א
א.כ.ע. – אובדן כושר עבודה
כיסוי ביטוחי המעניק הכנסה חודשית מתום תקופת המתנה המצוינת בפוליסה, למבוטח שאינו מסוגל לעבוד מחמת מצב רפואי הנובע ממחלה או תאונה. הפיצוי המקסימלי עומד על 75% ומשולם כל עוד המבוטח מצוי במצב רפואי כמפורט ולכל המאוחר עד תום תקופת הביטוח.
אגרת חוב
היא תעודת התחייבות לתשלום. מנפיק איגרת החוב מקבל את הסכום הנקוב באיגרת מרוכש האיגרת מראש, ומתחייב לשלם את הסכום הנקוב, בתוספת ריבית, במועד מאוחר יותר. תשלום החוב יכול להתבצע בבת אחת (פדיון שטרות) או לשיעורין, והערבות לחוב עשויה להיות התחייבותו של מנפיק האיגרת או קניין ממשי.
אובדן כושר עבודה
כיסוי ביטוחי המעניק הכנסה חודשית, מתום תקופת המתנה המצויינת בפוליסה, למבוטח שאינו מסוגל לעבוד מחמת מצב רפואי הנובע ממחלה או תאונה. הפיצוי המקסימלי עומד על 75% ומשולם כל עוד המבוטח מצוי במצב רפואי כמפורט ולכל המאוחר עד תום תקופת הביטוח.
אופציה
אופציה היא מכשיר פיננסי וכלי כלכלי המאפשר לסחור על מחירו העתידי של נכס מסוים. נותן האופציה (המכונה גם "כותב האופציה") מעניק לבעל האופציה (מי שרוכש אותה) זכות ברירה, בהתאם לסוג האופציה: במקרה של אופציית קנייה, בעל האופציה זכאי לקנות מנותן האופציה נכס מוגדר ("נכס הבסיס") במחיר קבוע מראש ("מחיר מימוש"), בתקופה קצובה עד מועד פקיעת האופציה.
איגרות-חוב מיועדות
איגרות-חוב ממשלתיות לא סחירות בעלות תשואה מובטחת המונפקות לקרנות פנסיה ולחברות ביטוח, מתוקף הסכמים שנחתמו עמן. איגרות-חוב ממשלתיות (Government Bonds) איגרות-חוב המונפקות על-ידי מדינת ישראל באמצעות בנק ישראל.
אינפלציה
אינפלציה משמעותה תהליך כלכלי של עליית מחירים מתמשכת וקבועה במדינה וירידה בערך הכסף, כלומר שבאותו סכום כסף ניתן לקנות פחות.
אירוע מזכה
מקרה המזכה את העמית או שאריו בקבלת תשלומים מקרן הפנסיה. מדובר במקרים שבהם:
 • העמית יוצא לגמלאות – פנסיית זקנה.
 • העמית מקבל הכרה בנכות מרופא הקרן – פנסיית נכות.
 • העמית או הפנסיונר הולך לעולמו – פנסיית שארים.
אמיסיות
הפקדות בחשב הכללי באוצר הכוללות מילוות שונים והפקדות.
ב
בדיקה רפואית
חברת הביטוח יכולה לדרוש מן המבוטח לבצע בדיקה רפואית כחלק מקבלתו לתכנית הביטוח. זאת כדי לבחון את מצבו הבריאותי של המבוטח ערב עריכת הביטוח וכדי להעריך את חשיפת חברת הביטוח לסיכונים.
בדיקות רפואיות
בדיקות רפואיות הנדרשות על-פי אמות מידה רפואיות מקובלות כדי לאבחן בעיה רפואית של מבוטח/ת או לקביעת דרכי הטיפול בבעיה.
בורסה
הבורסה לניירות ערך מקום בו נערך המסחר בניירות ערך, ניירות ערך הן מניות ואגרות חוב שיש להן ערך בכסף. תפקידה לאפשר לחברות ולממשלה לגייס הון מהציבור, בדרך כלל לטווחים ארוכים, ולציבור להשיג תשואה עבור ההשקעות שלו
ביטוח
התחייבות חברת הביטוח לשלם למבוטח פיצויים במקרה של נזק, או אובדן חיים, תמורת תשלום המבוטח לחברת הביטוח. כאשר מתקיים סיכון טהור, כלומר, סיכוי לקרות/אי קרות נזק שיכול להביא הפסד/פגיעה, לוקח הצד המבטח את הסיכון על עצמו ובמקרה שהנזק קרה הוא יביא את המבוטח למצב הקרוב ביותר שהיה בו ערב קרות הביטוח.
ביטוח בריאות
ביטוח המכסה הוצאות שהוציא מבוטח עבור טיפול רפואי הנכלל בפוליסת הביטוח אותה רכש המבוטח. הביטוח הרפואי מחזיר הוצאות שהמבוטח שילם לטיפול רפואי, כגון – ניתוח פרטי, השתלת איבר, תרופה שלא בסל ועוד.
ביטוח בריאות קולקטיבי/קבוצתי
ביטוח בריאות לקבוצת אנשים בעלי רקע משותף, מקום עבודה, מועדון עמיתים או תאגיד. יתרונותיו של ביטוח בריאות קולקטיבי באים לידי ביטוי, בין היתר, בעלות נמוכה יחסית הנדרשת.
ביטוח חיים
תוכנית המבטיחה סכום ביטוח לשארים/מוטבים במקרה של מות המבוטח בטרם עת במהלך תקופת הביטוח
ביטוח מחלות קשות
ביטוח המעניק למבוטח סכום חד פעמי במקרה של גילוי מחלה מתוך רשימת מחלות המפורטות בפוליסה.
ביטוח מנהלים
ביטוח חיים משולב חיסכון המהווה את אחת החלופות המוכרות ע"י משרד האוצר לחיסכון הפנסיוני. ביטוח המנהלים הינו בבעלות המעביד כאשר המבוטח הוא העובד. לתוכנית מועברת פרמיה חודשית המבוססת על שכרו הפנסיוני של העובד (כחלק מתנאי הסוציאליים של העובד) המעסיק מעביר פרמיה לפיצויים, תגמולי מעסיק ואובדן כושר עבודה. בביטוח מנהלים התנאים נקבעים בחוזה מול חברת הביטוח ואינם ניתנים לשינוי במהלך תקופת הביטוח.
ביטוח נסיעות לחו"ל
ביטוח נסיעות לחו"ל הוא ביטוח המכסה הוצאות טיפול רפואי בעת יציאה מהארץ לטיול/ עבודה ליום אחד ויותר. פוליסת נסיעות לחו"ל יכולה לכלול כיסויים נוספים כמו ביטוח לכבודה ו/או לטלפון נייד.
ביטוח סיעודי
ביטוח המעניק פיצוי או שיפוי חודשי למבוטח בהיותו סיעודי, אם הוא אינו מסוגל לבצע את פעולות ה-ADL במלואן או בחלקן או לחלופין מבוטח המוגדר תשוש נפש (בהתאם להגדרות שבפוליסה). הפיצוי או השיפוי ישולמו לפרק הזמן שקבע המבוטח עת רכישת הפוליסה ובתום תקופת ההמתנה לפי תנאי הפוליסה.
ביטוח ריסק לבת/בן הזוג
סכום הביטוח ישולם למוטב במות בן/בת הזוג במשך תקופת הביטוח. בנוסף לכך, במות המבוטח הראשי בפוליסה, ימשיך הכיסוי הביטוחי של בן/בת הזוג להיות בתוקף ללא תשלום פרמיה.
בית חולים שבהסכם
בית חולים הקשור בהסכם עם חברת הביטוח או תכנית השב"ן למתן שירותים רפואיים למבוטחיה בקרות מקרה ביטוח מתאים.
בעל הפוליסה
אדם או תאגיד המתקשר עם המבטח בחוזה הביטוח ואשר שמו נקוב בפוליסה כבעל הפוליסה.
ג
גורם פוליסה
סכום קבוע המתווסף לפרמיה של הפוליסה שמטרתו לכסות הוצאות מינימליות הכרוכות בטיפול בפוליסה במשך תקופת קיומה.
גיל פרישה
על פי ההגדרה בחוק, גיל הפרישה מעבודה הינו 67 לגברים ו-64 לנשים. גיל הפרישה מתייחס לזכאות לקבלת קצבת זקנה מהמוסד לביטוח הלאומי וכן לקבלת קצבה מקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר. בתכניות הביטוח הפנסיוני שנערכות על ידי חברות הביטוח וקרנות פנסיה חדשות, גיל הפרישה הינו בהתאם לתנאי התכנית. גיל הפרישה המינימאלי לצורך קבלת קצבה הוא 60. היכנסו למידע נוסף בהרחבה על ניהול נכון של חיסכון פנסיוני ועל מידת ההשפעה על תכנית הפרישה בהגיע לגיל המתאים.  
גימלא
תכנית ביטוח המבטיחה תשלום גימלא חודשית (שכר חודשי) לכל חייו של המבוטח בתום תקופת הביטוח. חברת הביטוח קובעת בתנאי הפוליסה את תצורתה הבסיסית של הגימלא.
ד
דיווח לעמיתים
החל משנת 2007 חלה חובת דיווח לעמיתים פעם ברבעון על מצב הקופה בניגוד למה שהיה נהוג עד אז – דיווח שנתי בלבד.
דמי ניהול
תשלום המשולם להנהלת קופת הגמל בשל ניהול תיק השקעות העמיתים וניהול זכויותיהם. שיעור דמי הניהול המותר לניכוי לקופה לא יעלה על זה שאושר לקופה על ידי נציב מס הכנסה במסגרת התקנון שלה. דמי הניהול נגבים בתשלומים חודשיים רצופים, ושיעורם החודשי לא יעלה על החלק ה-12 של גובה דמי הניהול כפי שנקבע בתקנון הקופה.תשלום המשולם להנהלת קופת הגמל בשל ניהול תיק השקעות העמיתים וניהול זכויותיהם. שיעור דמי הניהול המותר לניכוי לקופה לא יעלה על זה שאושר לקופה על ידי נציב מס הכנסה במסגרת התקנון שלה. דמי הניהול נגבים בתשלומים חודשיים רצופים, ושיעורם החודשי לא יעלה על החלק ה-12 של גובה דמי הניהול כפי שנקבע בתקנון הקופה.
דמי ניהול מפרמיה/מצבירה
המחיר שמשלם המבוטח לחברת הביטוח עבור ניהול החיסכון הפנסיוני שלו. דמי ניהול מהפרמיה מנוכים בכל חודש מההפקדה שעוברת לתוכנית הפנסיונית של המבוטח. דמי ניהול מצבירה מנוכים אחת לשנה מהחיסכון אותו צבר המבוטח.
דף פרטי הביטוח
נתוני ההסכם הביטוחי, שנערך בין המבטח למבוטח המסוים בצרוף לתנאים, המהווים את הפוליסה.
ה
הוצאות קניה ומכירה
סכומים המנוכים מנכסי מסלול ההשקעה בקופות גמל והשתלמות בגין קניה ומכירה של נכסים במסלול ההשקעה.
החרגה רפואית
הגבלת ליקויים בריאותיים או בעיות רפואיות שעבורם או עבור מצב הנובע מהם, הפוליסה אינה מקנה כיסוי ביטוחי.
הטבות מס
המפקידים בקופות הגמל נהנים מהטבות מס, שמתבטאות בהקטנת התשלומים שהם חייבים לשלם למס הכנסה. מיצוי הטבות המס באופן מלא, תורם להגדלה משמעותית של התשואה הריאלית המתקבלת בקופות הגמל - לעיתים פי שניים ויותר. ישנם חוקים שנחקקו כדי לעודד את הציבור להפקיד כספים בחסכון ארוך טווח, והם המזכים את החוסכים בהטבות מיוחדות אשר מקטינות את חבות המס או מעניקות החזר מס.
הכנסה מזכה
ההכנסה המצטברת השנתית המרבית, שבעדה ניתנות הטבות במס הכנסה. תקרת ה"הכנסה המזכה" מתעדכנת מדי שנה על ידי נציבות מס הכנסה.
הסדר ריסק
המשך מרכיבי הכיסוי הביטוח בפוליסה ושמירת האפשרות להמשיך את רכיבי החסכון בפוליסה באמצעות תשלום חודשי מופחת לתקופה שלא תעלה על שנה אחת בעת סיום עבודה או בתקופת חל"ת.
הפוליסה האחידה
הפוליסה קובעת כי על כל חברות הביטוח לשווק החל מתאריך ה 1 בפברואר 2016 פוליסה בעלת כיסוי דומה לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל.
הפרמיה
דמי הביטוח ותשלומים אחרים שעל בעל הפוליסה ו/או המבוטח לשלם למבטח לפי תנאי הפוליסה.
הצהרת בריאות
המבוטח יצהיר בכתב על מצבו הרפואי. בהצהרה זו על המבוטח לענות על כל השאלות באופן מלא ובכנות וליידע את חברת הביטוח בכל הפרטים אשר ידועים לו בעת מילוי ההצהרה לגבי מצבו הרפואי. מילוי פרטים לא נכונים על גבי הטופס או החסרת חלקים במילוי הטופס כאמור בהצהרת הבריאות יכול להביא להפרה של חובת הגילוי מצד המבוטח.
הצעת ביטוח
שאלון המנוסח על-ידי חברת הביטוח ומהווה בסיס לפוליסת הביטוח וחלק בלתי נפרד ממנה. המבוטח נדרש לענות על כל השאלות בכתב, בכנות ובאופן מלא ולאשר בחתימתו את אמיתות התשובות. אי מילוי הטופס בהתאם למפורט יכול להוות הפרה של "חובת הגילוי" מצד המבוטח. עצם מילוי הצעת ביטוח אינו הופך באופן אוטומטי את המציע למבוטח.
הר הביטוח
אתר הר הביטוח הינו ממשק אינטרנטי שהקים משרד האוצר. מטרתו העיקרית של הר הביטוח הינה לאפשר לציבור הרחב לחפש ולאתר את כל הביטוחים המעודכנים על שמם או על שם קרוב משפחה שנפטר. הר הביטוח מאגד בתוכו מידע מכלל חברות הביטוח במקום אחד ומכיל בתוכו פוליסות ביטוח קבוצתיות או פרטיות בענפי הביטוח השונים (כגון: ביטוח כללי, ביטוח חיים, ביטוח בריאות).
הר הכסף
הר הכסף של משרד האוצר מרכז מידע על כספים אבודים של אזרחי המדינה, כולל אנשים שהלכו לעולמם. באמצעות אתר הר הכסף ניתן לאתר את כל הכספים האבודים (כספים שנשכחו) הרשומים על שמכם. כספים אבודים אלו עשויים להיות קופת גמל, קרן פנסיה, חסכון פנסיוני, פוליסות ביטוח חיים, חשבונות ופקדונות בנק.
השקעות אלטרנטיביות
השקעות אשר אינן נסחרות בבורסות לניירות ערך ובכך מהוות אלטרנטיבה לעולם ההשקעות המסורתי. מדובר בהשקעה בנכסים וחברות שלרוב אין דרך ציבורית להשקיע בהם.
השקעות גלובליות
על פי ההגדרה, המונח 'השקעות גלובליות' מתייחס להשקעות במכשירים פיננסיים ממדינות שונות, כולל מניות, אג"ח, קרנות סל ומכשירים אחרים. השקעות אלו יכולות להתבצע באמצעות תיק השקעות מנוהל בחשבון בבנק זר או באמצעות שירותים פיננסיים בינלאומיים אחרים. השקעות גלובליות מציעות מספר יתרונות למשקיעים, ביניהם פיזור גיארגרפי אסטרטגי המאפשר למשקיעים להפחית את הסיכון שלהם על ידי השקעה במספר שווקים שונים, כך שבמידה ואחד השווקים חווה משבר, שאר השווקים עשויים להיות יציבים יותר, וכך להפחית את ההשפעה של המשבר על התיק כולו. בנוסף, הן מהוות פתח למגוון אפשרויות השקעה רחב וחושפות את המשקיעים לנכסים ומכשירים פיננסיים ממדינות שונות, שלעיתים שאינם קיימים בישראל. עם זאת, מדובר לרוב בהשקעות מורכבות אשר דורשות הבנה של השווקים הפיננסיים במדינות שונות לכן הן אמנם מתאימות עבור משקיעים המעוניינים להרחיב את אפשרויות ההשקעה שלהם אך מומלץ להיעזר במומחה שמכיר את החוקים והמכשירים הפיננסים במדינות השונות ויכול לסייע בהתאמת סוג ההשקעה לאופי המשקיע. ההשקעות הגלובליות מתבצעות באמצעות מט"ח, לרוב יורו או דולר, והתשואה נקובה במטבע החוץ התואם לחשבון. סכום המינימום הנדרש לפתיחת התיק יהיה נקוב במטבע הזר שבחר הלקוח ולרוב יהיה גבוה יותר מסכום המינימום הנדרש בתיק ההשקעות השקלי. לחצו למידע נוסף אודות תכנון תיק השקעות גלובלי.
השקעות ירוקות
השקעות בעלות אוריינטציה סביבתית, המבטאות סט ערכים "ירוקים" בתיק ההשקעות ומביאות לידי ביטוי את ההערכות של שוק ההון לבעיות הסביבתיות. עם צמיחת המודעות הסביבתית התפתח תחום ההשקעות הירוקות תחת ראשי התיבות ESG – סביבה (Environment), חברה (Social) וממשל תאגידי (Governance).    
השתלת איברים
כריתה כירורגית או הוצאה מגוף המבוטח של איבר שלם או חלק מאיבר והחלפתו באיבר אשר נלקחו מגופו של אדם אחר במקומם, כגון – לב, ריאה, אונת ריאה ועוד.
השתתפות עצמית
הסכום הראשוני מכל נזק שאותו נושא המבוטח על עצמו.
התיישנות
תקופה שנקבעה בחוק שאחריה לא ניתן לתבוע את חברת הביטוח בגין מקרה ביטוח.
ו
ויתור על סודיות רפואית
מסמך שעליו נדרש המבוטח לחתום במקרה של תביעה בגין טיפול רפואי, על מנת לאפשר למבטח לעיין במסמכים רפואיים מעברו.
ז
זיכוי על פי סעיף 45 א' לפקודת מס הכנסה
החזר מס בשיעור של 25% 35% מהסכום המופקד בקופת הגמל. סכום ההפקדה לצורך קבלת הזיכוי מוגבל בתקרה שקלית שאינה עולה על 5% 7% מההכנסה המזכה.
זפ"ק (ביטוח לזמן פרעון מוקדם)
סכום הביטוח ישולם בתום תקופת הביטוח, אם המבוטח יהיה אז בחיים. במות המבוטח במשך תקופת הביטוח, יופסק תשלום הפרמיה וסכום הביטוח ישולם בתום תקופת הביטוח.
ח
חובת גילוי
החובה למסור מידע מלא ואמיתי מצד המבוטח לחברת הביטוח בעיקר בעת עריכת הביטוח, מידע שיכול להשפיע על הסכמתה של חברת הביטוח לבטח את המבוטח וכן על תנאי הביטוח.
חוק הבריאות
חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד – 1994.
חוק חוזה הביטוח
חוק חוזה הביטוח התשמ"א-1981
חיסכון או חיסכון טהור
סכום הביטוח ישולם בתום תקופת הביטוח, אם המבוטח יהיה אז בחיים. במות המבוטח במשך תקופת הביטוח, תשלם החברה למוטב את סכום החיסכון שנצבר דהיינו את הפרמיות ששולמו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, או רווחי השקעה, על פי תנאי הפוליסה.
חיסכון לכל ילד

לפי ההגדרה, חיסכון לכל ילד היא תוכנית חיסכון ארוך טווח לילד, המנוהלת על ידי הביטוח הלאומי החל משנת 2015. במסגרת התוכנית, הביטוח הלאומי מפקיד מדי חודש 57 ש"ח עבור כל ילד עד גיל 18, המשולמת בגינו קצבת ילדים, וההורים יכולים להגדיל את סכום החיסכון ב-57 ש"ח נוספים, כך שסכום החיסכון יעמוד על 114 ש"ח בכל חודש. הורים יכולים לבחור לאן להפקיד את הכספים: בקופת גמל להשקעה או בבנק, כאשר במידה ולא יתערבו הכסף יופקד בגוף ברירת מחדל.

בקופת גמל להשקעה ישנם 5 מסלולי השקעה:

 1. מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
 2. ​מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
 3. מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (ברירת מחדל)
 4. מסלול הלכה (אפשרי רק בחלק מהקופות)
 5. מסלול שריעה (אפשרי רק בחלק מהקופות)

בבנק ישנם 3 מסלולי השקעה:

 1. מסלול עם ריבית קבועה לא צמודה (ברירת מחדל)
 2. מסלול עם ריבית משתנה
 3. מסלול עם ריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן
ניתן למשוך את הכספים שהצטברו החל מגיל 18 ועד גיל 21, לאחר שינוכה מהרווחים מס רווחי הון. היכנסו למאמר הבא וגלו איך החיסכון לכל ילד עובד וכיצד ניתן לשפר את תוכנית החיסכון.
חיסכון מצטבר למשיכה
החסכון המצטבר בניכוי קנס משיכה (מחליף את ההגדרה : ערך פדיון).
חיתום
בדיקת הסיכון המוצהר בהצעת הביטוח וסיווגו על פי דרגת חומרתו. תוצאות החיתום עשויות לקבוע את נכונות המבטח האם לקבל את המבוטח בתנאים מסוימים או לדחותו.
חיתום רפואי או בדיקה רפואית
החלטה של חברת הביטוח באם ובאלו תנאים לקבל את המועמד כמבוטח בחברה.
חשבון מנוהל
חשבון מנוהל הוא חשבון רגיל של לקוח המתנהל בבנק, כאשר הלקוח העניק למנהל תיק ההשקעות ייפוי כח לקנייה ומכירה של ניירות ערך בחשבון זה.
ט
טופס 17
טופס התחייבות של קופת החולים שבה חבר המבוטח, הניתן לטובת מוסדות רפואיים עבור הוצאות רפואיות הכלולות בסל הבריאות.
י
יועץ פנסיוני
יועץ פנסיוני הוא מומחה בנושא פנסיה המחויב להציג ללקוח את המוצר המתאים לו ביותר מתוך כלל המוצרים המצויים בשוק. היועץ הפנסיוני יקבל תשלום מהלקוח עבור שרותיו, וכן רשאי הוא לקבל "עמלת הפצה" מהגוף הפנסיוני שאת מוצריו ימכור.
יתרת חיסכון
סכום צבירת החסכון שנצבר בפוליסה נכון ליום הדו"ח.
כ
כיסוי מוות מתאונה
סכום הביטוח ישולם במקרה מות המבוטח עקב תאונה כהגדרתה בביטוח זה.
כשירות לביטוח
עמידתו של המבוטח בתנאים מסוימים שיסייעו בקבלתו לביטוח. על-פי תנאים אלה נדרש המבוטח לעמוד במבחן הכשירות הרפואית ובמבחן הכשירות האישית.
מ
מדד
מדד המחירים לצרכן המתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בהיעדר פרסום שכזה, מדד המתפרסם על ידי גוף רשמי אחר שיבוא במקומו.
מדד אג"ח כללי
מדד המשקלל את שערי איגרות החוב של כל החברות בבורסה בתל אביב.
מדד המחירים לצרכן
עלות סל המוצרים החודשית שצורכת משפחה ממוצעת בתחומי החיים השונים כמו סל מזון, בריאות הלבשה דיור ותחומים נוספים.
מדד המניות הכללי
משקף השינויים שנרשמו בשערי כל המניות הנסחרות בבורסה של ת"א ביום מסוים.
מדד קלי
מדד קלי הינו מדד אובייקטיבי ייחודי, המאפשר לך להשוות בזמן אמת את הביצועים של כל תיקי ההשקעות המובילים בשוק. המדד עושה שימוש במחקר דאטה ונתונים המצטברים בתיקי השקעות של אלפי לקוחות קלי, ממגוון מסלולי ההשקעה, בבתי ההשקעות המובילים בישראל ב-16 השנים האחרונות, תוך שמירה מרבית על הפרטיות.
מדד תל-אביב 125
מדד המשקלל את שערי המניות של 125 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה בתל-אביב.
מדד תל-אביב 35 (לשעבר מדד המעו"ף)
מדד המשקלל את שערי המניות של 35 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה בתל-אביב.
מוטב
המוטב הוא מי שזכאי לקבל את תגמולי הביטוח בעת קרות מקרה הביטוח. הוא האיש, או האישיות, שהמבטח חייב לשלם לו את סכום הביטוח על פי תנאי הפוליסה, ושמו נקוב בפוליסה או בתוספת שלה כמוטב. המוטב נקבע על ידי בעל הפוליסה וניתן לשינוי על ידו.
מוטבים
עמית בקופות הגמל רשאי לקבוע בטופס ההצטרפות את המוטבים (היורשים) שיקבלו את הסכומים שהצטברו בחשבונו בקופה במקרה של פטירה. אם לא צוינו מוטבים, ישולמו הכספים ליורשים החוקיים.
מח"מ (Duration)
משך חיים ממוצע של איגרות-חוב. משך התקופה הממוצעת בשנים עד לקבלת התשלומים מהאיגרת. באיגרת-חוב שאינה משלמת ריבית, המח"מ הוא משך התקופה עד לפידיון האיגרת.
מחזור יומי בבורסה (Daily Turnover)
סך הערך הכספי של כלל העסקאות בכל ניירות-ערך שבוצעו ביום המסחר.
מטריה ביטוחית
"מטריה ביטוחית" מתייחסת להרחבות של הכיסוי הביטוחי של קרן הפנסיה, מעבר למה שנקבע בתקנון הקרן ויכולה להיות קריטיות במצבים מסוימים. כחלק מתהליכי תכנון פרישה ותכנון פיננסי, ניתן להרכיב את חלקי המטריה הביטוחית כך שיתאימו לסיטואציה האישית תוך הבנת תמונת המצב הרחבה: כלכלית, מקצועית ואישית. ישנן שלוש תוספות אפשריות להרכבת המטריה הביטוחית: 1. ביטול תקופת האכשרה: בקרן פנסיה קיימת תקופת אכשרה של 60 חודשים. תקופת האכשרה מתחילה ממועד ההצטרפות לקרן הפנסיה, ובמהלכה המבוטח או המבוטחת אינם מכוסה למקרי נכות ומוות שנגרמו עקב מצב רפואי, מחלה, או מום שהיו קיימים לפני ההצטרפות לקרן. המטריה הביטוחית מאפשרת לרכוש הרחבה שמבטלת את תקופת האכשרה הקבועה בקרנות הפנסיה. 2. ביטול קיזוז כספי תביעות מול קצבאות שמוענקות על ידי מוסדות ממשלתיים: קרנות הפנסיה יקזזו מקצבת הנכות שהן ישלמו תשלום שהתקבל כקצבה מגורם ממשלתי. כלומר, הסכומים יקוזזו אם המבוטח או המבוטחת זכאים לקצבה עקב אירוע שגרם לפגיעה בכושר העבודה מאחד מהגופים הממשלתיים הבאים: מדור נפגעי פעולות האיבה ומדור נכי צה"ל במשרד הביטחון, משטרת ישראל, ביטוח לאומי או שירות בתי הסוהר משרד הביטחון. המטריה הביטוחית משלמת את ההפרש בין הסכום אחרי הקיזוז לבין הסכום שהיה אמור להיכנס אם לא היה קיזוז, כלומר מכסה את הסכומים שקוזזו על ידי קרן הפנסיה, ובפועל מבטלת את הקיזוז. 3. כיסוי אובדן כושר עבודה על פי עיסוק ספציפי: בביטוח אובדן כושר עבודה בקרנות הפנסיה הגדרת העיסוק הבסיסית מוגדרת כ "עיסוק סביר", אך למעשה אין הגדרה אחת ברורה. חוסר ההגדרה יוצר מצב שאינו מיטיב עם המבוטחים והמבוטחות: קרן הפנסיה יכולה לדחות את התביעות שלהם במקרים של אובדן כושר עבודה, בטענה כי המבוטחים יכולים לעבוד "בעיסוק סביר" אחר. למשל, פסיכולוג שאיבד את יכולתו לדבר ותובע את הביטוח – הקרן יכולה לטעון שהוא יכול למצוא עיסוק סביר אחר ולסרב להעניק פיצוי על אובדן כושר עבודה. המטריה הביטוחית תעניק פיצוי במקרים שבהם המבוטח או המבוטחת לא יוכלו להמשיך לעבוד בעיסוק הספציפי שלהם, על אף שיש להם יכולת לעבוד בתחום עיסוק אחר סביר .
מניה
המניה מבטאת בעלות על חלק מחברה. כשקונים מניות, מקבלים בעצם פיסה מ"עוגת" החברה שהנפיקה אותן, וכן מעמד של שותפים בחברה. מי שרכש מניות זכאי להצביע באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, וכן זכאי לקבל חלק מרווחי החברה כדיבידנד. מי שמחזיק ברוב מניות החברה, מכונה גם בעל שליטה בחברה.
מניות ארביטרז' (Arbitrage Stock)
מניות של חברות הרשומות למסחר בבורסה בתל-אביב ובבורסה נוספת בחו"ל. מסחר מקביל במניה ביותר מבורסה אחת יוצר אפשרות לרווח ודאי ונטול סיכון על-ידי קנייה של המניה בבורסה אחת ומכירתה בבורסה שנייה שבה השער גבוה יותר.
מנתח בהסכם
רופא אשר הוסמך ואושר על-ידי השלטונות המוסמכים בישראל כמנתח הקשור בהסכם עם חברה הביטוח לביצוע ניתוחים במבוטחיה בקרות מקרה ביטוח.
מנתח שלא בהסכם
רופא אשר הוסמך ואושר על-ידי השלטונות המוסמכים בישראל כמומחה מנתח, שאינו קשור בהסכם עם חברת הביטוח לביצוע ניתוחים במבוטחיה.
מסחר מחוץ לבורסה (Off Exchange Dealing)
מסחר בניירות-ערך המתבצע מחוץ לכותלי הבורסה לניירות-ערך בתל-אביב. עיסקאות אלו מחייבות דיווח לבורסה על-ידי חבר הבורסה שביצע אותם.
מסלקה פנסיונית
המסלקה הפנסיונית היא מערכת לאיתור כספים וחסכונות פנסיונים, המערכת מחוברת לכל חברות הביטוח, קרנות הפנסיה, קופות התגמולים, וקרנות ההשתלמות, שבאמצעותה יכולים חוסכים וחוסכות לפנסיה לקבל בקלות, תמונת מצב פנסיוני מלאה: באילו גופים ובאיזה חשבונות/פוליסות יש לי כספים, סכום הכסף שנצבר בחסכונות השונים, ההפקדות שלי, כיסויים למקרה מוות ונכות, תחזית לגיל קצבה ועוד.
מענק לידה
מענק לידה הוא תשלום המוענק ליולדת על-ידי המוסד לביטוח לאומי, וניתן לכלל הנשים, גם אם אינן עובדות. מענק זה ניתן גם להורים מאמצים (מענק אימוץ) וגם בהליך פונדקאות. מענק הלידה מדורג וניתן ע"פ מספר הילדים במשפחה.
מצב חירום רפואי
נסיבות שבהן אדם מצוי בסכנה מיידית לחייו או שקיימת סכנה מיידית כי יגרם לאדם נזק חמור ובלתי הפיך אם לא יינתן לו טיפול רפואי דחוף.
מק"מ
מלווה קצר מועד (מק"מ) הוא סוג של איגרת חוב ממשלתית קצרת מועד, המונפקת לתקופה של שנה לכל היותר, ומקביל לפיקדון קצר טווח בבנקים. המק"מ מונפק על ידי בנק ישראל כאמצעי לספיגת כספים מהציבור ולוויסות הפעילות הכלכלית במשק. הוא משמש עבור הבנק ככלי נוסף לצד קביעת הריבית במשק על מנת לעמוד ביעד האינפלציה השנתי שנקבע בחוק 1%-3%.
מקדם המרה קצבה
חישוב פנסיית הזקנה נעשה על ידי חלוקת היתרה הצבורה של מבוטח בביטוח מנהלים או קרן פנסיה במקדם המרה. מקדם ההמרה מחושב בהתאם לגילו, מינו ומצבו המשפחתי של המבוטח בעת הפרישה. בפוליסות הביטוח שנערכו עד לסוף 2012 קיים מקדם קבוע שאינו ניתן לשינוי על ידי חברת הביטוח.
מקרה הביטוח
אירוע ו/או נסיבות שהוגדרו בכל אחד מפרקי הפוליסה, אשר בקרותם זכאי המבוטח לקבל מהחברה תגמולי ביטוח, בהיקף הכיסוי כמופרט באותו פרק. הכל בכפוף לתנאים, לחריגים ולסייגים שכלולים בתנאים הכלליים ו/או בפרק הספציפי הנוגע לעניין.
משווק פנסיוני
משווק פנסיוני הוא מומחה בנושא פנסיה המחויב לייעץ ללקוח אודות המוצר המתאים לו ביותר מתוך סל המוצרים אותם הוא משווק ומקבל בעבור שיווקם עמלה.
משיכה שלא כדין
משיכת כספים מקופת גמל בניגוד לתקנות. משיכה כזו תהיה חייבת במס של 35% .
נ
נותן שירות שבהסכם
מנתח, בית חולים וכל ספק עימו קשורה או תתקשר חברת הביטוח בהסכם ובלבד שהיה צד להסכם עם החברה במועד התביעה.
ניכוי ע"פ סעיף 47 לפקודת מס הכנסה
הקטנת ההכנסה החייבת במס בסכום המופקד בקופת הגמל. סכום ההפקדה לצורך קבלת הניכוי מוגבל בתקרה של 7% לעצמאי מההכנסה המזכה.
ניתוח אלקטיבי
ניתוח שהצורך בו היה צפוי ואשר קבלת המבוטח לבית החולים לצורך ביצוע הניתוח אינה נעשית באמצעות הפניה מחדר מיון כמקרה דחוף, אלא המבוטח הופנה לניתוח על-ידי רופא מומחה ממרפאה (לרבות מרפאת חוץ של בית החולים).
ס
סוג הצמדה
סוג ההצמדה של תגמולי ביטוח: למדד, לדולר או משתתף ברווחים, לפי תנאי הפוליסה.
סוכן ביטוח
אדם הפועל כשלוח חברת הביטוח מול המבוטח לענין תיווך בעסקי הביטוח. סוכן הביטוח גובה בשם החברה את דמי הביטוח מהמבוטחים והוא מטפל בעניניהם מול חברת הביטוח.
סל הבריאות
פירוט שירותי הבריאות להם זכאים תושבי המדינה על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין
סעיף 14 חוק פיצויי פיטורים קובע כי ההפרשות החודשיות שמפקיד המעסיק לחלק הפיצויים לתכנית פנסיונית יבואו במקום פיצויי הפיטורים וכי המעסיק פטור מהשלמת הפיצויים בגין תוספות שכר במהלך תקופת העבודה. ההפרשות יהוו תחליף למלוא סכום הפיצויים רק אם המעסיק הפריש מדי חודש למרכיב הפיצויים 8.33% משכר העובד. אם המעסיק הפריש פחות, עליו לשלם לעובד השלמת פיצויי פיטורים בסיום יחסי העבודה ובלבד שהעובד זכאי לפיצויי פיטורים. בנוסף, תחולת סעיף 14 מזכה את העובד בכספי הפיצויים שנצברו בקופה גם במקרה שהתפטר.
ע
עמית
כל מי שהצטרף לקרן הפנסיה וטרם יצא לפנסיה. נהוג להבחין בין שני סוגי עמיתים: עמית פעיל – עמית שעבורו מופרשים כספים לקרן הפנסיה בצורה שוטפת. עמית לא פעיל – עמית שהעברת הכספים עבורו הופסקה בהתאם להוראות תקנון הקרן
עמית עצמאי
עמית החוסך בקופת גמל באופן עצמאי ללא תשלום מקביל של מעסיקו. לחיסכון במעמד זה יכול להצטרף כל אדם, ללא תלות בגילו או בעיסוקו.
עמית שכיר
עמית אשר מעסיקו משלם עבורו לקופת גמל, בגין תגמולים או פיצויים. עמית שכיר שפרש מעבודה זכאי למשוך את הכספים מחשבונו ולהעבירם למעמד עצמאי על שמו, וליהנות מוותק ונזילות.
ערך מסולק
בביטוח פרט, זהו סכום הביטוח המוקטן בפוליסה הכוללת גם מרכיב חסכון, בו יהיה המבוטח מכוסה כאשר יפסיק לשלם את הפרמיות. בביטוח מנהלים ועובדים שכירים, זהו סכום הביטוח המוקטן בו יהיה המבוטח מכוסה כאשר יופסק תשלום הפרמיות עקב עזיבת עבודה.
ערך פדיון
הערך הכספי שהמבוטח יכול לקבל בפוליסת פרט מכילה גם מרכיב של חיסכון. בביטוח מנהלים זהו הערך הכספי העומד לזכות העובד המבוטח עקב סיום עבודה - פיצויים ותגמולים.
פ
פוליסה
חוזה ביטוח בין בעל הפוליסה וחברת הביטוח, הפוליסה כוללת בתוכה את תנאי הביטוח הכלליים, דף פרטי הביטוח ונספחים והיא נכנסת לתוקף רק לאחר ששולמה הפרמיה הראשונה.
פוליסה מוקפאת
פוליסה עם מרכיב חסכון שתשלום הפרמיות בגינה הופסק (פוליסה מסולקת).
פוליסה פיננסית
פוליסה פיננסית מהווה כלי חיסכון נזיל לטווח בינוני או ארוך, המאפשר גמישות רבה והיא מספקת מגוון אפשרויות לחיסכון והשקעה. בפוליסת חיסכון הפיננסית, ישנה אפשרות להפקיד כל סכום בכל זמן נתון, והכספים נשמרים בצורה זמינה ונזילה, ניתן למשוך אותם בכל עת בלעדיו עמלות או קנסות. הפוליסה מאפשרת לחוסך לבחור מתוך מגוון מסלולים שונים, הכוללים רמות סיכון שונות ואופציות להשקעה במגוון נכסים פיננסיים, כגון מניות, אג"ח, שקלים, ומסלול חו"ל. כל חוסך יכול לבחור בהתאם לצרכיו והעדפותיו. הגמישות של פוליסת חיסכון פיננסית ניכרת באפשרות למשוך חלק או כל הכסף בכל זמן, לבצע שילוב בין מסלולים שונים ללא תשלום מס או עמלה, ולבצע שילוב בין הפקדות, הוראת קבע ומזומן ובכך בעצם מאפשרת לבעל הפוליסה להתאים את תוכנית החיסכון וההשקעה שלו למצביו הפיננסיים הספציפיים ולכל התפרצויות חייו.
פיזור סיכון
השקעה באפיקי השקעה מגוונים ובענפים שונים כאשר נמנעים "מלשים את כל הביצים בסל אחד".
פיצוי
סכום ביטוח קבוע ומוסכם מראש שישולם בקרות מקרה הביטוח על-ידי חברת הביטוח.
פיצוי בעת גילוי מחלה קשה
ביטוי ביטוחי המתייחס לאחת מהמחלות שנמנו בפוליסה כמחלות קשות או אירועים רפואיים קשיםכמו: סרטן, אוטם שריר הלב, שבץ מוחי וכו'. הפוליסה תפצה מבוטח בסכום הביטוח שנקבע מראש בקרות אחת מאותן מחלות קשות .
פנסיה מביטוח לאומי
פנסיה מביטוח לאומי משולמת לגברים מגיל 70 ולנשים מגיל 65 (הגיל עולה בהדרגה), אולם מי שהכנסתם נמוכה, בהתאם למבחן הכנסות של ביטוח לאומי, יכולים לקבל קצבת זיקנה כבר בהגיעם לגיל פרישה מעבודה. סמוך למועד שמגיעים לגיל הפרישה, המוסד לביטוח לאומי ישלח לכתובת הרשומה במשרד הפנים את טופס התביעה לקצבת זקנה. יש להגיש את התביעה כחודש לפני ההגעה לגיל המזכה בקצבה.
פעולות ה- ADL
פעולות יומיומיות בסיסיות כגון: לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על הסוגרים וניידות שהעדר יכולת לבצע את כולם או חלקם מהווה הגדרת מצב סיעודי בהתאם לתנאי הפוליסה שבידי כל מבוטח.
פרישה מוקדמת
ההגדרה של פרישה מוקדמת היא יציאה לגמלאות לפני גיל הפרישה הקבוע בחוק: 67 לגברים ו 65 לנשים, כאשר ניתן לפרוש ולצאת לפנסיה מוקדמת כבר מגיל 60 ולהתחיל לקבל קצבת פנסיה חודשית. עם זאת, מדובר בתהליך ובהחלטה על פרישה מוקדמת ישנם פרמטרים רבים שיש לקחת בחשבון על מנת שלא להפסיד כסף. בעת תכנון פרישה מוקדמת יש להסתכל על כלל הנכסים הפיננסים ולקחת בחשבון היבטים משתנים של מיסוי על חסכונות פנסיונים ורפורמות מיסוי, חוקים ורגולציות, בירוקרטיות וטפסים, תנודות השוק ועוד המון פקטורים המשפיעים באופן ישיר החסכונות הפנסיונים בכלל וגובה קצבת הפנסיה החודשית בפרט. רק לאחר תכלול הפרמטרים ניתן להגיע להחלטה על מועד הפרישה המתאים ביותר. קראו בהרחבה כיצד מתבצע תהליך תכנון נכון של פרישה מוקדמת ע"י המומחים הפיננסיים של קלי.   
פרמיה
דמי הביטוח ותשלומים אחרים שעל המבוטח לשלם למבטח לפי תנאי הפוליסה.
פרמיה לחסכון
הפרמיה ששולמה לחברה בניכוי דמי הניהול מפרמיה זו ובניכוי עלות הכיסויים הביטוחיים , אם היו כאלה.
פרמיה משתנה
פרמיה שמשתנה במהלך תקופת הביטוח בהתאם לתקופה המצוינת וכמפורט בתנאי הפוליסה.
פרמיה קבועה
פרמיה שנקבעת במועד ההצטרפות לביטוח ואינה משתנה (פרט להצמדתה למדד המחירים לצרכן) במשך תקופת הביטוח.
פרנצ'יזה
בתום תקופת ההמתנה, בביטוח אובדן כושר עבודה, כאשר המבוטח מתחיל בקבלת הפיצוי החודשי, תשלם חברת הביטוח פיצוי רטרואקטיבי נוסף.
צ
צמיחה כלכלית
צמיחה כלכלית היא הדופק של התפתחותה של אומה, והיא משפיעה על רמת החיים, שיעורי התעסוקה והשגשוג הכללי. מה מניע צמיחה?
 1. השקעות: צבירת הון באמצעות השקעות בהון פיזי ואנושי היא מניע מרכזי לצמיחה כלכלית. עסקים המרחיבים את יכולות הייצור שלהם או משפרים את הטכנולוגיה שלהם יכולים להוביל להגדלת הפרודוקטיביות והתפוקה.
 2. חינוך ופיתוח כוח אדם: כוח עבודה מיומן ומשכיל חיוני לצמיחה כלכלית. השקעות בחינוך והכשרה משפרות את ההון האנושי, ומגדילות את הפריון ואת החדשנות.
 3. פיתוח תשתיות: תשתית נאותה, לרבות מערכות תחבורה, תקשורת ואנרגיה, מקלה על פעילות כלכלית ותורמת לעלייה בפריון.
 4. שווקים פתוחים וסחר: סחר בינלאומי יכול להגביר את הצמיחה הכלכלית על ידי הרחבת הזדמנויות בשוק וקידום תחרות. גישה לבסיס צרכנים גדול יותר ולמשאבים מגוונים יכולה לדרבן התפתחות כלכלית.
מה פוגע בצמיחה?
 1. חוסר יציבות וחוסר ודאות פוליטיים: חוסר יציבות פוליטי יכול להרתיע השקעות ופעילות כלכלית. היעדר ממשל יציב ומדיניות בלתי צפויה יוצרים סביבה לא טובה לעסקים.
 2. חובות לאומיים ופרטיים: חוב ממשלתי ופרטי מוגזם עלול להוביל לשיעורי ריבית גבוהים יותר במשק, להפחתת השקעות והתגברות בהוצאות.
 3. אי-שוויון בהכנסות: הרחבת אי-השוויון בהכנסה יכולה לעכב את הצמיחה הכלכלית על-ידי הגבלת הגישה לצריכה, לחינוך ולהזדמנויות עבור חלק ניכר מהאוכלוסייה.
 4. ניהול משאבים בעייתי: מדינות המסתמכות במידה רבה על משאבים שאינם מתחדשים עשויות לעמוד בפני אתגרים בשמירה על צמיחה כאשר משאבים אלו מתרוקנים או מתייקרים.
 5. מחסומי סחר ופרוטקציוניזם: הטלת חסמי סחר ועיסוק במדיניות פרוטקציוניסטית (שחוסמת תחרות) יכולים להגביל את הגישה לשוק ולהפריע לזרימה של סחורות ושירותים.
ק
קופת גמל בתיקון 190
מאפשרת להנות מהטבות מס לפי תיקון 190 בפקודת מס הכנסה בהפקדה חד פעמית לקופת גמל מעל גיל 60. ההטבות כוללות פטור מלא ממס רווחי הון במשיכת הכספים כקצבה, או מס מופחת בשיעור 15% נומינלי במשיכה כסכום חד פעמי.
קופת גמל כללית
קופת גמל בה אין מחויבות למסלול השקעה מסוים. נהוג שמרכיב המניות בקופה כזאת מגיע עד 50%.
קופת גמל להשקעה
קופת גמל להשקעה, לפי ההגדרה, הינה מכשיר חיסכון המאפשר חיסכון לכל מטרה באמצעות הפקדות חודשיות ו/או חד פעמיות באופן עצמאי. ניתן להפקיד לקופה בכל שנה קלנדרית סכום שאינו עולה על תקרת ההפקדה,  76,449 ₪ בשנה, נכון ל-2023. הקופה מתאימה לכלל הציבור, ללא הבדל בין שכירים לעצמאים. ניתן לפתוח מספר קופות גמל להשקעה במשפחה, קופה אחת על שם כל בן משפחה לרבות ילדים. מדובר בחיסכון נזיל אשר ניתן למשוך את הכספים בכל עת ללא קנס, אלא בתשלום מס על רווחים שנצברו בלבד, כאשר היתרון הייחודי בקופת גמל להשקעה הוא שבמידה ובוחרים לקבל קצבה החל מגיל הפרישה, הצבירה (לרבות כל הרווחים שנצברו) תהיה פוטרה ממס לרבות ממס רווח הון. בנוסף, ניתן לקבל הלוואה בסכום של עד 80% מהסכום שנחסך בריבית נמוכה יחסית. קיים מגוון של מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות ובעת פתיחת הקופה ניתן לבחור במסלול המתאים ביותר לצרכי המשקיע, מטרות, טווח ההשקעה וכו', כאשר ניתן לעבור בין המסלולים ללא אירוע מס. למידע נוסף על תכנון אפקטיבי של קופת גמל להשקעה.
קופת גמל מסלולית
קופת גמל המתחייבת להשקיע את רוב נכסיה באפיק מסוים, כמו מט"ח, אג"ח, מניות, שקלים וכו'.
קיבוע זכויות
על פי ההגדרה, קיבוע זכויות הוא תהליך המתבצע מול מס הכנסה על מנת לקבל הקלות מס על קצבת הפנסיה החודשית או לכל כסף קצבתי חייב במס. מדובר בהליך חד פעמי המתבצע מול פקיד שומה בעת הגעה לגיל פרישה ותחילת קבלת הקצבה, במסגרתו קובע פקיד השומה את שיעור הזכאות לפטור ממס לו בהתחשב בכל המידע, הנתונים והמסמכים בפניו באמצעות טופס 161. קצבת הפנסיה הינה כמו שכר והיא חייבת במס, אך בהגעה לגיל פרישה ישנן הקלות במס הזה המשפיעות על סכום הקצבה נטו. התהליך נקרא "קיבוע זכויות" כיוון שבסופו פקיד השומה מקבע את הטבות המס במערכת וגובה הפטור נשמר באופן אוטומטי לצורך כל בקשה עתידית לתיאום מס. מדובר בתהליך בלתי הפיך, שכן לאחר 90 ימים מרגע הגשתו, לא ניתן לבצע בו שינויים. מעבר לגובה שיעור הפטור, בתהליך הקיבוע בוחנים את כלל ההקלות המגיעות ואת הדרכים המיטביות לניצול כלל הטבות המס בגיל הפרישה. קראו עוד על תהליך קיבוע זכויות ביציאה לפנסיה וכיצד באמצעות זה ניתן להשיג הקלות מס שישפיעו על גובה פנסיה נטו.
קנס משיכה
סכום שמנוכה מהחיסכון המצטבר בעת משיכתו (במקום ערך פדיון במקרה של הפסקת תשלום).
קצבה/פנסיה
חיסכון פנסיוני במסלול קצבה שבו המבוטח מקבל פנסיה חודשית בכל ימי חייו.
קרן השתלמות
קרן השתלמות כהגדרתה, הינה מכשיר חיסכון לעובדים, שכירים ועצמאים. מדובר באפיק החיסכון היחיד לטוח בינוני שנותר פטור ממס, עד תקרת הפקדה. הכספים בקרן ההשתלמות הופכים נזילים לאחר תקופה של 6 שנים, עם זאת, אין חובה למשוך את הכספים בתום התקופה. אחד היתרונות בפקדה בקרן ההשתלמות שהיא מאפשרת ליהנות מהטבות מס פעמיים: בשלב ההפקדה וגם בעת המשיכה. עבור עצמאיים, הפקדה לקרן ההשתלמות נחשבת כהוצאה מוכרת, ועבור שכירים, המעסיק ישלם מס הכנסה על חלק מההפקדה. בעת המשיכה הכסף בקרן ההשתלמות יהיה פטור מתשלום מס רווח הון, עבור הפקדות עד התקרה המוטבת. כספי בחיסכון מושקעים במגוון מסלולי השקעה בשוק ההון וניתן לבחור ולהתאים את המסלול לרמת הסיכון הרצויה, צרכי החוסך, התקופה וכו', כאשר ניתן לעבור ללא עלות והמעבר לא נחשב כאירוע מס. כל אלו מאפשרים להתאים את החיסכון לצרכים המשתנים, למצב השוק ולמטרות החוסך לאורך כל תקופת החיסכון. בנוסף, ניתן לקבל הלוואה על חשבון הקרן בתנאים הנקבעים על ידי בית ההשקעות בה הקרן מושקעת. למידע נוסף על קרנות השתלמות
קרן נאמנות
קרן נאמנות היא כלי שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך והפקת רווחים משותפת מהחזקתם ומכל עסקה בהם. קרן הנאמנות מנוהלת על-ידי מנהל הקרן, והיא פועלת על פי הסכם נאמנות שפרטיו פורסמו באמצעות תשקיף. קרן הנאמנות משקיעה לפי מדיניות השקעה, הנקבעת מראש וניתנת לשינוי מעת לעת, לאחר שמתריעים על כך לבורסה בפני החברים המשקיעים בקרן.
קרן פנסיה
על פי ההגדרה, קרן פנסיה הינה אחד מאפיקי החיסכון העיקריים לגיל פרישה. מדובר בתוכנית לביטוח פנסיוני, המבטיחה לעובד תשלום של קצבת פנסיה חודשית לכל ימי חייו בהגיעו לגיל פרישה וכן במקרה של נכות. בנוסף כוללת קרן הפנסיה קצבה לשאירים במקרה של מות העובד. החיסכון לקרן הפנסיה מתבצע כנגד הפקדה חודשית של העובד לקרן במהלך שנות העבודה. החברות בקרן פנסיה מבוססת על תשלומים חודשיים של העובד ומעבידו של תגמולים ופיצויים. גובה ההפרשה לפנסיה נתונה לשינויים ולצרכים המשתנים, כאשר השינוי יכול להיות אישי, כמו החלפת מקום עבודה, גידול או הפחתה בשכר, שינויים במצב המשפחתי, הולדת ילדים ועוד. לצד שינויים חיצוניים, דוגמת תנודות בשוק ההון, איכות ביצועי קופות הגמל, ירידות ועליות בבורסה ועוד.  ניהול קרן פנסיה נכון ומעקב אחר השינויים יסייע להתכונן לגיל פרישה הצורה המיטבית. באמצעות תכנון אסטרטגי וניהול נכון של קרן פנסיה, תשמרו על דמי ניהול נמוכים ועל ביצועי קרן אופטימליים, בדרך להגשמת המטרות הכלכליות שלכם בגיל הפרישה.
קרן פנסיה מקיפה
זוהי התאגדות המאפשרת לשלם לעובד פנסיה בעת פרישתו מעבודה ו/או פנסיית נכות בעת קרות אירוע בריאותי מזכה וכן פנסיית שארים בעת פטירה. קיימת תקרת הפקדה של 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק.
קרן פנסיה משלימה / כללית
בקרן זו קיימת גמישות בבחירה בין חיסכון במסלול ללא כיסוי ביטוח ובין האפשרות לשלב חיסכון וכיסוי ביטוח למקרה פטירה ולמקרה נכות. הפקדות לקרן הפנסיה המקיפה העולות על תקרת ההפקדה החודשית יגלשו לקרן הפנסיה הכללית. בקרן זו אין תקרת הפקדה וניתן להפקיד גם סכומים חד-פעמיים.
ר
רווח הון נומינלי
השינוי בערכה של השקעה, כאשר הערכים אינם מתואמים לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתקופה
רווח הון ריאלי
השינוי בערכה של השקעה, בניכוי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתקופה.
רופא מומחה
רופא שהוסמך על ידי השלטונות המוסמכים בישראל כמומחה בתחום רפואי מסוים ושמו כלול ברשימת הרופאים המומחים באותו התחום.
ריבית הליבור (LIBOR)
שער הריבית הבין-בנקאית המשמש לביצוע עיסקאות בינלאומיות. שיעור הריבית נקבע על-ידי ממוצע הריביות הבין-בנקאיות של ארבעה בנקים מתוך שמונת הבנקים הגדולים בלונדון.
ריבית קופה
הריבית הממוצעת על הפקדות קצרות מועד שקיבלה הקופה בעד תקופה כלשהי, או שיכולה הייתה לקבל בעד תקופה כלשהי. עד ה 3/4/2005 זוכה עמית בריבית קופה (הנקבעת על ידי בנק ישראל) בעד התקופה שמן היום הראשון לאחר יום ההפקדה ועד ליום האחרון בחודש ההפקדה.
ריסק
ביטוח למקרה מוות בלבד ללא רכיב חיסכון. סכום הביטוח בתוכנית זו ישולם למוטב במות המבוטח .
רצף ביטוחי (המשכיות)
אפשרות מעבר מפוליסה קבוצתית לפוליסה פרטית ללא בחינה מחודשת של מצבו הבריאותי של המבוטח וללא תקופת אכשרה.
ש
שב"ן (הביטוח המשלים של קופת החולים)
שב"ן – ראשי תיבות של "שירותי בריאת נוספים" תכנית למתן שירותי בריאות בנוסף על שירותי הבריאות הניתנים על-פי סל השירותים כהגדרתו בחוק הבריאות הממלכתי ושאושרה על ידי משרד הבריאות. תכנית זו מוצעת על-ידי קופת החולים שבה חבר המבוטח
שוק מישני (Secondary Market)
השוק בו נסחרים ניירות הערך לאחר הנפקתם בשוק הראשוני. שוק זה מקנה לניירות הערך שהונפקו אפשרויות של נזילות וסחירות.
שוק ראשוני (Primary Market)
השוק בו מונפקים ניירות-ערך (איגרות-חוב, מניות וכו'). שוק זה הוא מקור לגיוס כספים על ידי הגופים השונים במשק.
שיפוי
סכום המשולם על ידי חברת הביטוח כנגד הוצאות שהוציא המבוטח בפועל במטרה להביא את המבוטח למצב בו היה לפני התרחשותו של מקרה הביטוח. ההחזר מותנה בהצגת קבלות המעידות על תשלום.
שכר קובע
שכר המשמש בסיס לחישוב הזכויות בקרות אירוע מזכה.
שר"פ
שירותי רפואה פרטית - מסגרת טיפול פרטית הקיימת בחלק מבתי החולים בירושלים.
ת
תאריך הצטרפות
התאריך שבו הצטרף המבוטח לביטוח.
תאריך תום תקופת הביטוח
המועד בו מסתיימת תקופת הביטוח. בתוכנית יותר/ עדיף זהו המועד המוקדם מבין תום תקופת הביטוח בפוליסה או בהגיע המבוטח לגיל 65.
תביעה
דרישה לתשלום נזק או אובדן על-פי תנאי פוליסה לביטוח. התביעה יכולה להיות מוגשת על ידי המבוטח, במסגרת הסיכונים המכוסים, או על ידי צד שלישי, שפגע בו מבוטח.
תוחלת חיים
חישוב של מס' השנים הממוצע שנותר לאדם לחיות, בהתאם לגילו בעת עריכת החישוב. לפי חישוב זה תקבע חברת הביטוח את עלות הביטוח ואת גובה הגמלא החודשית אשר יקבל המבוטח בתום תקופת הביטוח למשך ימי חייו.
תוספת חיתומית
תוספת פרמיה הנגבית מהמבוטח בגין סיכון נוסף שחברת הביטוח חשופה אליו כגון מצב בריאות לקוי של המבוטח בעת הצטרפותו או תחביב מסוכן או עיסוק מסוכן.
תוצר גולמי
מהו תוצר גולמי וכיצד הוא נמדד? על פי ההגדרה, תוצר מקומי גולמי (תמ"ג, או באנגלית Gross Domestic Product - GDP) הוא המדד הנפוץ ביותר למדידת הביצועים הכלכליים של מדינה. הוא מייצג את ערך השוק הכולל של כל הסחורות והשירותים הסופיים המיוצרים בגבולות המדינה בפרק זמן מסוים. ניתן לחשב את התמ"ג באמצעות שלוש גישות עיקריות:
 • גישת הייצור: כאן מחושב התמ"ג על ידי סיכום הערך של כל הסחורות והשירותים המיוצרים בתוך מדינה.
 • גישת ההכנסה: התמ"ג נמדד על ידי חיבור כל ההכנסות שהרוויחו אנשים ועסקים, כולל שכר, רווחים ומיסים.
 • גישת ההוצאות: התמ"ג מחושב על ידי סיכום כל ההוצאות על סחורות ושירותים סופיים, לרבות צריכה, השקעות, הוצאות ממשלתיות ויצוא נטו (יצוא מינוס יבוא).
חישוב התמ"ג בישראל למשל, נעשה על פי הנוסחה המקובלת של צריכה פרטית + השקעות + הוצאות הממשלה + יצוא נטו. הנתון מחושב אחת לתקופה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ונעשה בו שימוש בקביעת מדיניות פיסקלית במשרד האוצר, בבנק ישראל וברשויות הפיקוח והאכיפה. מדינה חפצת חיים, תישאף לנתוני צמיחה חיוביים כמה שניתן.
תיק השקעות
תיק השקעות מנוהל מאפשר לבעל החשבון ליהנות מניהול תיק ההשקעות שלו על ידי מנהל תיקים מקצועי. מנהל התיקים מקבל ייפוי כוח לביצוע פעולות קניה ומכירה בחשבון הלקוח, בהתאם למדיניות ההשקעות כפי שהוגדרה בהסכם הניהול.
תכנון פיננסי
תכנון פיננסי הינו מיפוי של כלל הנכסים הפיננסים, לרבות וההשקעות השונות, המאפשר להבין ולהציג תמונת מצב רחבה, תוך התייחסות הוליסטית למרכיבים שונים המשפיעים על חיינו בהווה ובעתיד. תמונת המצב הרחבה מאפשרת תכנון מותאם אישית של אסטרטגיית השקעות ארוכת טווח ודינאמית, המתעדכנת בכל שלב בחיים. תכנון פיננסי יעיל ונכון מוודא, בין ביתר, שרמת הסיכון בהשקעות מותאמת  למצב האישי והמשפחתי, לגיל למטרת החיסכון וכו' ומשנה את הרכב הנכסים בהתאם.    
תכנון פרישה
מדובר באסטרטגיה כלכלית המכינה את הפורש ליציאה לגמלאות ומאפשרת תכנון אופטימאלי של מימוש כלל הנכסים הפיננסיים תוף ראיה רחבה של החסכונות שנצברו וההכנסות הצפויות אל מול ההוצאות המתוכננות. בתהליך של תכנון פרישה לוקחים בחשבון חסכונות פנסיוניים, קופות גמל והשתלמות, קרנות, כספי השקעות ועוד, תוך בחינת מועדי ומסלולי מהשיכה, הטבות מס וכו. תכנון פרישה ממפה את סוגי הכספים שנצברו, ומחייב היכרות עם אינספור תוכניות פנסיוניות הקיימות בשוק, ועם השינויים והתנודות במיסוי בכל תוכנית. הוא משלב הכרות עם גופים כלכליים וחוקי המיסוי, ליצירת מקסימום רווח.
תעודת סל
תעודת סל הינה נייר ערך הרשום למסחר העוקב אחרי מדד או נייר ערך אחר. מוכר התעודה מבטיח לקונה להחזיר לו את כספו בתום תקופה מסוימת, בתוספת אחוזי העלייה במדד אחריו התעודה עוקבת, או בניכוי הירידה במדד זה.
תקופת אכשרה
תקופה שרק בסיומה ביטוח נכות ושארים נכנס לתוקף. תקופת אכשרה נהוגה בעיקר בקרנות פנסיה החדשות במקרה של מצב בריאותי לא תקין של עמית בקרן.
תקופת המתנה
תקופה רצופה ממועד קרות מקרה הביטוח שרק לאחריה תחל חברת הביטוח לשלם תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח או תביעה. משך תקופת ההמתנה מפורט בפוליסה ובנספחיה.
תקנון
מסמך משפטי המאושר על-ידי משרד האוצר, המסדיר את זכויות המבוטחים בקרן הפנסיה. המסמך כולל, בין היתר, הגדרות זכאות למבוטחים פעילים ולפנסיונרים וטבלאות אקטואריות שונות המשמשות את הקרן בחישובים הנדרשים. התקנון אינו חוזה, ולפיכך הוא ניתן לשינוי מעת לעת.
תקנון הקרן
תקנון הקרן מגדיר את מערכת היחסים בין העמית והקרן ואת החובות והזכויות של שני הצדדים. התקנון קובע את כללי ההתנהלות משלב ההצטרפות עד שלב העזיבה, או היציאה לסוג מסוים של קצבה. זכויות העמית נקבעות בהתאם לתקנון שיהיה בתוקף באותה עת. חשוב לדעת, כי התקנון משתנה מדי פעם ויש לבדוק את התקנון העדכני. התקנון מאושר על ידי אגף שוק ההון במשרד האוצר.
תשואה
לפי ההגדרה הכללית, תשואה היא היחס בין שווי של השקעה בנקודות זמן שונות. המונח תשואה מוכר בעיקר מעולמות שוק ההון והנדל"ן והוא מתייחס לרווח שמפיק המשקיע על השקעתו במשך פרק זמן מסוים. התשואה מהשקעה יכולה להגיע ממקורות שונים דוגמת הריבית שמתקבלת, דיבידנדים, עליית ערך הנכס או נייר הערך וכו'. נהוג להציג את נתוני התשואה באחוזים, שכן מדובר במדרגות שינויים לאורך זמן ונתון מספרי פר נקודת זמן מסוימת לא ישקף בהכרח את אחוז השינוי לאורך זמן. התשואה תחושב לרוב על בסיס שווי ההשקעה בהווה אל מול נקודת ייחוס מסוימת בעבר.
תשואה לפידיון (Yield To Maturity)
התשואה השנתית הממוצעת שתתקבל על איגרת-חוב אם האיגרת תוחזק עד למועד הפידיון.
תשואה נומינלית
אחוז השינוי בערכה של השקעה, כאשר הערכים אינם מתואמים לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתקופה.
תשואה ריאלית
אחוז השינוי בערכה של השקעה, בניכוי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתקופה. 1. שיעור תשואה ריאלית ברוטו הוא התשואה הריאלית שהשיגו נכסי הקופה. 2. שיעור תשואה ריאלית נטו הוא התשואה הריאלית בניכוי דמי הניהול שגובה הקופה.