מקרה הביטוח

אירוע ו/או נסיבות שהוגדרו בכל אחד מפרקי הפוליסה, אשר בקרותם זכאי המבוטח לקבל מהחברה תגמולי ביטוח, בהיקף הכיסוי כמופרט באותו פרק. הכל בכפוף לתנאים, לחריגים ולסייגים שכלולים בתנאים הכלליים ו/או בפרק הספציפי הנוגע לעניין.

כתבות נוספות באותו נושא