הסדר ריסק

המשך מרכיבי הכיסוי הביטוח בפוליסה ושמירת האפשרות להמשיך את רכיבי החסכון בפוליסה באמצעות תשלום חודשי מופחת לתקופה שלא תעלה על שנה אחת בעת סיום עבודה או בתקופת חל"ת.

כתבות נוספות באותו נושא