שב"ן (הביטוח המשלים של קופת החולים)

שב"ן – ראשי תיבות של "שירותי בריאת נוספים"
תכנית למתן שירותי בריאות בנוסף על שירותי הבריאות הניתנים על-פי סל השירותים כהגדרתו בחוק הבריאות הממלכתי ושאושרה על ידי משרד הבריאות. תכנית זו מוצעת על-ידי קופת החולים שבה חבר המבוטח

כתבות נוספות באותו נושא