תקופת המתנה

תקופה רצופה ממועד קרות מקרה הביטוח שרק לאחריה תחל חברת הביטוח לשלם תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח או תביעה. משך תקופת ההמתנה מפורט בפוליסה ובנספחיה.

כתבות נוספות באותו נושא