כיסוי ביטוחי לפגיעה עקב מלחמה או פעולות איבה

לנוכח האירועים הביטחוניים של התקופה האחרונה וההיקף הבלתי נתפס של פגיעה באזרחים ובאנשי כוחות הביטחון, ראינו לנכון להתייחס באופן יזום לשאלה הבאה: האם יש כיסוי ביטוחי לפגיעה הנגרמת כתוצאה ממלחמה או מפעולות איבה?

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה

1. על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל – 1970, זכאי מי שנפגע מפעולות איבה לריפוי, להחלמה, לשיקום ולתגמולים מאת המוסד לביטוח לאומי, על פי תנאים מסוימים שהוגדרו בחוק.

2. במקרה מוות, ישלם המוסד לביטוח לאומי לבני משפחת הנספה סכומים הדומים לאלו להם זכאים בני משפחות חללי צה"ל, לרבות סכומים לכיסוי הוצאות קבורה ואחזקת הקבר. מידע נוסף ניתן למצוא באתר המוסד לביטוח לאומי: www.btl.gov.il

מקרה פטירה

3. על פי תנאי פוליסות ביטוח למקרה מוות המשווקות בישראל, תקף ביטוח חיים (ריסק) בכל מקרה פטירה, למעט התאבדות בשנת הביטוח הראשונה. אי לכך, מכסים ביטוחי מנהלים וכן פוליסות ריסק-פרט, גם מקרי מוות שנגרמו מפעילות חבלנית עוינת, מלחמה, שירות מילואים, וכדומה.

4. תגמולי הביטוח למקרה מוות ישולמו למוטבים בדרך של סכום חד-פעמי (הוני), בפטור מלא מתשלום מס הכנסה.

5. גם קרנות פנסיה חדשות אינן מחריגות את תשלום קצבת השארים, במקרה מוות הנגרם עקב מלחמה או פעולות איבה. בעת פטירת העמית בנסיבות אלו, יהיו אפוא שאריו זכאים לקבל את תגמולי הביטוח כבכל אירוע מוות אחר.

6. קצבת השארים תשולם על ידי קרן הפנסיה לאלמנה – לכל ימי חייה, וליתומים – עד הגיעם לגיל 21. קצבה זו פטורה מתשלום מס הכנסה עד לסכום חודשי בסך 9,120 ₪ לכל שאר בנפרד. חלק הקצבה העולה על סכום זה, יתווסף להכנסתו החייבת במס של השאר.

7. בנוסף לתגמולי הביטוח מחברת הביטוח ו/או לקצבת השארים מקרן פנסיה חדשה, יהיו המוטבים זכאים לקבל גם תשלומים מאת המוסד לביטוח לאומי, ללא 'התנגשות'.

8. קרנות הפנסיה הוותיקות, לעומת זאת, מחריגות תשלום קצבאות כתוצאה מפעולות איבה או מלחמה. אי לכך, לא יהיו השארים זכאים לקבל קצבת שארים מקרן הפנסיה הוותיקה, במקרה בו הם זכאים לתשלומים מהמוסד לביטוח לאומי בהתאם לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה או לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה. במקרה זה, תשלם הקרן הוותיקה לשארים את סכום צבירת החיסכון ('ערך פדיון'), בלבד.

מקרה נכות/אובדן כושר עבודה

9. בתכניות ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה, התמונה מורכבת יותר, ותלויה בסוג הכיסוי. בהקשר הספציפי בו עסקינן, יש להבחין בין כיסויים למקרה אי כושר עבודה ששווקו עד חודש 8/2017 (להלן: "כיסויים ישנים"), לבין כיסויים ששווקו לאחר חודש 8/2017 (להלן: "כיסויים חדשים").

10. על פי תנאי פוליסות ישנות לביטוח אובדן כושר עבודה – אם זכאי המבוטח לפיצוי מטעם המדינה (על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה או חוק חיילים שנפגעו במערכה), כי אז יקוזז פיצוי זה מקצבת הנכות שתשלם חברת הביטוח, כך שסך הפיצוי שתשלם חברת הביטוח בצירוף הפיצוי מהמדינה, לא יעלו על 75% מהשכר המבוטח בפוליסה.

11. לעומת זאת, תנאי פוליסות חדשות לביטוח אובדן כושר עבודה, קובעים כי אם המבוטח זכאי לפיצוי מטעם המדינה (על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה או חוק חיילים שנפגעו במערכה), כי אז יקוזז פיצוי זה מקצבת הנכות שתשלם חברת הביטוח, כך שסך הפיצוי שתשלם חברת הביטוח בצירוף הפיצוי מהמדינה לא יעלו על 100% מהשכר המבוטח; ובכל מקרה, תשלם חברת הביטוח לפחות 30% מהפיצוי החודשי שנרכש במסגרת הפוליסה.

12. מבוטח המעוניין שחברת הביטוח לא תקזז מתגמולי הביטוח את סכום הפיצוי שישולם לו מאת המדינה, יכול לרכוש נספח לפוליסה המכונה "ביטול קיזוז מגורם ממשלתי". הרחבה זו, תזכה את המבוטח בתשלום סכום הביטוח המלא למקרה אובדן כושר עבודה – גם אם ישולם לו פיצוי חודשי מגורם ממשלתי.

יודגש כי את הנספח "ביטול קיזוז מגורם ממשלתי", ניתן לצרף לתנאי פוליסות חדשות, בלבד.

13. למרות האמור לעיל, בהסכמי התקשרות מיוחדים, שנערכו בתיווך קלי בין מעסיקים גדולים ובינוניים לבין חברות הביטוח, בוטלו בדרך כלל הסייגים האמורים. במילים אחרות, עובדי ארגונים אלו מכוסים בביטוח אי כושר עבודה גם מפני פגיעה במלחמה, שירות מילואים ופעולות איבה, לרבות נספח "ביטול קיזוז מגורם ממשלתי".

14. באשר לקרנות הפנסיה החדשות – אלו מקזזות מתשלום קצבת הנכות את תשלומי הביטוח הלאומי המגיעים לעמית מתוקף חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.

הקיזוז מתבצע על פי נוסחת קיזוז אחידה, המוגדרת בתקנון התקני של קרנות הפנסיה – שבלי להיכנס לפרטיה, תביא לכך שסך הפיצוי שתשלם קרן הפנסיה, בצירוף הפיצוי מהמדינה, לא יפחתו מ- 100% מהשכר המבוטח בקרן.

במקרה והתגמול הכולל גבוה מ- 100% מהשכר המבוטח בקרן, כי אז יקוזז העודף, אולם גם לאחר הקיזוז, לא יפחת סכום התשלום על חשבון קרן הפנסיה מ- 25% מהשכר המבוטח.

15. לעמית המעוניין בביטול הקיזוז של גורם ממשלתי מקצבת הנכות המשולמת על ידי קרן פנסיה, אנו ממליצים לרכוש "מטריה ביטוחית" לקרן הפנסיה, עם הרחבה לביטול קיזוז מגורם ממשלתי. הרחבה זו, מעניקה לעמית את הזכאות לתשלום הסכום, שקרן הפנסיה תקזז על פי תקנותיה בעת תשלום מאת גורם ממשלתי.

16. לצרכי המחשה, מציגה הטבלה הבאה את התשלומים שיקבל עמית המבוטח בקרן פנסיה חדשה, ואשר רכש מטריה ביטוחית.

השכר המבוטח בקרן הפנסיה: 10,000 ₪, וקצבת הנכות עומדת על 7,500 ₪:

17. לסיום, ובכל הנוגע לקרנות הפנסיה הוותיקות: על פי התקנון האחיד, מחריגות הקרנות הוותיקות תשלום קצבאות כתוצאה מפעולות איבה או מלחמה, ועל כן במקרה נכות בנסיבות אלו, לא יהיה העמית זכאי לקבל מהקרן הוותיקה את קצבת הנכות.

 

אנו תקווה כי מידע זה מבהיר את תמונת הזכויות, ומאחלים לכולנו "שלא נצטרך"!

 

כתבות נוספות באותו נושא