מטריה ביטוחית

"מטריה ביטוחית" מתייחסת להרחבות של הכיסוי הביטוחי של קרן הפנסיה, מעבר למה שנקבע בתקנון הקרן ויכולה להיות קריטיות במצבים מסוימים. כחלק מתהליכי תכנון פרישה ותכנון פיננסי, ניתן להרכיב את חלקי המטריה הביטוחית כך שיתאימו לסיטואציה האישית תוך הבנת תמונת המצב הרחבה: כלכלית, מקצועית ואישית.
ישנן שלוש תוספות אפשריות להרכבת המטריה הביטוחית:

1. ביטול תקופת האכשרה: בקרן פנסיה קיימת תקופת אכשרה של 60 חודשים. תקופת האכשרה מתחילה ממועד ההצטרפות לקרן הפנסיה, ובמהלכה המבוטח או המבוטחת אינם מכוסה למקרי נכות ומוות שנגרמו עקב מצב רפואי, מחלה, או מום שהיו קיימים לפני ההצטרפות לקרן. המטריה הביטוחית מאפשרת לרכוש הרחבה שמבטלת את תקופת האכשרה הקבועה בקרנות הפנסיה.

2. ביטול קיזוז כספי תביעות מול קצבאות שמוענקות על ידי מוסדות ממשלתיים: קרנות הפנסיה יקזזו מקצבת הנכות שהן ישלמו תשלום שהתקבל כקצבה מגורם ממשלתי. כלומר, הסכומים יקוזזו אם המבוטח או המבוטחת זכאים לקצבה עקב אירוע שגרם לפגיעה בכושר העבודה מאחד מהגופים הממשלתיים הבאים: מדור נפגעי פעולות האיבה ומדור נכי צה"ל במשרד הביטחון, משטרת ישראל, ביטוח לאומי או שירות בתי הסוהר משרד הביטחון. המטריה הביטוחית משלמת את ההפרש בין הסכום אחרי הקיזוז לבין הסכום שהיה אמור להיכנס אם לא היה קיזוז, כלומר מכסה את הסכומים שקוזזו על ידי קרן הפנסיה, ובפועל מבטלת את הקיזוז.

3. כיסוי אובדן כושר עבודה על פי עיסוק ספציפי: בביטוח אובדן כושר עבודה בקרנות הפנסיה הגדרת העיסוק הבסיסית מוגדרת כ "עיסוק סביר", אך למעשה אין הגדרה אחת ברורה. חוסר ההגדרה יוצר מצב שאינו מיטיב עם המבוטחים והמבוטחות: קרן הפנסיה יכולה לדחות את התביעות שלהם במקרים של אובדן כושר עבודה, בטענה כי המבוטחים יכולים לעבוד "בעיסוק סביר" אחר. למשל, פסיכולוג שאיבד את יכולתו לדבר ותובע את הביטוח – הקרן יכולה לטעון שהוא יכול למצוא עיסוק סביר אחר ולסרב להעניק פיצוי על אובדן כושר עבודה. המטריה הביטוחית תעניק פיצוי במקרים שבהם המבוטח או המבוטחת לא יוכלו להמשיך לעבוד בעיסוק הספציפי שלהם, על אף שיש להם יכולת לעבוד בתחום עיסוק אחר סביר .

כתבות נוספות באותו נושא