רק, אובדן נתונים או רווחים, שייגרמו כתוצאה מכל כשל, שגיאה, שיבוש השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, איחור או עיכוב של כל פעולה או העברת נתונים, נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מוירוסים כלשהם, נתק תקשורת כלשהו, גניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר, ו/או לכל שינוי או שימוש בנתונים ובמידע המצויים באתר ו/או כל התנהגות פוגעת ו/או בלתי חוקית של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתמש בלבד. המשתמש מבין ומסכים כי כל האמור לעיל חל לגבי כל תכולתו ותוכנו של האתר. 

שיפוי – המשתמש באתר מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את קבוצת קלי ו/או, עובדיהן, והבאים מכוחם כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד, הנובעים מכל שימוש שיעשה המשתמש באתר בניגוד לתנאי השימוש.

 

העלאת מידע לאתר

בנוסף להגבלות אחרות המפורטות בתנאי שימוש אלה, אתה מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר כמפורט להלן:

 • העלולים להשפיע על הביצועים או התפקוד של המערכות, השירותים או האתר של קבוצת קלי  או המפריע או המונע או המגביל מאחרים את השימוש באתר;
 • האסורים לפרסום או לשימוש ו/או הם בגדר איום, פגיעה העלבה, הוצאת דיבה, השמצה או ביטוי פוגעני אחר;
 • הם בגדר דברים העלולים לעודד לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק, או עלולים לעורר אחריות משפטית;
 • העלולים להפר זכויות קניין של אחר, כולל, בלי הגבלה, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
 • הכוללים וירוס, סוס טרויאני, תולעת, פצצות זמן או רוטינות או תוכנה אחרת העלולים לגרום נזק, הפרעה, יירוט או הפקעה לכל מערכת, לאתר או למידע או הפוגע בזכויות הקניין הרוחני של אחר.
 • הכוללים פרסומות מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של קבוצת קלי.
 • כוללים מידע כוזב או מטעה.

 

כמו כן הינך מסכים:

 • שלא תשתמש ולא תבקר בכל שירות, מידע,יישום או תוכנה הזמינים דרך אתר האינטרנט באופן שלא הורשה במפורש על-ידי קבוצת קלי.
 • שלא תהיה רשאי למסגר או לנצל טכניקות מסגור כדי לצרף כל חלק או היבט של התוכן או המידע, ללא הסכמתה המפורשת בכתב של קבוצת קלי.
 • שאין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר לרבות תוכנות מסוג Robots, Crawlers וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר ובכלל זה אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 • כדי להתחזות לקלי או קבוצת קלי או להתחפש (spoof) לקלי או לקבוצת קלי או אחר.
 • לזייף כותרות או להערים באמצעים מזהים כדי להסוות את מקור התוכן המשודר באמצעות השירותים.
 • להציג באופן מטעה את קשריכם עם אדם או גוף.

הינך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים בפרסומים אלקטרונים וכיו'ב, לכל מטרה בין מסחרית ובין שאינה מסחרית שאינה לצורך שימוש אישי ופרטי.

קבוצת קלי  אינה יכולה לפקח על כל מידע המועלה באתר על-ידיך או על-ידי משתמשים אחרים. ידוע לך ומוסכם עליך כי מבלי לגרוע מכל זכות המוקנות לקבוצת קלי  על-פי תנאי שימוש אלה, קבוצת קלי  שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל מידע שלפי שיקול דעתה הבלעדי של קבוצת קלי  מפר את תנאי השימוש.

בהעלותך מידע, מסמכים או הודעות לאתר ("התקשורת") אתה מעניק בזאת לקבוצת קלי רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר לעשות בתקשורת כל שיידרש לפי שיקול דעתה הבלעדי של קבוצת קלי כדי להשיג את המטרות החוקיות שלשמן הועלתה התקשרות לאתר, בכפיפות להוראות תקנון זה. אתה מוותר בזאת, על כל טענה או תביעה כנגד קבוצת קלי בגין הפרת זכויות קניין ופרטיות בכל הנוגע לתקשורת, אלא אם תוכח התרשלות קלי בביצוע חובותיה הנובעות מתקנון השימוש.

 

קישורים של צד שלישי

קישורים יוצאים. אתר האינטרנט עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט ולמשאבים של צד שלישי (אשר ייקראו ביחד להלן "אתרים מקושרים"). אתרים מקושרים אלה ניתנים אך ורק לנוחיותך ולא כהמלצה של קבוצת קלי  לגבי תוכנם של אתרים מקושרים כאלה. קבוצת קלי אינה מייצגת ואינה אחראית לנכונות, הדיוק, רמת הביצועים או האיכות של כל תוכן, תוכנה, שירות או יישום הנמצאים באתר מקושר כלשהו. קבוצת קלי  אינה אחראית לזמינות של האתרים המקושרים או לתוכנם או פעילויותיהם של אתרים כאלה. אם תחליט לבקר באתרים מקושרים, אתה עושה זאת באחריותך בלבד. בנוסף, שימושך באתרים מקושרים כפוף לכל מדיניות ותנאי שימוש החלים, לרבות מדיניות הפרטיות של האתר המקושר. 

קישורים נכנסים. קישור לכל דף של אתר האינטרנט מלבד http://www.kali.co.il באמצעות קישור טקסט פשוט אסור בהחלט בהיעדר הסכם קישור נפרד עם קבוצת קלי . נאסר על כל אתר אינטרנט או כלי אחר המכיל קישור לאתר  http://www.kali.co.il או לכל דף הזמין בתוכו (א) להעתיק תוכן, (ב) להשתמש בדפדפן או בסביבת שוליים מסביב לתוכן, (ג) לרמוז בכל צורה כי  קבוצת קלי ממליצה עליו או על מוצריו, (ד) לתת מצג-שווא בנוגע לכל מצב עובדתי, לרבות בנוגע ליחסיו עם קבוצת קלי  (ה) להציג מידע כוזב אודות מוצרים או שירותים של קבוצת קלי  וכן (ו) להשתמש בכל סמל או סימן של כל חברה מקבוצת קלי ללא רשות מפורשת בכתב של קבוצת קלי.

 

קניין רוחני

האתר מכיל חומרים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות, לרבות תוכן, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוסיקה וקול, אשר חלקם בבעלות קבוצת קלי וחלקם בבעלותם של צדדים שלישיים. יתרה מזאת, כל האתר, על כל תוכנו מוגן באמצעות זכות יוצרים כיצירה שלמה. המשתמש אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה, להשתמש באתר או בכל חלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר כולו, או חלקו למטרה כלשהי, זולת זו שלשמה נועדו. המשתמש רשאי להעביר נתוני מידע מהאתר אל המחשב שלו (download) ("שליפה") לצורך שימושו האישי בלבד.

למעט שליפה לצורך שימושו האישי של המשתמש כאמור ו/או בהתאם למותר במפורש עפ"י דיני זכויות היוצרים, אין המשתמש רשאי לבצע כל העתקה, הפצה, שידור, העברה, פרסום או ניצול מסחרי אחר של נתוני מידע שהועברו מהאתר אל מחשבו, ללא אישור מראש ובכתב מאת קבוצת קלי , או בעל זכויות היוצרים במקרה ואין זו קבוצת קלי . בכל מקרה שבו המשתמש העתיק, הפיץ, שידר, העביר, פרסם או ניצול מסחרי אחר של נתוני המידע שהועברו מהאתר אל מחשבו, באופן חוקי, ביצע אין המשתמש רשאי לשנות, או למחוק את שמו של בעל זכות היוצרים במידע האמור, סימני מסחר או סימני הגנת זכויות היוצרים המופיעים על גבי המידע האמור. המשתמש מכיר בכך שאין בביצוע שליפה ו/או כל פעולה חוקית אחרת באתר בכדי להקנות לו זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.

 

שינוי באתר/שינוי בתנאי השימוש

קבוצת קלי  רשאית בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירות או אפשרות השימוש באתר ו/או כל חלק מהם לרבות בכל הקשור לתוכן האתר ו/או השירות, השעות בהן ניתן להשתמש באתר ו/או את השירות או הציוד הדרוש לשם קבלת גישה לאתר ו/או לצורך השימוש בו. 

כן, רשאית קבוצת קלי, בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות, לתקן כמו גם לבטל את ההוראות והתנאים האמורים או כל חלק מהם, או להוסיף ולכלול במסגרת תנאי שימוש אלה הוראות ותנאים חדשים לפיהם יינתן למשתמש השירות ו/או יתאפשר השימוש באתר.

מובהר בזאת, כי שינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות כאמור יכנסו לתוקף מיד עם מתן הודעה על כך אשר תינתן באמצעות האתר או תוך שימוש בדואר אלקטרוני או רגיל או בכל דרך אחרת בה תבחר קבוצת קלי  להביא את ההודעה האמורה לידיעתו של המשתמש. כל שימוש באתר ע"י המשתמש, אחרי קבלת ההודעה כאמור, יחשב כהסכמה של המשתמש לשינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות האמורים. יש לעקוב אחר עדכונים.

 

הגבלת היקף השימוש

המידע שמוצג באתר אינו מיועד לקטינים ולמי שאינו אזרח ישראלי.

 

כפיפות לחוקי מדינת ישראל ושיפוט בישראל

תקנון זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל עניין העולה מתקנון זה לרבות בגין רכישת כל מוצר באמצעות אתר זה, תהיה נתונה לבתי המשפט בישראל בלבד.

רישום לשירות ושימוש בסיסמאות

השימוש באינטרנט לצורך גישה למידע אישי חושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת ("מחשב אישי"). במידה ולצורך רכישת שירות ניתן לך שם וסיסמא עליך לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם ו/או במחשבך האישי