רווח הון ריאלי

השינוי בערכה של השקעה, בניכוי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתקופה.

כתבות נוספות באותו נושא