חיפוש
אודותינו רגעים חשובים בחיים
!קלי איתך

מילון מונחים

activities of daily living) ADL)

פעולות יומיומיות חיוניות כגון: לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על הסוגרים וניידות שהעדר יכולת לבצע את כולם או חלקם מהווה הגדרת מצב סיעודי בהתאם לתנאי הפוליסה שבידי כל מבוטח.

א.כ.ע. - אובדן כושר עבודה

כיסוי ביטוחי המעניק הכנסה חודשית מתום תקופת המתנה המצוינת בפוליסה, למבוטח שאינו מסוגל לעבוד מחמת מצב רפואי הנובע ממחלה או תאונה. הפיצוי המכסימלי עומד על 75 אחוזים ומשולם כל עוד המבוטח מצוי במצב רפואי כמפורט.

אגרת חוב

היא תעודת התחייבות לתשלום. מנפיק איגרת החוב מקבל את הסכום הנקוב באיגרת מרוכש האיגרת מראש, ומתחייב לשלם את הסכום הנקוב, בתוספת ריבית, במועד מאוחר יותר. תשלום החוב יכול להתבצע בבת אחת (פדיון שטרות) או לשיעורין, והערבות לחוב עשויה להיות התחייבותו של מנפיק האיגרת או קניין ממשי. סוג מוכר של איגרת חוב

אובדן כושר עבודה

כיסוי ביטוחי המעניק הכנסה חודשית, מתום תקופת המתנה המצויינת בפוליסה, למבוטח שאינו מסוגל לעבוד מחמת מצב רפואי הנובע ממחלה או תאונה. הפיצוי המקסימלי עומד על 75% ומשולם כל עוד המבוטח מצוי במצב רפואי כמפורט.

<<  למידע נוסף

אופציה

אופציה היא מכשיר פיננסי וכלי כלכלי המאפשר לסחור על מחירו העתידי של נכס מסוים. נותן האופציה (המכונה גם "כותב האופציה") מעניק לבעל האופציה (מי שרוכש אותה) זכות ברירה, בהתאם לסוג האופציה: במקרה של אופציית קנייה, בעל האופציה זכאי לקנות מנותן האופציה נכס מוגדר ("נכס הבסיס") במחיר קבוע מראש ("מחיר מימוש"

אורתודנט

רופא/ת שיניים בעל/ת תעודת מומחה לאורתודנטיה מטעם הרשויות המוסמכות בישראל.

אי.די.אל.

פעולות בסיסיות יום יומיות שאין המבוטח מסוגל לבצע בעצמו עקב מצבו הסיעודי. הפעולות הן : לצאת מהמיטה, ללכת, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על הצרכים ולהתלבש.

איגרות-חוב מיועדות

איגרות-חוב ממשלתיות לא סחירות בעלות תשואה מובטחת המונפקות לקרנות פנסיה ולחברות ביטוח, מתוקף הסכמים שנחתמו עמן. איגרות-חוב ממשלתיות (Government Bonds) איגרות-חוב המונפקות על-ידי מדינת ישראל באמצעות בנק ישראל. איגרות-חוב קונצרניות (Corporate Bonds) איגרות-חוב המונפקת על-ידי פירמות ומהוות כלי גיוס

אמיסיות

הפקדות בחשב הכללי באוצר הכוללות מילוות שונים והפקדות.

בדיקה רפואית

חברת הביטוח יכולה לדרוש מן המבוטח לבצע בדיקה רפואית כחלק מקבלתו לתוכנית הביטוח וזאת בכדי לבחון את מצבו הבריאותי של המבוטח ערב עריכת הביטוח על מנת להעריך את חשיפת חברת הביטוח לסיכונים.

בדיקה רפואית

חברת הביטוח יכולה לדרוש מן המבוטח לבצע בדיקה רפואית כחלק מקבלתו לתכנית הביטוח. זאת כדי לבחון את מצבו הבריאותי של המבוטח ערב עריכת הביטוח וכדי להעריך את חשיפת חברת הביטוח לסיכונים.

בדיקות הריון

רשימת בדיקות הריון אשר הוגדרו הפוליסה (כמו בדיקת מי שפיר, סקירת מערכות, שקיפות עורפית וכו') ואשר המבוטחת עמדה בכל התנאים הקבועים בהסכם לצורך קבלת זכותה כדי לקבל את הכיסוי על-פי תנאי ההסכם.

בדיקות רפואיות

בדיקות רפואיות הנדרשות על-פי אמות מידה רפואיות מקובלות כדי לאבחן בעיה רפואית של מבוטח/ת או לקביעת דרכי הטיפול בבעיה.

בונוס/ מאלוס

סכום חסכון נוסף שנצבר לזכות/ לחובת המבוטח בפוליסה לביטוח חיים משתתף ברווחים.

בורסה

הבורסה לניירות ערך מקום בו נערך המסחר בניירות ערך, ניירות ערך הן מניות ואגרות חוב ששוות כסף.

<<  למידע נוסף

ביטוח

התחייבות חברת הביטוח לשלם למבוטח פיצויים במקרה של נזק, או אובדן חיים, תמורת תשלום המבוטח לחברת הביטוח.

ביטוח

התחיבות חברת הביטוח לשלם למבוטח פיצויים במקרה של נזק, או אובדן חיים, תמורת תשלום המבוטח לחברת הביטוח. כאשר מתקיים סיכון טהור, כלומר, סיכוי לקרות/אי קרות נזק שיכול להביא הפסד/פגיעה, לוקח הצד המבטח את הסיכון על עצמו ובמקרה שהנזק קרה הוא יביא את המבוטח למצב הקרוב ביותר שהיה בו ערב קרות הביטוח.

ביטוח בריאות

ביטוח המכסה תשלומים עבור טיפול רפואי, במסגרת פוליסות שונות כמו ביטוח מחלות או ביטוח אשפוז, ביטוח רפואת שיניים וכו''. הביטוח הרפואי מחזיר הוצאות שהמבוטח שילם לטיפול רפואי, או מעניק פיצוי חד פעמי בעת אירוע, בהתאם לתנאי הפוליסה אליה הצטרף.

ביטוח חיים

תוכנית המבטיחה סכום ביטוח לשארים/מוטבים במקרה של מות המבוטח בטרם עת, או למבוטח בעת גיל הפרישה כסכום הוני או כקיצבה, בהתאם למוסכם בפוליסה.

<<  למידע נוסף

ביטוח מחלות קשות

ביטוח לקבלת סכום חד פעמי במקרה של גילוי מחלה מתוך רשימת מחלות המפורטות בפוליסה.

<<  למידע נוסף

ביטוח מנהלים

ביטוח חיים משולב חיסכון המהווה את אחת החלופות המוכרות ע"י משרד האוצר לחיסכון הפנסיוני. ביטוח המנהלים הינו בבעלות המעביד כאשר המבוטח הוא העובד. לתוכנית מועברת פרמיה חודשית המבוססת על שכרו הפנסיוני של העובד (כחלק מתנאי הסוציאליים של העובד) המעסיק מעביר פרמיה לפיצויים, תגמולי מעסיק ואובדן כושר עבודה

<<  למידע נוסף

ביטוח משלים

תכנית למתן שירותי בריאות בנוסף על שירותי הבריאות הניתנים על-פי סל השירותים והתשלומים כהגדרתו בחוק הבריאות, שאושרה על פי חוק הבריאות. תכנית זו מוצעת על-ידי קופת החולים שבה חבר המבוטח, או על-ידי ישות משפטית שהוקמה לשם כך.

ביטוח נסיעות לחו"ל

ביטוח נסיעות לחו"ל הוא ביטוח רפואי בעת יציאה מהארץ לטיול/ עבודה ליום אחד ויותר. הביטוח חייב לכלול את כל הכיסויים הדרושים על מנת להיות מבוטחים על כל צרה שיכולה לקרות במהלך השהות במדינה הזרה. כמובן שהחשוב מכל הוא להיות מכוסים בכל הקשור לצד הרפואי והבריאותי. פוליסת הביטוח צריכה לכלול כיסויים כמו תאונות

<<  למידע נוסף

ביטוח סיעודי

ביטוח המעניק פיצוי או שיפוי חודשי למבוטח בהיותו סיעודי, אם הוא זקוק לסיוע בפעילות ה-ADL ותשישות נפש (בהתאם להגדרות שבפוליסה). הפיצוי או השיפוי ישולמו למשך כל חיי המבוטח או לתקופה של מספר שנים, לפי תנאי הפוליסה.

<<  למידע נוסף

ביטוח סעודי

תוכנית זו מבטיחה תשלום פיצוי חודשי למבוטח בהיותו סעודי, דהיינו, זקוק לסיוע לקום, לשכב, להתלבש, להתרחץ, לאכול וכו'' בהתאם להגדרה בפוליסה. הפיצוי ישולם לתקופה מוגבלת (5 שנים) או לכל החיים, כמפורט בדף פרטי הביטוח.

<<  למידע נוסף

ביטוח קולקטיבי/קבוצתי

ביטוח בריאות לקבוצת אנשים בעלי רקע משותף, מקום עבודה או תאגיד. יתרונותיו של ביטוח בריאות קולקטיבי באים לידי ביטוי, בין היתר, בעלות נמוכה יחסית הנדרשת.

<<  למידע נוסף

ביטוח ריסק לבת/בן הזוג

סכום הביטוח ישולם למוטב במות בן/בת הזוג במשך תקופת הביטוח. בנוסף לכך, במות המבוטח הראשי בפוליסה, ימשיך הכיסוי הביטוחי של בן/בת הזוג להיות בתוקף ללא תשלום פרמיה.

<<  למידע נוסף

בית חולים

מוסד רפואי המוכר על-ידי הרשויות המוסמכות בישראל או בית חולים כללי בחו"ל.

בית חולים פרטי

בית חולים כמוגדר לעיל המורשה על-ידי משרד הבריאות לבצע שירותי רפואה לרבות ניתוחים באופן פרטי.

בית חולים שבהסכם

בית חולים הקשור בהסכם עם החברה למתן שירותים רפואיים למבוטחיה בקרות מקרה ביטוח מתאים.

בעל הפוליסה

אדם או תאגיד המתקשר עם המבטח בחוזה הביטוח ואשר שמו נקוב בפוליסה כבעל הפוליסה.

בעל הפוליסה

אדם, חבר, בני אדם או תאגיד המתקשר עם המבטח בחוזה הביטוח ואשר שמו נקוב בפוליסה כבעל הפוליסה.

גורם פוליסה

סכום קבוע המתווסף לפרמיה של הפוליסה שמטרתו לכסות הוצאות מינימליות הכרוכות בטיפול בפוליסה במשך תקופת קיומה.

גיל כניסה

גיל המבוטח ביום תחילת הביטוח.

גמלה/ קיצבה

תכנית ביטוח המבטיחה תשלום גימלא חודשית (שכר חודש)לכל חייו של המבוטח, החל מגיל שנקבע מראש ולא פחות מ - 120 תשלומים.

דיווח לעמיתים

החל משנת 2007 חלה חובת דיווח לעמיתים פעם ברבעון על מצב הקופה בניגוד למה שהיה נהוג עד 2007 – דיווח שנתי בלבד. (החל מרבעון שני)

דמי ניהול

תשלום המשולם להנהלת קופת הגמל בשל ניהול תיק השקעות העמיתים וניהול זכויותיהם. שיעור דמי הניהול המותר לניכוי לקופה לא יעלה על זה שאושר לקופה על ידי נציב מס הכנסה במסגרת התקנון שלה. דמי הניהול נגבים בתשלומים חודשיים רצופים, ושיעורם החודשי לא יעלה על החלק ה-12 של דמי גובה דמי הניהול כפי שנקבע בתקנון הקו

דמי ניהול מפרמיה/מצבירה

המחיר שמשלם המבוטח לחברת הביטוח עבור ניהול החיסכון הפנסיוני שלו. דמי ניהול מהפרמיה מנוכים בכל חודש מההפקדה שעוברת לתוכנית הפנסיונית של המבוטחץ דמי ניהול מצבירה מנוכים אחת לשנה מהחיסכון אותו צבר המבוטח.

דף פרטי הביטוח

נתוני ההסכם הביטוחי, שנערך בין המבטח למבוטח המסוים בצרוף לתנאים האחידים, המהווים את הפוליסה.

הוצאות קניה ומכירה

סכומים המנוכים מנכסי מסלול ההשקעה בגין קניה ומכירה של נכסים במסלול ההשקעה.

החרגה רפואית

הגבלת ליקויים בריאותיים או בעיות רפואיות שעבורם או עבור מצב הנובע מהם, הפוליסה אינה מקנה כיסוי ביטוחי.

הטבות מס

כדי לעודד את הציבור להפקיד כספים בחסכון ארוך טווח, נחקקו חוקים המזכים את החוסכים בהטבות מיוחדות אשר מקטינות את חבות המס או מעניקות החזר מס.

הטבות מס

המפקידים בקופות הגמל נהנים מהטבות מס, שמתבטאות בהקטנת התשלומים שהם חייבים לשלם למס הכנסה. מיצוי הטבות המס באופן מלא, תורם להגדלה משמעותית של התשואה הריאלית המתקבלת בקופות הגמל - לעיתים פי שניים ויותר.

הכנסה מזכה

ההכנסה המצטברת השנתית המרבית, שבעדה ניתנות הטבות במס הכנסה. תקרת ה"הכנסה המזכה" מתעדכנת מדי שנה על ידי נציבות מס הכנסה.

המשכיות (רצף ביטוחי)

ניתנת למבוטח האפשרות לעבור מפוליסה קבוצתית (קולקטיב) לפוליסה פרטית ללא בחינה מחודשת של מצבו הבריאותי וללא תקופת אכשרה.

הסדר ריסק

המשך מרכיבי הביטוח בפוליסה ושמירת האפשרות להמשיך את רכיבי החסכון בפוליסה באמצעות תשלום חודשי מופחת לתקופה שלא תעלה על שנה אחת בעת סיום עבודה או בתקופת חל"ת.

הפרמיה

דמי הביטוח ותשלומים אחרים שעל בעל הפוליסה ו/או המבוטח לשלם למבטח לפי תנאי הפוליסה.

הצהרת בריאות

טופס בו המועמד לביטוח עונה על שאלות הנוגעות למצבו הרפואי לצורך חיתום רפואי.

הצהרת בריאות

המבוטח יצהיר בכתב על מצבו הרפואי. בהצהרה זו על המבוטח לענות על כל השאלות באופן מלא ובכנות וליידע את חברת הביטוח בכל הפרטים אשר ידועים לו בעת מילוי ההצהרה לגבי מצבו הרפואי. מילוי פרטים לא נכונים על גבי הטופס או החסרת חלקים במילוי הטופס כאמור בהצהרת הבריאות יכול להביא להפרה של חובת הגילוי מצד המבוטח ה

הצעת ביטוח

שאלון המנוסח על-ידי חברת הביטוח ומהווה בסיס לפוליסת הביטוח וחלק בלתי נפרד ממנה. המבוטח נדרש לענות על כל השאלות בכתב, בכנות ובאופן מלא ולאשר בחתימתו את אמיתות התשובות. אי מילוי הטופס בהתאם למפורט יכול להוות הפרה של "חובת הגילוי" מצד המבוטח. עצם מילוי הצעת ביטוח אינו הופך באופן אוטומטי את המציע למבוטח

השתלה

כריתה כירורגית או הוצאה מגוף המבוטח של ריאה, לב, כליה, לבלב, כבד וכל שילוב שביניהם, והשתלת איבר שלם או חלק מאיבר אשר נלקחו מגופו של אדם אחר במקומם, או השתלה של מח עצמות מתורם אחר בגוף המבוטח, או מגוף המבוטח עצמו. השתלה תכלול גם השתלת לב מלאכותי, בשלב שבו הפרוצדורה הפסיקה להיות מוגדרת כניסיונית בישרא

<<  למידע נוסף

השתתפות עצמית

הסכום הראשוני מכל נזק שאותו נושא המבוטח על עצמו.

התיישנות

תקופה שנקבעה בחוק שאחריה לא ניתן לתבוע את חברת הביטוח בגין מקרה ביטוח.

ויתור על סודיות רפואית

מסמך שעליו נדרש המבוטח לחתום במקרה של תביעה בגין טיפול רפואי, על מנת לאפשר למבטח לעיין במסמכים רפואיים מעברו.

זיכוי על פי סעיף 45 א' לפקודת מס הכנסה

החזר מס בשיעור של 25% מהסכום המופקד בקופת הגמל. סכום ההפקדה לצורך קבלת הזיכוי מוגבל בתקרה שאינה עולה על 5% מההכנסה המזכה.

זפ"ק (ביטוח לזמן פרעון מוקדם)

סכום הביטוח ישולם בתום תקופת הביטוח, אם המבוטח יהיה אז בחיים. במות המבוטח במשך תקופת הביטוח, יופסק תשלום הפרמיה וסכום הביטוח ישולם בתום תקופת הביטוח.

חובת גילוי

החובה למסור מידע מלא ואמיתי מצד המבוטח לחברת הביטוח בעיקר בעת עריכת הביטוח, מידע שיכול להשפיע על הסכמתה של חברת הביטוח לבטח את המבוטח וכן על תנאי הביטוח.

חוק הבריאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד – 1994.

חוק חוזה הביטוח

חוק חוזה הביטוח התשמ"א-1981

חיסכון או חיסכון טהור

סכום הביטוח ישולם בתום תקופת הביטוח, אם המבוטח יהיה אז בחיים. במות המבוטח במשך תקופת הביטוח, תשלם החברה למוטב את סכום החיסכון שנצבר דהיינו את הפרמיות ששולמו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, או רווחי השקעה, על פי תנאי הפוליסה.

חיסכון או חיסכון טהור

סכום הביטוח ישולם בתום תקופת הביטוח, אם המבוטח יהיה אז בחיים. במות המבוטח במשך תקופת הביטוח, תשלם החברה למוטב את סכום החיסכון שנצבר דהיינו את הפרמיות ששולמו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, או רווחי השקעה, על פי תנאי הפוליסה.

חיסכון מצטבר למשיכה

החסכון המצטבר בניכוי קנס משיכה (מחליף את ההגדרה : ערך פדיון).

חיתום

בדיקת הסיכון המוצהר בהצעת הביטוח וסיווגו על פי דרגת חומרתו. תוצאות החיתום עשויות לקבוע את נכונות המבטח האם לקבל את המבוטח בתנאים מסוימים או לדחותו.

חיתום רפואי או בדיקה רפואית

החלטה של חברת הביטוח באם ובאלו תנאים לקבל את המועמד כמבוטח בחברה.

חריג

בכל פוליסה קיימים חריגים/ סייגים המגדירים מה אינו מכוסה על פי תנאיה. על פי חוק, על הסייגים/ חריגים להופיע בהבלטה או בצבע אחר משאר תנאי הפוליסה ולכן על המבוטח לקוראם בעיון רב.

טופס 17

טופס התחייבות של קופת החולים שבה חבר המבוטח, הניתן לטובת מוסדות רפואיים עבור הוצאות רפואיות הכלולות בסל הבריאות.

טיפול מיוחד בחו"ל

ניתוחים וטיפולים מיוחדים בחו"ל שמתקיימים בהם התנאים הבאים: הטיפול המיוחד אינו ניתן לביצוע בארץ ואין לו טיפול או ניתוח חלופי בישראל. סיכויי הצלחת הטיפול בחו"ל גבוהים משמעותית מסיכויי ההצלחה בארץ. זמן ההמתנה לביצוע הטיפול המיוחד או החלופי בישראל עולה על הזמן הסביר וקיים סיכון להחרפה משמעותית במצבו הרפ

טיפול רפואי חלופי

טיפול רפואי הניתן לביצוע בישראל ואשר על פי אמות מידה רפואיות מקובלות נועד להשיג את אותה התוצאה הרפואית המושגת על ידי טיפול רפואי אחר שאינו ניתן לביצוע בישראל, ובלבד שאינו כרוך בסיכוי גבוה יותר לתוצאות גופניות חמורות יותר למטופל.

יועץ פנסיוני

יועץ פנסיוני הוא מומחה בנושא פנסיה המחויב להציג ללקוח את המוצר המתאים לו ביותר מתוך כלל המוצרים המצויים בשוק. היועץ הפנסיוני יקבל תשלום מהלקוח עבור שרותיו, וכן רשאי הוא לקבל "עמלת הפצה" מהגוף הפנסיוני שאת מוצריו ימכור.

יותר הון

התכנית מורכבת מחסכון וריסק אשר נקבעים בהתאם למסלול הביטוח שבחר המבוטח. במקרה מות המבוטח במשך תקופת הביטוח, ישולם למוטב סכום הביטוח שנרכש+ החסכון הצבור. בחיי המבוטח, בתום תקופת הביטוח, ישולם למבוטח סכום החסכון שנצבר בפוליסה.

יותר/ עדיף

התוכנית מורכבת מחסכון וריסק אשר נקבעים בהתאם למסלול הביטוח שבחר המבוטח. במקרה מות המבוטח במשך תקופת הביטוח, ישולם למוטב סכום ביטוח שנרכש. בחיי המבוטח בתום תקופת הביטוח ישולם למבוטח החסכון שנצבר כערך פדיון הפוליסה.

יתרת חיסכון

סכום צבירת החסכון שנצבר בפוליסה נכון ליום הדו"ח.

יתרת חסכון

סכום צבירת החסכון שנצבר בפוליסה נכון ליום הדוח.

כיסוי מוות מתאונה

סכום הביטוח ישולם במקרה מות המבוטח עקב תאונה כהגדרתה בביטוח זה.

כשירות לביטוח

עמידתו של המבוטח בתנאים מסוימים שיסייעו בקבלתו לביטוח. על-פי תנאים אלה נדרש המבוטח לעמוד במבחן הכשירות הרפואית ובמבחן הכשירות האישית.

מדד

מדד המחירים לצרכן המתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בהיעדר פרסום שכזה, מדד המתפרסם על ידי גוף רשמי אחר שיבוא במקומו.

מדד המחירים לצרכן

עלות סל המוצרים שצורכת משפחה ממוצעת בתחומי החיים השונים כמו סל מזון, בריאות הלבשה דיור ותחומים נוספים.

מדד המניות הכללי

משקף השינויים שנרשמו בשערי כל המניות הנסחרות בבורסה של ת"א.

מדד המעוף

נקרא גם מדד ת"א 25. מדד זה מייצג את 25 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה של ת"א.

מדד ת"א 100

מדד זה מורכב מ-100 המניות בעלות שווי השוק הגבוה בבורסה של ת"א.

מדד תל-אביב 100

מדד המשקלל את שערי המניות של 100 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה בתל-אביב.

מדד תל-אביב 25 (לשעבר מדד המעו"ף)

מדד המשקלל את שערי המניות של 25 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה בתל-אביב.

מוות מתאונה

סכום הביטוח ישולם במקרה של מות המבוטח עקב תאונה כהגדרתה בביטוח זה.

מוטב

המוטב הוא מי שזכאי לקבל את תגמולי הביטוח בעת קרות מקרה הביטוח. הוא האיש, או האישיות, שהמבטח חייב לשלם לו את סכום הביטוח על פי תנאי הפוליסה, ושמו נקוב בפוליסה או בתוספת שלה כמוטב.

מוטבים

עמית בקופות הגמל רשאי לקבוע בטופס ההצטרפות את המוטבים (היורשים) שיקבלו את הסכומים שהצטברו בחשבונו בקופה במקרה של פטירה. אם לא צוינו מוטבים, ישולמו הכספים ליורשים החוקיים.

מזור

תוכנית המבטיחה תשלום סכום הביטוח אם ארע למבוטח לראשונה אחד האירועים המופיעים ברשימה הנקובה במשך תקופת הביטוח כגון סרטן, התקפי לב, שבץ מוחי ועוד... ע"פ תנאי הפוליסה.

מזור 18

התוכנית מבטיחה תשלום סכום הביטוח אם ארע למבוטח לראשונה אחד האירועים כמפורט בתוכנית מזור או אחד מהאירועים הנוספים הבאים: ניתוח מסתמי לב, ניתוח באב העורקים, אי ספיקת כבד פולמיננטית, שיתוק (פרפלגיה, קואדריפלגיה), שיתוק פוליו, טרשת נפוצה,עיוורון, חירשות, אלצהיימר,פרקינסון, תרדמת, HIV עקב עירוי דם.

מח"מ (Duration)

משך חיים ממוצע של איגרות-חוב. משך התקופה הממוצעת בשנים עד לקבלת התשלומים מהאיגרת. באיגרת-חוב שאינה משלמת ריבית, המח"מ הוא משך התקופה עד לפידיון האיגרת

מחזור יומי בבורסה (Daily Turnover)

סך הערך הכספי של כלל העיסקאות בכל ניירות-ערך שבוצעו ביום המסחר.

מחלה קשה

ביטוי ביטוחי המתייחס לאחת מהמחלות שנמנו בפוליסה למחלות קשות כמו: סרטן, אי ספיקת כליות, שבץ מוחי וכו'. בדרך כלל קיים כיסוי ביטוחי הנותן מענק חד פעמי בקרות אחת מאותן מחלות קשות או כיסוי לייעוץ רפואי במקרה של מחלה קשה.

<<  למידע נוסף

מניה

המניה מבטאת בעלות על חלק מחברה. כשקונים מניות, מקבלים בעצם פיסה מ"עוגת" החברה שהנפיקה אותן, וכן מעמד של שותפים בחברה. מי שרכש מניות זכאי להצביע באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, וכן זכאי לקבל חלק מרווחי החברה כדיבידנד. מי שמחזיק ברוב מניות החברה, מכונה גם בעל השליטה בחברה. כלומר, הוא יכו

מניות ארביטרז' (Arbitrage Stock)

מניות של חברות הרשומות למסחר בבורסה בתל-אביב ובבורסה נוספת בחו"ל. מסחר מקביל במניה ביותר מבורסה אחת יוצר אפשרות לרווח ודאי ונטול סיכון על-ידי קנייה של המניה בבורסה אחת ומכירתה בבורסה שנייה שבה השער גבוה יותר.

מנתח בהסכם

רופא מנתח הקשור בהסכם עם חברה הביטוח לביצוע ניתוחים במבוטחיה בקרות מקרה ביטוח.

מנתח שלא בהסכם

רופא אשר הוסמך ואושר על-ידי השלטונות המוסמכים בישראל או בחו"ל כמומחה מנתח, שאינו מנתח הסכם.

מסחר מחוץ לבורסה (Off Exchange Dealing)

מסחר בניירות-ערך המתבצע מחוץ לכותלי הבורסה לניירות-ערך בתל-אביב. עיסקאות אלו מחייבות דיווח לבורסה על-ידי חבר הבורסה שביצע אותם.

מעורב

תוכנית המשלבת ביטוו וחסכון. סכום הביטוח ישולם למוטב אם ארע מקרה ביטוח לפני תום תקופת החסכון, או למבוטח בתום תקופת תקופת החיסכון.

מענק לידה

מענק לידה הוא תשלום המוענק ליולדת על-ידי המוסד לביטוח לאומי, וניתן לכלל הנשים, גם אם אינן עובדות. מענק זה ניתן גם להורים מאמצים (מענק אימוץ) וגם בהליך פונדקאות. מענק הלידה מדורג וניתן ע"פ מספר הילדים במשפחה.

<<  למידע נוסף

מצב חירום רפואי

נסיבות שבהן אדם מצוי בסכנה מיידית לחייו או שקיימת סכנה מיידית כי יגרם לאדם נזק חמור ובלתי הפיך אם לא יינתן לו טיפול רפואי דחוף.

מצב רפואי קודם קיים

מצבו הרפואי של המבוטח בטרם התחיל הביטוח.

מקמ

מלווה קצר מועד (מק"מ) הוא סוג של איגרת חוב ממשלתית קצרת מועד, המונפקת לתקופה של שנה לכל היותר, ומקביל לפיקדון קצר טווח בבנקים. המק"מ מונפק על ידי בנק ישראל כאמצעי לספיגת כספים מהציבור ולוויסות הפעילות הכלכלית במשק. הוא משמש עבור הבנק ככלי נוסף לצד קביעת הריבית במשק על מנת לעמוד ביעד האינפלציה (קצב ע

מקרה ביטוח

מאורע (מקרה מוות, נכות וכו' - לפי העניין), אשר התרחשותו מזכה את המוטב או המבוטח, לפי העניין, בקבלת תגמולי ביטוח.

מקרה הביטוח

אירוע ו/או נסיבות שהוגדרו בכל אחד מפרקי הכיסויים הביטוחיים, ואשר בקרותם זכאי המבוטח לקבל מהחברה תגמולי ביטוח, כמפורט באותו פרק כיסויים ביטוחיים. הכל בכפוף לתנאים, לחריגים ולסייגים שכלולים בתנאים כלליים אלה ו/או בפרק הכיסויים הביטוחיים הנוגע לעניין.

מרשם

מסמך רפואי חתום על-ידי רופא מומחה אשר אישר את הצורך בטיפול התרופתי וקבע את אופן השימוש בתרופה, את המינון ומשך הטיפול הנדרש.

משווק פנסיוני

משווק פנסיוני הוא מומחה בנושא פנסיה המחויב לייעץ ללקוח אודות המוצר המתאים לו ביותר מתוך סל המוצרים אותם הוא משווק ומקבל בעבור שיווקם עמלה.

משיכה שלא כדין

משיכת כספים מקופת גמל בניגוד לתקנות. משיכה כזו תהיה חייבת במס של 35% .

נותן שירות שבהסכם

מנתח, בית חולים וכל רופא או גוף אחר עימו קשורה או תתקשר חברת הביטוח בהסכם ובלבד שהיה צד להסכם עם החברה במועד התביעה.

ניכוי ע"פ סעיף 47 לפקודת מס הכנסה

הקטנת ההכנסה החייבת במס בסכום המופקד בקופת הגמל. סכום ההפקדה לצורך קבלת הניכוי מוגבל בתקרה של 7% לעצמאי מההכנסה המזכה.

ניתוח

פעולה פולשנית-חודרנית (Invasive Procedure) החודרת דרך רקמות ומטרתה טיפול במחלה ו/או פגיעה ו/או תיקון פגם או עיוות אצל המבוטח. במסגרת זו ייראו כניתוח גם פעולות פולשניות-חודרניות, כולל פעולה המתבצעת באמצעות קרן לייזר, לאבחון או לטיפול, וכן הראית איברים פנימיים בדרך אנדוסקופית, צנתור, אנגיוגרפיה וכן רי

ניתוח אלקטיבי

ניתוח שהצורך בו היה צפוי ואשר קבלת המבוטח לבית החולים לצורך ביצוע הניתוח אינה נעשית באמצעות הפניה מחדר מיון כמקרה דחוף, אלא המבוטח הופנה לניתוח על-ידי רופא מומחה ממרפאה (לרבות מרפאת חוץ של בית החולים).

ניתוח חירום

ניתוח פתאומי ובלתי צפוי שבוצע במבוטח באופן מיידי לאחר שאושפז בהמשך לביקור בחדר מיון של בית חולים.

ניתוח קוסמטי

ניתוח הקשור באופן ישיר או עקיף למטרת יופי ו/או אסטטיקה, לרבות ניתוח לתיקון קוצר ראייה וניתוח קיצור מעיים, ולמעט ניתוח שיקום שד לאחר כריתת שד.

נכות מוחלטת (מקצועית)

סכום הביטוח ישולם אם עקב מחלה או תאונה, נשלל מהמבוטח באופן מוחלט או תמידי הכושר להמשיך במקצועו או בעיסוקו ועקב כך אינו מסוגל באופן תמידי הכושר להמשיך במקצועו או בעיסוקו ועקב כך אינו מסוגל באופן תמידי לעסוק בעיסוק סביר ומתאים בהתחשב בהשכלתו, נסיונו ויכולתו. לאחר תשלום סכום הביטוח, יוקטן סכום הביטוח ל

נכות מוחלטת (רגילה)

סכום הביטוח ישולם אם המבוטח הפך באופן מוחלט ותמידי לנכה בשיעור של 100%, ועקב כך אינו מסוגל לעסוק בעבודה כלשהי תמורת תגמול או רווח. לאחר תשלום סכום הביטוח, יוקטן סכום הביטוח למקרה מוות בפוליסה בסכום ששולם עקב מקרה הנכות.

סוג הצמדה

סוג ההצמדה של תגמולי ביטוח: למדד, לדולר או משתתף ברווחים, לפי תנאי הפוליסה.

סוכן ביטוח

אדם הפועל כשלוח חברת הביטוח מול המבוטח לענין תיווך בעסקי הביטוח. סוכן הביטוח גובה בשם החברה את דמי הביטוח מהמבוטחים והוא מטפל בעניניהם מול חברת הביטוח.

סכום ביטוח

הסכום המירבי הנקוב בפוליסה בו תחוייב החברה לשלם בגין מקרה הביטוח.

סכום בתום התקופה

סכום החסכון שנצבר נכון ליום תום תקופת הביטוח. בתוכניות הוניות, ניתן לקבל את הסכום בתשלום חד פעמי. בתוכניות גמלא ניתן לקבל את הסכום בתשלומים חודשיים. כגימלא. בפוליסות בהן משולמות פרמיות שוטפות, הסכום מחושב בהנחה שהפרמיה החודשית האחרונה תמשיך להשתלם עד תאריך תום התקופה.

סכום הביטוח

הסכום המרבי שחברת הביטוח מתחייבת לשלם בגין כל אחד ממקרי הביטוח כמפורט בתנאי הפוליסה בכל פרק או נספח שצורף לפוליסה.

סל הבריאות

פירוט שירותי הבריאות להם זכאים תושבי המדינה על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

עמית

החוסך בקופות הגמל – מי שעל שמו רשומה הקופה.

עמית עצמאי

עמית החוסך בקופת גמל באופן עצמאי ללא תשלום מקביל של מעסיקו. לחיסכון במעמד זה יכול להצטרף כל אדם, ללא תלות בגילו או בעיסוקו.

עמית שכיר

עמית אשר מעסיקו משלם עבורו לקופת גמל, בגין תגמולים או פיצויים. עמית שכיר שפרש מעבודה זכאי למשוך את הכספים מחשבונו ולהעבירם למעמד עצמאי על שמו, וליהנות מוותק ונזילות.

ערך מסולק

בביטוח פרט, זהו סכום הביטוח המוקטן בפוליסה הכוללת גם מרכיב חסכון, בו יהיה המבוטח מכוסה כאשר יפסיק לשלם את הפרמיות. בביטוח מנהלים ועובדים שכירים, זהו סכום הביטוח המוקטן בו יהיה המבוטח מכוסה כאשר יופסק תשלום הפרמיות עקב עזיבת עבודה.

ערך פדיון

הערך הכספי שהמבוטח יכול לקבל בפוליסת פרט מכילה גם מרכיב של חיסכון. בביטוח מנהלים זהו הערך הכספי העומד לזכות העובד המבוטח עקב סיום עבודה - פיצויים ותגמולים.

ערך פידיון

הערך הכספי שהמבוטח יכול לקבל בפוליסת פרט המורכבת מרכיב חסכון. בביטוח מנהלים זהו הערך הכספי העומד לזכות העובד המבוטח עקב סיום עבודה - פיצויים ותגמולים.

פוליסה

מסמך המכיל את התחייבותו הרשמית של המבטח באשר לחובת הפיצוי שהוא נטל עליו, על הפסדים או נזקים שייגרמו למבוטח או שהמבוטח גרם לצד שלישי, עקב סיכונים המפורטים באותו מסמך; בכפוף לסייגים וההתניות המצוינים בה.

פוליסה מוקפאת

פוליסה שתשלום הפרמיות בגינה הופסק (פוליסה מסולקת).

פיזור סיכון

השקעה באפיקי השקעה מגוונים ובענפים שונים כאשר נמנעים "מלשים את כל הביצים בסל אחד".

פיצוי

סכום ביטוח מוסכם מראש שישולם למבוטח בקרות מקרה הביטוח.

פיצוי

סכום ביטוח קבוע ומוסכם מראש שישולם בקרות מקרה הביטוח על-ידי חברת הביטוח.

פעולות אי.די.אל (ביטוח סיעודי)

פעולות בסיסיות יום יומיות שאין המבוטח מסוגל לבצע בעצמו עקב מצבו הסיעודי. הפעולות הן : יציאה מהמיטה, הליכה, רחיצה, אכילה ושתייה, שליטה על הצרכים והתלבשות.

פערי ארביטראז'

פער מלאכותי במחיר שמבטיח רווח בטוח. למשל מחזיק מניה בישראל אשר נסחרת ביום שישי בארה"ב ערכה עולה שם משמעותית ויש עד לחידוש המסחר בישראל ביום א' שני מחירים שונים לאותה מניה, השוני במחיר עד שאלו משתווים מכונה ארביטראז'.

פריודונט

רופא שיניים המטפל במחלות חניכיים (רקמות התמיכה הרכות והגרמיות) בעל תעודת מומחה של פריודונט מטעם הרשויות המוסמכות בישראל.

פרמיה

דמי הביטוח ותשלומים אחרים שעל המבוטח לשלם למבטח לפי תנאי הפוליסה.

פרמיה

סך כל התשלומים שהמבוטח ובעל הפוליסה שילמו במשך שנת הדיווח עבור הפוליסה .

פרמיה לחסכון

הפרמיה ששולמה לחברה בניכוי דמי הניהול מפרמיה זו ובניכוי עלות הכיסויים הביטוחיים , אם היו כאלה.

פרמיה משתנה

פרמיה המשתנה מעת לעת במהלך תקופת הביטוח.

פרמיה משתנה

פרמיה שמשתנה במהלך תקופת הביטוח בהתאם לתקופה המצוינת.

פרמיה קבועה

פרמיה שנקבעת במועד ההצטרפות לביטוח ואינה משתנה (פרט להצמדה) במשך תקופת הביטוח.

פרמיה קבועה

פרמיה שנקבעת במועד ההצטרפות לביטוח ואינה משתנה (פרט להצמדתה למדד המחירים לצרכן) במשך תקופת הביטוח.

פרנצ'יזה

בתום תקופת ההמתנה, בביטוח אובדן כושר עבודה, כאשר המבוטח מתחיל בקבלת הפיצוי החודשי, תשלם חברת הביטוח פיצוי רטרואקטיבי נוסף.

קופת גמל כללית

קופת גמל בה אין מחויבות למסלול השקעה מסוים. נהוג שמרכיב המניות בקופה כזאת מגיע עד 30%.

<<  למידע נוסף

קופת גמל מסלולית

קופת גמל המתחייבת להשקיע את רוב נכסיה באפיק מסוים, כמו מט"ח,אג"ח,מניות ,שקלים וכו'.

קנס משיכה

סכום שמנוכה מהחיסכון המצטבר בעת משיכתו (במקום ערך פדיון במקרה של הפסקת תשלום).

קצבה / פנסיה

חיסכון פנסיוני במסלול קיצבה שבו המבוטח מקבל פנסיה חודשית בכל ימי חייו.

קצבה/פנסיה

חיסכון פנסיוני במסלול קצבה שבו המבוטח מקבל פנסיה חודשית בכל ימי חייו.

קרן השתלמות

קרן השתלמות היא קופת חיסכון לעובדים (שכיר/עצמאי) ומשמשת כיום כאפיק חיסכון לטוח בינוני והיחיד שנותר פטור ממס. הסכומים והרווחים שנצברו בקרן ההשתלמות פטורים ממס הכנסה בכפוף לעמידה בתנאי המשיכה. ניתן לקבל הלוואה ע"ח הקרן בתנאים טובים הנקבעים על ידי בית ההשקעות בה נמצאת הקרן.

<<  למידע נוסף

קרן נאמנות

קרן נאמנות היא כלי שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך והפקת רווחים משותפת מהחזקתם ומכל עסקה בהם. קרן הנאמנות מנוהלת על-ידי מנהל הקרן, והיא פועלת על פי הסכם נאמנות שפרטיו פורסמו באמצעות תשקיף. קרן הנאמנות משקיעה לפי מדיניות השקעה, הנקבעת מראש וניתנת לשינוי מעת לעת, לאחר שמתריעים על כך בפני החברים המשקי

קרן פנסיה

קרן פנסיה היא תוכנית לביטוח פנסיוני המבטיחה לעובד תשלום חודשי לכל ימי חייו עם פרישתו מעבודה בהגיעו לגיל פרישה וכן במקרה של נכות, ופנסיה לשאירים במקרה של מות העובד . החברות בקרן פנסיה מבוססת על תשלומים חודשיים של העובד ומעבידו – תגמולים ופיצויים.

<<  למידע נוסף

קרן פנסיה מקיפה

זוהי התאגדות המאפשרת לשלם לעובד פנסיה בעת פרישתו מעבודה ו/או פנסיית נכות בעת קרות אירוע בריאותי מזכה וכן פנסיית שארים בעת פטירה.

רופא מומחה

רופא שהוסמך על ידי השלטונות המוסמכים בישראל כמומחה בתחום רפואי מסוים ושמו כלול ברשימת הרופאים המומחים באותו התחום.

רופא שיניים

אדם העוסק ברפואת שיניים על פי רישיון כחוק מטעם הרשויות המוסכות בישראל.

ריבית הליבור (LIBOR)

שער הריבית הבין-בנקאית המשמש לביצוע עיסקאות בינלאומיות. שיעור הריבית נקבע על-ידי ממוצע הריביות הבין-בנקאיות של ארבעה בנקים מתוך שמונת הבנקים הגדולים בלונדון.

ריבית קופה

הריבית הממוצעת על הפקדות קצרות מועד שקיבלה הקופה בעד תקופה כלשהי, או שיכולה הייתה לקבל בעד תקופה כלשהי. עד ה 3/4/2005 זוכה עמית בריבית קופה (הנקבעת על ידי בנק ישראל) בעד התקופה שמן היום הראשון לאחר יום ההפקדה ועד ליום האחרון בחודש ההפקדה.החל מ ה 3/4/2005 עם המעבר לחישוב תשואה יומי,ושערוך יומי הופסקה

ריסק

ביטוח למקרה מוות בלבד ללא רכיב חיסכון. סכום הביטוח בתוכנית זו ישולם למוטב במות המבוטח .

<<  למידע נוסף

רצף ביטוחי (המשכיות)

אפשרות מעבר מפוליסה קיבוצית לפוליסה פרטית ללא בחינה מחודשת של מצבו הבריאותי של המבוטח וללא תקופת אכשרה.

שב"ן

שירותי בריאות נוספים – שמם הרשמי של הביטוחים המשלימים של קופות החולים בישראל.

שב"ן

שירותי בריאות נוספים - שמם הרישמי של הביטוחים המשלימים של קופות החולים.

שוק מישני (Secondary Market)

השוק בו נסחרים ניירות הערך לאחר הנפקתם בשוק הראשוני. שוק זה מקנה לניירות הערך שהונפקו אפשרויות של נזילות וסחירות.

שוק ראשוני (Primary Market)

השוק בו מונפקים ניירות-ערך (איגרות-חוב, מניות וכו'). שוק זה הוא מקור לגיוס כספים על ידי הגופים השונים במשק.

שיפוי

סכום ביטוח שמטרתו היא השבת מצב המבוטח למצב בו היה לפני קרות מקרה הביטוח. סכום השיפוי יהיה בגובה הנזק ולא יעלה על סכום הביטוח. ההחזר מותנה בהצגת קבלות של תשלומים שבוצעו בפועל.

שכר קובע

שכר המשמש בסיס לחישוב הזכויות בקרות אירוע מזכה

שר"פ

שירותי רפואה פרטית - מסגרת טיפול פרטית הקיימת בבתי חולים בירושלים.

שתל/תותב

כל אביזר, איבר טבעי או חלק מאיבר טבעי, או איבר מלאכותי, מפרק מלאכותי או טבעי המושתלים או המורכבים בגופו של המבוטח במהלך ותוך כדי ניתוח המכוסה במסגרת הביטוח (כגון: עדשה, פרק ירך וכו' ) למעט תותבת שיניים, שתל דנטלי ושתל המושתל במהלך השתלה.

תאריך הצטרפות

התאריך שבו הצטרף המבוטח לביטוח.

תאריך תום תקופה

המועד שבו מסתיימת תקופת הביטוח. בתוכנית יותר/ עדיף זהו המועד המוקדם מבין תום תקופת הביטוח בפוליסה או בהגיע המבוטח לגיל 65.

תאריך תום תקופת הביטוח

המועד בו מסתיימת תקופת הביטוח. בתוכנית יותר/ עדיף זהו המועד המוקדם מבין תום תקופת הביטוח בפוליסה או בהגיע המבוטח לגיל 65.

תביעה

דרישה לתשלום נזק או אובדן על-פי תנאי פוליסה לביטוח. התביעה יכולה להיות מוגשת על ידי המבוטח, במסגרת הסיכונים המכוסים, או על ידי צד שלישי, שפגע בו מבוטח.

תוחלת חיים

חישוב של מס' השנים הממוצע שנותר לאדם לחיות, בהתאם לגילו בעת עריכת החישוב. לפי חישוב זה תקבע חברת הביטוח את עלות הביטוח ואת גובה הגמלא החודשית אשר יקבל המבוטח בתום תקופת הביטוח למשך ימי חייו.

תוספת חיתומית

תוספת פרמיה הנגבית מהמבוטח בגין סיכון נוסף שחברת הביטוח חשופה אליו כגון מצב בריאות לקוי של המבוטח בעת הצטרפותו או תחביב מסוכן או עיסוק מסוכן.

תוספת חיתומית

תוספת פרמיה הנגבית מהמבוטח בגין מצב בריאות לקוי, בגין מקצוע או תחביב מסוכנים מהרגיל וכדומה.

תיק השקעות

תיק השקעות מנוהל מאפשר לבעל החשבון ליהנות מניהול תיק ההשקעות שלו על ידי מנהל תיקים מקצועי. מנהל התיקים מקבל ייפוי כוח לביצוע פעולות קניה ומכירה בחשבון הלקוח, בהתאם למדיניות ההשקעות כפי שהוגדרה בהסכם הניהול.

תעודת סל

תעודת סל הינה נייר ערך הרשום למסחר העוקב אחרי מדד או נייר ערך אחר. מוכר התעודה מבטיח לקונה להחזיר לו את כספו בתום תקופה מסוימת, בתוספת אחוזי העלייה במדד אחריו התעודה עוקבת, או בניכוי הירידה במדד זה. ענף זה התפתח מאוד בשנים האחרונות בשוק ההון הישראלי והוא מכיל מעל ל-130 תעודות שונות המגלגלות סך נכסים

תקופת אכשרה

תקופה שרק בסיומה ביטוח נכות ושארים נכנס לתוקף. תקופת אכשרה נהוגה בעיקר בקרנות פנסיה. נכנס הביטוח לתוקף, קיימת בקרנות הפנסיה לסעיף שארים ונכות בביטוחי בריאות.

תקופת אכשרה

פרק זמן רצוף של שלושה חודשים או פרק זמן רצוף אחר אם צוין כזה בדף פרטי הביטוח, שתחילתו בתחילת תקופת הביטוח ביחס לכל אחד מיחידי המבוטח, כשלעצמו. תקופת אכשרה תחול פעם אחת לגבי כל אחד מיחידי המבוטח אך תמנה מחדש אם הופסקה פוליסה זו וחודשה לאחר מכן בהסכמת החברה.

תקופת המתנה

תקופה רצופה ממועד קרות מקרה הביטוח שרק לאחריה תחל חברת הביטוח לשלם תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח או תביעה.

תקופת המתנה

תקופה רצופה המתחילה במועד קרות מקרה הביטוח ורק לאחר סיומה המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח. מעיין השתתפות עצמית של המבוטח.

תרופה

חומר כימי מרפא שאושר על-ידי הרשויות המוסמכות בישראל ו/או רשויות מוסמכות אחרות וכלול ברשימת התרופות המאושרות לשימוש על-פי ההתוויה הרשומה לתרופה זו.

תשואה

הרווח שמפיק משקיע על השקעתו.

תשואה לפידיון (Yield To Maturity)

התשואה השנתית הממוצעת שתתקבל על איגרת-חוב אם האיגרת תוחזק עד למועד הפידיון.

תשואה נומינלית

אחוז השינוי בערכה של השקעה, כאשר הערכים אינם מתואמים לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתקופה.

תשואה נומינלית (Nominal Return)

הריווח הכולל על ההשקעה ללא תיאום הרכיב האינפלציוני.

תשואה ריאלית

אחוז השינוי בערכה של השקעה, בניכוי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתקופה. 1. שיעור תשואה ריאלית ברוטו הוא התשואה הריאלית שהשיגו נכסי הקופה. 2. שיעור תשואה ריאלית נטו הוא התשואה הריאלית בניכוי דמי הניהול שגובה הקופה.

תשואה ריאלית (Real Return)

הריווח הכולל על ההשקעה בתיאום הרכיב האינפלציוני.

לקבלת פרטים
ללא התחייבות
מעודכנים בכל
השינויים הפנסיוניים?
רשמו אותי לקבלת עדכונים במייל
:כדאי לקרוא גם על
ביטוח חיים
קופות גמל
קרנות השתלמות
ליווי מקצועי ואישי
לפני פרישה
יש כמה דברים חשובים שאתם חייבים לדעת התקשרו עכשיו
טלפון
6367129
03
כללי
חיסכון פנסיוני
גמל והשתלמות
תיקי השקעות וחיסכון
בריאות וסיעוד
יעוץ למעסיק