רצף ביטוחי (המשכיות)

אפשרות מעבר מפוליסה קבוצתית לפוליסה פרטית ללא בחינה מחודשת של מצבו הבריאותי של המבוטח וללא תקופת אכשרה.

כתבות נוספות באותו נושא