קבוצת קלי סוכנות לביטוח ושיווק השקעות בע"מ ("קלי") מאשרת לך שימוש באתר אינטרנט זה ("האתר"),
ומציעה את המידע באתר בכפוף לתנאים הבאים:

1. הגדרות

"משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות.
"מידע" – כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר בכל מדיה ובכלל זה במלים, מספרים, תמונות, ציור, שרטוט, נתונים, תכנים, רישום, ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל.

2. זכויות יוצרים ושימוש הוגן

האתר מכיל מידע המוגן ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות. כמו כן, האתר כמכלול מוגן כיצירה שלמה. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה.
המידע וכל הדפים המצויים באתר הינם רכושה הבלעדי של קלי ו/או מי מטעמה, לפי העניין. נאסר עליך להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל,לפרסם, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה או השירותים שמקורם באתר זה, למעט "שימוש הוגן" כמפורט להלן.
לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי קלי, כולל אלו המתפרסמים באתר זה, שייכות לקלי. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.
המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן.
המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.
בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת קלי.

3. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה שעליה מבוסס האתר, מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשותך כמות – שהם.
אין באמור בדפים והמידע משום הצעה, שידול או ייעוץ לביצוע עסקאות עם קלי ו/או כל גורם אחר. לפני ביצוע כל עסקה, השקעה ונטילת חבות כספית כלשהי בהסתמך על המידע המצוי באתר, קלי ממליצה לך להיוועץ ביועץ מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי.

4. במידע המפורסם באתר, ובכלל זה במאמרים, בידיעות, בכתבות, ובכל חומר כתוב ומצולם אחר המתפרסם (להלן: "האתר") אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לרכישה כלשהי ו/או קבלת התחייבות ו/או קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון ו/או מידע כלשהו המופיע באתר והינה על אחריות המבקר באתר בלבד.

5. אחריות השירות מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is"). קלי לא תישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תישא קלי באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות. קלי לא ישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'. קלי ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם לך עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר או בגין ביטול או הפסקת השירותים הניתנים באתר. המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.
קלי לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות יישומי אינטרנט (כגון – Perl cgi Java, ASP, JavaScript, Active-X, וכדומה).

6. קלי משתמשת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד נוקטת קלי באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה כזו. עליך מוטלת האחריות לגרום לכך שיישומים מזיקים לא יחדרו למערכת המצויה אצלך, קלי פוטרת עצמה מכל אחריות לכך.

7. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, למרות שקלי עושה כל שביכולתה לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר. קלי ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לנזק שעלול להיגרם לך עקב קיום שיבושים אלה.

8. בכל מקרה של סתירה בין המידע שתקבל במהלך השימוש באתר לבין המידע המצוי במשרדי החברה, יהיה המידע המצוי במשרדיה המידע המחייב.

9. קלי ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית למידע המצוי באתרים אחרים או אתרים חיצוניים, המקושרים לאתר באמצעות קישורית ("לינק") או בכל דרך אחרת, והיא לא תישא באחריות לנזקים שייגרמו לך עקב הסתמכות על המידע המצוי באתרים אלה או השימוש בו ואינה אחראית בכל דרך שהיא לאתרים, למידע, לתכנים, לקישורים ולכל דבר המופיע באתרי אינטרנט אחרים, המקושרים בקישוריות (Links) מאתר זה.

10. במידה ונרשמת לאתר והוקצו לך שם משתמש וסיסמא ואלה שונו על-ידך, הסיסמה ושם המשתמש שתבחר ניתנים לצורך שימושך האישי בלבד ואין לך כל זכות העברה של הסיסמה ושל הרשאת הכניסה ללא הרשאה מראש של קלי. הנך מתחייב לנקוט בכל האמצעים לשמירת הסיסמה בסוד, לרבות אי שמירתה על גבי המחשב האישי שלך, ומתחייב לשאת בכל נזק שייגרם עקב השימוש בסיסמה שלך על ידי גורם בלתי מורשה.

11. אשר לכל הנוסחים המופיעים באתר – מטעמי נוחות הניסוח הוא בלשון זכר. מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה במשמע וכי האמור בלשון יחיד גם בלשון רבים במשמע.

12. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.